Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Studenten en medewerkers: betrokken bij elkaar

Wij willen een inclusieve universiteit zijn waar medewerkers en studenten elkaar inspireren en uitdagen. Een universiteit die investeert in de continue ontwikkeling en het welzijn van medewerkers en studenten. Dat hebben we in 2022 op diverse vlakken gedaan door tijdens – weer – een lockdown onze studenten actief te blijven benaderen en medewerkers te stimuleren elkaar waar mogelijk op te zoeken. En door te ijveren voor gelijke kansen voor iedereen en een veilige omgeving. 

1. Ontwikkeling en welzijn

Studenten:

Met het programma Studentbegeleiding 2023 zet de Radboud Universiteit verdere stappen naar een betere kwaliteit van studentbegeleiding, een leerlijn persoonlijke en professionele ontwikkeling, goede studentcommunicatie en een integrale aanpak op studentenwelzijn.

Diverse initiatieven

Met behulp van de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs zijn diverse initiatieven opgezet om het welzijn van studenten te verhogen en de negatieve effecten van de coronapandemie te beperken. Voorbeelden daarvan zijn peer-to-peer-support voor alle eerstejaarsstudenten, de uitbreiding van Student Support en het opzetten van een flexpool van studieadviseurs. Alle faculteiten hebben hun uiterste best gedaan om hun studenten te blijven betrekken en op verschillende manieren het welzijn van hun studenten te bevorderen; meer daarover in de interviews in dit jaarverslag. De student-staf-ratio is afgelopen jaar verlaagd. Studiebegeleiding moet volgens onze doelstelling in de enquête NSE worden beoordeeld met minimaal een 4: de Radboud Universiteit scoorde in 2022 een 4,01.

Career Service

Via Radboud Career Service kunnen studenten verschillende workshops volgens, zoals ‘Van je succesverhaal naar de droombaan’, over storytelling en solliciteren. Ze kunnen vrijblijvend de e-learning Career Orientation doorlopen, en voor persoonlijk advies kunnen ze terecht bij de Career Officer van hun faculteit. Career Central is de community voor alles wat de universiteit naast en na de studie te bieden heeft. Studenten worden geholpen met relevante bijbanen en stages tijdens je studie, maar ook op weg naar hun eerste baan en in hun carrière. Door ze in contact te brengen met oud-studenten die hen graag verder helpen met vragen over het werkveld, door zelfs nog na hun afstuderen begeleiding aan te bieden en door de mooiste vacatures op een rijtje te zetten.

Lifeport Welcome Center

Internationale kenniswerkers en studenten - en hun werkgevers en kennisinstellingen - kunnen voortaan op de campus van Radboud Universiteit terecht bij één loket voor hulp bij alle zaken die geregeld moeten worden voor een goed verblijf in de regio. Het Lifeport Welcome Center in Huize Heyendael werd op 19 september officieel geopend. 

Het Lifeport Welcome Center (LWC) wordt bemenst door medewerkers van de Radboud Universiteit en van de gemeente Nijmegen. Vanaf 1 januari 2023 zijn ook collega’s van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op die locatie aan het werk. Internationale kenniswerkers en studenten ontvangen een welkomstpakket, informatie over bijvoorbeeld zorgverzekeringen, bankrekeningen en informatie over de aangifte voor de Nederlandse inkomstenbelasting. Lifeport Welcome Center is een initiatief van The Economic Board, provincie Gelderland en gemeente Nijmegen vanuit de regionale wens meer internationaal talent aan te trekken én te behouden voor de regio.

Hospi Housing

Vanwege de grote woningnood onder studenten zijn de gemeente Nijmegen, HAN University of Applied Sciences en de Radboud Universiteit in november 2022 een tweejarige samenwerking met Hospi Housing aangegaan met als doel lokale hosts en gastgezinnen te vinden voor de verhuur van een kamer in huis aan een student. Uit ervaring blijkt dat deze manier van wonen een positief effect heeft op het welzijn van zowel de host als student. Het doel is jaarlijks 100 matches tot stand te brengen en te bouwen aan een duurzame en sociale oplossing voor de woningnood.

