Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Helderheid in de bekostiging van het hoger onderwijs

Algemeen

Met de notitie ‘Helderheid in de bekostiging van het hoger onderwijs’ (d.d. 29 augustus 2003 en de

aanvulling daarop van 27 augustus 2004) vraagt het ministerie van OCW om helderheid te geven over onderstaande aspecten ten aanzien van de bekostiging. 

Beleidsregel publiek/privaat

Op 14 april 2021 heeft het ministerie van OCW nadere duiding gegeven onder welke voorwaarden de universiteit publieke middelen mag investeren in private activiteiten. Met deze duiding vervalt thema 2 (investeren van publieke middelen in private activiteiten) van de Notitie Helderheid; dit geldt ook voor De Handreiking voor de inrichting van onderwijskundige publiek-private arrangementen (2011).

De gestelde voorwaarden zijn:

 1. De private activiteit is in lijn met de bekostigde wettelijke taak.

 2. De private activiteit waarin geïnvesteerd wordt levert meerwaarde voor de bekostigde wettelijke taak.

 3. Structurele overcapaciteit in de bekostigde taak die wordt ingezet voor private doeleinden is tijdelijk van aard.

 4. De investering is proportioneel.

 5. De investering mag niet leiden tot oneerlijke concurrentie.

 6. Een positief resultaat op private activiteiten waar met publiek geld in is geïnvesteerd leidt tot een toename van het publieke eigen vermogen.

 7. Over de investeringen wordt in het bestuursverslag verantwoording afgelegd.

Deze laatste vereiste is door OCW op 28 september jl. uitgesteld naar het verslagjaar 2022, waarmee qua verslaggeving in het bestuursverslag voor 2021 nog thema 2 van Notitie helderheid van toepassing is.

De universiteit heeft haar private activiteiten in beeld en adequate procedures om de private activiteiten te beheersen.

Overig

 • De Radboud Universiteit heeft in 2021 geen geregistreerde opleidingen uitbesteed aan andere organisaties

 • De Radboud Universiteit heeft in 2021 geen publieke middelen aangewend voor de uitvoering van private activiteiten. Er zijn geen onderwijskundige publiek-private arrangementen afgesloten. De private activiteiten zijn deels opgenomen in Radboud University Holding B.V., een 100 procent dochteronderneming. De activiteiten binnen Radboud University Holding B.V. komen mede voort uit de wettelijke valorisatietaak. De universiteit wil geen nieuwe deelnemingen en participaties aangaan en de bestaande afbouwen, mede ter beperking van de daaraan verbonden risico’s. De universiteit zet voor valorisatie andere instrumenten in, zoals octrooien/patentrechten en startupleningen via de KERNregeling. In de holding is tevens opgenomen een intern detacheringsbureau voor studenten. Het uitgangspunt is dat er geen faciliteiten of activiteiten worden gerealiseerd op grond van uitsluitend commerciële overwegingen.

 • De Radboud Universiteit verleent alleen vrijstellingen op verzoek van de individuele student. Vrijstellingen worden verleend door de examencommissie; de gronden waarop vrijstelling verleend kan worden, zijn vastgelegd in de onderwijs- en examenregeling. Vrijstellingen worden geregistreerd in het studentendossier.

 • De Radboud Universiteit schrijft buitenlandse studenten alleen in als student als zij volledig voldoen aan de wet- en regelgeving hieromtrent.

 • De Radboud Universiteit neemt niet deel aan het Experiment promotieonderwijs, noch aan het Experiment vraagfinanciering, noch aan het Experiment leeruitkomsten.

 • Er is geen sprake van kunstonderwijs of maatwerktrajecten.

 • De inschrijfprocedures zijn conform de wet- en regelgeving. De Radboud Universiteit besteedt geen Rijksbijdrage aan het op enige manier compenseren van het collegegeld dat studenten hebben betaald. Als het collegegeld namens een student door derden wordt betaald, staat dit expliciet aangegeven op de door de student afgegeven machtiging.

 • Studenten die slechts een gedeelte van een opleidingsprogramma volgen, worden ingeschreven als contractcursist conform de regeling ‘Contractcursisten aanschuifonderwijs’, die binnen de Radboud Universiteit van toepassing is. Hun gegevens worden niet uitgewisseld met DUO.

 • Studenten geven zonder tussenkomst van de Radboud Universiteit rechtstreeks via Studielink zelf aan voor welke opleiding(en) zij zich aanmelden en zich willen laten inschrijven. De Radboud Universiteit schrijft studenten niet in voor andere opleidingen dan waarvoor zij zich hebben aangemeld.

 • Educatieve modules. In het collegejaar 2021-2022 had de Radboud Universiteit hiervoor negen studenten, een meer dan in het collegejaar 2020-2021.