Medewerkers:

Vergeleken met voorgaande jaren is de tevredenheid over het gebruik van online leeromgeving gROW en het ontwikkelaanbod gegroeid. Wij investeren in de continue ontwikkeling van medewerkers, onder meer door het versterken van (persoonlijk) leiderschap in een inclusief, duurzaam en stimulerend werkklimaat. Het ziekteverzuim ligt onder de 3,5%.

gROW

Eventinschrijvingen zijn inschrijvingen op workshops, trainingen of programma’s (online of fysiek). Unieke gebruikers zijn alle gebruikers die tenminste 1x een activiteit in gROW hebben gedaan (e-learning gevolgd, artikel gelezen, ingeschreven op een event, video bekeken, et cetera).

Het aanbod is hoofdzakelijk voor medewerkers van de Radboud Universiteit en voor PhD's zowel werkzaam bij de universiteit als bij het Radboudumc. De trainingen worden gemiddeld met een 8 gewaardeerd en het gebruiksgemak van gROW op een schaal van 1 – 5 met gemiddeld een 4.

Erkennen en Waarderen

In 2022 heeft de Commissie Erkennen en Waarderen de Visie op Erkennen en Waarderen afgerond. Deze visie is een synthese van de uitkomsten van gesprekstafels over erkennen en waarderen die in 2021 plaatsvonden. Het CvB heeft de visie in juni 2022 vastgesteld als de Radboud Visie op Erkennen en Waarderen. In het begin van het academisch jaar is de E&W-visie gelanceerd.

In de visie staat beschreven wat nodig is om tot verandering te komen in de erkenning en waardering van de kerntaken onderwijs, onderzoek en maatschappelijke impact. Vier pijlers staan hierbij centraal:

  • We omarmen een gebalanceerd begrip van kwaliteit dat de taken van medewerkers – onderwijs, onderzoek, leiderschap, maatschappelijke impact en patiëntenzorg – evenwichtig erkent en waardeert

  • We bereiken deze kwaliteit door op basis van samenwerking een geheel te creëren dat meer is dan de som van de individuele prestaties.

  • Binnen deze samenwerking krijgen alle medewerkers, in al hun diversiteit wat betreft talenten, interesses en achtergronden, de kans om bij te dragen en betrokken te zijn.

  • We hebben daarbij expliciet oog voor de menselijke maat, zodat we allemaal in gezondheid, veiligheid en balans kunnen werken.

De beoogde veranderingen moeten zowel in de organisatie en in de systemen plaatsvinden als in de cultuur. Met de vaststelling en de lancering van de visie is de implementatiefase aangebroken. Er is een programmavoorstel ‘erkennen en waarderen’ ontwikkeld waarin wordt beschreven hoe we de visie op erkennen en waarderen in de komende jaren (2023-2026) in de praktijk gaan brengen. We doen dit mede in het kader van het landelijk programma E&W dat nog tot en met 2026 zal lopen.

2. Diversiteit, Equity & Inclusion (DEI)

Diversiteit van studenten en medewerkers brengt een verscheidenheid aan perspectieven. Dat is waardevol voor onze kerntaken op het gebied van onderwijs, onderzoek en impact. Het koesteren van diversiteit is onlosmakelijk verbonden met inclusie: het streven om mensen met verschillende achtergronden in staat te stellen goed met elkaar samen te werken. De Radboud Universiteit werkt op allerlei manieren aan het promoten van gelijke kansen voor iedereen. We willen dat de stemmen van alle minderheden gehoord worden.

DEI doorkruist thema's en disciplines en heeft voor 2022 als de belangrijkste prioriteiten genoemd: gelijke kansen, gendergelijkheid, disAbility en toegankelijkheid, inclusief leiderschap, solidariteit en de DEI-commissies.

Gelijke kansen

Met het oog op de Participatiewet zorgen we voor maatwerkbanen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, met ondersteuning van een buddy en een jobcoach.

DEI-bureau

Het DEI-bureau lanceerde zijn DEI Staff and Student Ambassador-programma, dat nu beschikt over 25 DEI Student Ambassadors en 17 Staff Ambassadors die een krachtig DEI-rimpeleffect creëren.

In 2022 hebben we de eerste DEI Disability and Accessibility Committee [DARC] opgericht. Hier kijken medewerkers en studenten hoe gebouwen, infrastructuur, collegezalen en werkkamers beter toegankelijk gemaakt kunnen worden voor mensen met een disAbility – met de nadruk op Ability. We gaan concreet aan de slag met verbeteracties.

Het DEI-bureau blijft zijn jaarlijkse Solidarity and Antiracism Awareness Week organiseren. Deze evenementen proberen de stemmen en acties van studenten en personeel naar voren te laten komen en DEI-onderzoek en -initiatieven te delen. Het DEI-manifest met daarin de Solidariteitsverklaring van de universiteit neemt een krachtig standpunt in tegen discriminatie en geeft concrete tips om bondgenoten te worden.

Tijdens Roze Woensdag Jong! tijdens de Vierdaagsefeesten verzorgden enkele van onze DEI-studentambassadeurs een sessie in de Openbare Bibliotheek in Nijmegen over queer blackout poetry.

Diversiteit en inclusie

In 2022 hebben we onze vacatureteksten en woordkeuzen aangepast met als doel teksten meer inclusief te maken. De benoemingsadviescommissie is diverser van samenstelling geworden en heeft een antibias-training ondergaan. Er is een extra clausule opgenomen in arbeidsovereenkomsten voor promovendi, zodat de einddatum afhankelijk van de duur van zwangerschaps- en bevallingsverlof en/of ouderschapsverlof naar achteren schuift om medewerkers de gelegenheid te geven hun promotieonderzoek af te ronden.

Het is belangrijk dat diversiteit en inclusie zichtbaar blijven. In dat kader hebben we in oktober Diversiteitsdagen op de campus georganiseerd in aansluiting op de Nederlandse Diversiteitsdag. Er worden theaterworkshops georganiseerd voor medewerkers en studenten, onder meer om te laten zien wat diversiteit kan brengen. Daarnaast werken we samen met Radboud Reflects, zodat DEI-onderwerpen ook terugkomen in lezingen en debatten. Zodat het gaat en blijft leven op de campus, en zichtbaar wordt in ons handelen.

Genderbeleid

Het aandeel vrouwelijke hoogleraren is in 2022 weer toegenomen naar bijna 31% (in fte). Ook het aandeel vrouwen onder universitair hoofddocenten is toegenomen naar ruim 35%. Bijna de helft van de universitair docenten is vrouw, net als bij de promovendi. 

'De ambitie staat: 36% vrouwelijke hoogleraren in 2025. De toename van het aandeel vrouwelijke UHD’s en UD’s is positief en biedt kansen, maar het is duidelijk dat het allemaal niet vanzelf gaat. Een betere genderverdeling vraagt structurele aandacht. Grote inspanningen blijven nodig'

– Han van Krieken, rector magnificus

Het Gender Equality Plan dat in januari 2022 is gepresenteerd bevat tal van beleidsmaatregelen en interventies om de komende jaren het aandeel vrouwelijke wetenschappers te doen toenemen en een meer inclusieve en sociaal veilige academische cultuur te creëren. Onderdeel hiervan zijn een trainingsprogramma inclusieve werving en selectie, theaterworkshops over onbewuste bias, een mentorprogramma en aandacht voor inclusief leiderschap.

Ook werden in 2022 weer de Christine Mohrmann Stipendia uitgereikt aan tien veelbelovende vrouwelijke promovendi. De laureaten van 2022 zijn Lena Richter, Indra Römgens, Carlijn Cober, Anouk Tosserams, Mariska Schröder, Renske Vroom, Helena Cockx, Maartje Kouwenberg, Sanne Tamboer en Pam ten Broeke.

Partnerschappen

Inclusie omvat ook taal. Iedereen moet zich aangesproken en betrokken voelen, en dat vraagt om bewustwording en sensitiviteit. Zo heeft taal vaak een mannelijk perspectief. Daarom hebben universiteiten bijvoorbeeld gekozen voor de neutrale term ombudsfunctionaris, in plaats van ombudsman. Het DEI-bureau organiseerde in samenwerking met Into'Languages een aantal workshops over taalinclusie die medewerkers en studenten de kans gaven om tools te verwerven om meer inclusief te zijn in taalgebruik. Het Think Tank-team van het bureau werkte samen met faciliteiten en de LGBTQI+-werkgroep van het GendI-comité om een inclusief toiletbeleid te creëren.

We werken samen met de HAN (en veel gemeenten in de regio) door de onderwijsroute binnen het nieuwe inburgeringswetboek voor asielzoekers in Nederland aan te bieden. We hebben net onze diploma-erkenning van DUO ontvangen. De opleiding wordt ingebed in de Faculteit der Letteren en vanaf september 2023 ontvangen we studenten.

Radboud Welcomes Newcomers bood van april tot december 2022 onderdak aan 67 studenten met een vluchtelingenachtergrond binnen 5 faculteiten. Dit project is een samenwerking tussen de Radboud Universiteit en het Radboud Fonds. Vluchtelingen met een (pre)academische achtergrond volgen een opleiding binnen de faculteit. Behalve cursussen Nederlands in samenwerking met Radboud Into Languages krijgen ze een sportkaart, laptop, reiskostenvergoeding, een buddy en diverse trainingen om hen te informeren over het Nederlandse onderwijssysteem en hun integratie en welzijn te ondersteunen. We werken samen met veel AZC’s in de regio.

We kunnen bogen op een nauwe onderzoekssamenwerking met de Faculteit der Managementwetenschappen, met de afdeling International Business en de afdeling Psychologie.

In 2022 was er veel draagvlak om te beginnen met het instellen van DEI-commissies binnen alle faculteiten en afdelingen. Daarmee is een begin gemaakt en nu hebben naast de faculteit Bètawetenschappen met een eigen DEI-commissie, ook de faculteiten Letteren, Maatschappijwetenschappen en NSM het initiatief genomen tot het instellen van DEI-commissies.

3. Visie op leiderschap

Voor wetenschappers is leidinggeven een rol naast onderwijs geven en onderzoek doen. We stimuleren initiatieven die bijdragen aan het ontwikkelen van leidinggevende kennis en vaardigheden bij medewerkers van de Radboud Universiteit, van de teamleider van de koffiecorner tot de voorzitter van het College van Bestuur.

In 2018 is een visie op leiderschap ontwikkeld die onderscheid maakt tussen de leidinggevende verantwoordelijkheid voor een team en het persoonlijk leiderschap dat van elke medewerker mag worden verwacht. Vanuit die visie is een programma ontwikkeld, gericht op wetenschappers, hoogleraren, afdelingshoofden en directeuren. Het programma creëert het bewustzijn dat leidinggeven een verantwoordelijkheid is die kan worden ontwikkeld, en die gebaat is bij empathisch vermogen en communicatievaardigheden. Daarnaast biedt het programma handvatten voor de praktijk. Inmiddels hebben we 350 mensen getraind.

In 2022 is het programma uitgebreid met drie nieuwe onderdelen, om iedereen in een leiderschapspositie het programma te bieden dat aansluit bij zijn of haar verantwoordelijkheden. We hebben nu vier kernprogramma’s voor vier hoofddoelgroepen:

  • Wetenschappers, hoogleraren, afdelingshoofden en directeuren

  • Teamleiders/coördinatoren ondersteunende diensten

  • Universitair hoofddocenten

  • Bestuurders

De programma’s besteden aandacht aan onderwerpen als diversiteit, inclusie en sociale veiligheid, maar brengen vooral mensen bij elkaar om hun ervaringen te delen en aan de hand van een model met elkaar in gesprek te gaan over wat ze tegenkomen in de dagelijkse praktijk.

Pijlers van leiderschap

We kennen in onze visie drie pijlers van leiderschap: moed, verbinding en openheid. Daarop de nadruk leggen past bij de Radboud Universiteit. We hechten eraan als medewerkers zich meer uitspreken, aangeven wat ze nodig hebben en zich ook kwetsbaar kunnen opstellen. Wij trainen daarom de onderliggende vaardigheden die bijdragen aan een open, gezonde en veilige cultuur.

Deelnemers beoordelen de kernprogramma’s gemiddeld met een 8,5. In 2022 heeft elke week een groep van 15 leidinggevenden geparticipeerd in een leiderschapstraining.

Nieuw dit jaar is dat alle leiderschapstrainingen beginnen met een kick-off waarbij het bestuur wordt uitgenodigd om met de deelnemers te praten over de universiteit, de missie en de strategie. Alle bestuursleden beantwoorden die verzoeken graag.

4. Sociale veiligheid

Sociale veiligheid is essentieel om te komen tot een vrije uitwisseling van ideeën, en om medewerkers en studenten in staat te stellen om werk en studie tot bloei te laten komen. De Radboud Universiteit zet zich dan ook in voor een sociaal veilige omgeving voor al onze studenten en medewerkers. Desondanks zijn we ons ervan bewust dat we daar niet altijd in slagen. De universiteit is een levende organisatie waarin keuzes, en soms fouten worden gemaakt. Dat raakt ons, omdat de gevolgen voor betrokkenen en omstanders groot kunnen zijn. We doen er daarom van alles aan om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. In het geval dat het toch gebeurt hebben we allerlei voorzieningen getroffen.

E-learning

Experts uit alle geledingen werken hard aan de opzet van de e-learning ‘Sociale veiligheid voor leidinggevenden’. Onlangs hebben we de e-learning laten testen door de gebruikers: de leidinggevenden uit de faculteiten. Op basis van hun feedback zullen nog aanpassingen volgen. De e-learning bevat een tienstappenplan dat leidinggevenden begeleidt bij het reageren op signalen over ongewenst gedrag.

WetenschapVeilig

In 2022 hebben de Nederlandse universiteiten gezamenlijk het meldpunt WetenschapVeilig opgericht om wetenschappers voor te bereiden op optredens in de media, en om hen de juiste hulp te bieden wanneer zij te maken krijgen met (online) bedreiging, intimidatie of haatreacties. Denk aan wetenschappers die onderzoek doen naar het coronavirus, mensenhandel of diversiteit. Er is door veel mensen – onder anderen privacy officers, de vertrouwenspersonen, de beveiliging, communicatiespecialisten en juristen – gewerkt aan een technisch veilig meldpunt en aan een hulpstructuur met de juiste expertise. Samen zorgen zij voor preventie en hulp. Op deze manier willen we wetenschappers de mogelijkheid bieden zich vrij te mengen in het publieke debat.

Ombudsfunctionaris voor medewerkers per 2022

Conform de cao hebben alle Nederlandse universiteiten een ombudsfunctie ingericht. In januari 2022 is de ombudsfunctionaris aan de Radboud Universiteit gestart. Zij bekijkt elke situatie onpartijdig en geeft onafhankelijk gevraagd en ongevraagd advies aan de organisatie om processen, situaties en (personeels)beleid te verbeteren. Daarbij heeft ze oog voor de belangen van zowel de medewerkers als de organisatie. In 2023 volgt de aanstelling van een ombudsfunctionaris voor studenten.

Vertrouwenspersonen

Het team Vertrouwenspersonen Ongewenste Omgangsvormen stelt jaarlijks het Jaarverslag Vertrouwenspersonen Ongewenste Omgangsvormen Radboud Universiteit op. Het Jaarverslag wordt aangereikt aan het College van Bestuur en door het College vertrouwelijk besproken met de medezeggenschapsorganen. 

 

2021

2022

Vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen medewerkers

  

Aantal mensen dat om een gesprek heeft gevraagd

67

101

Vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen studenten

  

Aantal mensen dat om een gesprek heeft gevraagd

52

102

Vertrouwenspersonen promovendi

  

Aantal mensen dat om een gesprek heeft gevraagd

20

22

Vertrouwenspersoon arbeidsconflict (*)

  

Aantal mensen dat om een gesprek heeft gevraagd

14

-

Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit

  

Aantal personen dat zich gemeld heeft

12

18

Vertrouwenspersoon Klokkenluider

  

Aantal personen dat zich gemeld heeft

1

1

   

(*) in 2022 zijn meldingen in het kader van arbeidsconflicten behandeld door de vertrouwenspersonen voor medewerkers

De organisatie van de vertrouwenspersonen is verder geprofessionaliseerd in 2022. Twaalf gecertificeerde vertrouwenspersonen bieden steun en advies bij sociale onveiligheid en bij twijfels over integer gedrag. Er zijn vertrouwenspersonen voor studenten, promovendi en medewerkers. Naast de vertrouwenspersonen voor ongewenste omgangsvormen is er een vertrouwenspersoon voor wetenschappelijke integriteit en een vertrouwenspersoon voor klokkenluiders. Ook wordt er gewerkt aan laagdrempelige aanspreekpunten in de faculteiten in de vorm van support officers, en aan het trainen van vertrouwenscontactpersonen bij studie- en studentenverenigingen.

Gedragscode

In juli 2022 heeft de OR ingestemd met de eerste gedragscode voor de hele Radboud Universiteit. De code is tot stand gekomen na gesprekken met zeker honderd medewerkers, onder wie studieadviseurs, psychologen, PhD’s, decanen en vertrouwenspersonen. De code biedt medewerkers een kader voor integer handelen. De code zelf is niet juridisch bindend, maar omvat regelingen die wel juridisch bindend zijn.

Op 1 augustus is het document live gegaan. In de interne communicatie verwijzen we op verschillende manieren naar de gedragscode. Om het in de organisatie daadwerkelijk te laten leven organiseren we bijvoorbeeld een dilemmatraining of bystander-training voor teams, en maken we het onderdeel van het jaargesprek. De gedragscode is een levend document dat van tijd tot tijd revisie nodig heeft. Bij de instemming door de OR is afgesproken dat de gedragscode in de zomer van 2023 geëvalueerd gaat worden.

Trainingen/workshops

Zowel voor medewerkers als voor studenten zijn er verscheidene trainingen en workshops die bijdragen aan goede omgangsvormen, die het effect van onbewuste vooroordelen en stereotypering tegengaan en die omstanders activeren om te interveniëren bij ongewenst gedrag:

  • De e-learning ‘Being an active bystander’ zorgt voor bewustwording van structurele ongelijkheden in de samenleving en in academia. De onlinetraining biedt inzicht in individuele acties die je kunt ondernemen om sociale veiligheid en gelijkwaardigheid te bevorderen.

  • Er is een interactieve Theater Workshop over sociale veiligheid, bias en diversiteit. Het creëert bewustwording van de eigen normen over sociale veiligheid en die van je omgeving. Hoe ga je daar samen goed mee om?

5. Werkdruk

In 2018 is het Werkplan Vermindering Werkdruk Radboud Universiteit geschreven. Dit plan beschrijft enkele lijnen waarlangs actie kan worden ondernomen om verbeteringen te realiseren. Dit jaar is met de directeuren bedrijfsvoering geanalyseerd welke actielijnen het meeste prioriteit hebben en welke actielijnen al worden meegenomen in bestaande beleidsprogramma’s (bijvoorbeeld Sociale Veiligheid, of Erkennen en Waarderen).

Omdat er tussen de diverse faculteiten accentverschillen kunnen zitten is het mandaat voor de te nemen acties in de lijn belegd, in nauwe afstemming met de directeuren bedrijfsvoering.

Personeelsenquête

Op basis van de uitkomsten van de personeelsenquête (uitgezet Q2 2022) heeft iedere faculteit een interventieplan opgesteld waarbij gericht ingezet kan worden op vraagstukken die spelen. Om hen hierbij te ondersteunen is een ‘toolbox’ ontwikkeld, waarbij per ontwerp hulpmiddelen aan worden geboden. De interventies zijn door de faculteitsbesturen gedeeld met het college van bestuur en zijn onderdeel van de jaarplannen van de faculteiten.

6. Ziekteverzuim

We zijn meer gaan kijken waarom mensen ziek zijn. De resultaten zijn verwerkt in een verzuimrapportage waarin ook een verslag is opgenomen van gesprekken met bedrijfsartsen en maatschappelijk werkers. Dit verslag is met veel lof ontvangen, en we blijven het de komende jaren gebruiken om het verzuim in kaart te brengen.

Psychisch werkgerelateerd verzuim blijkt de grootste veroorzaker van verloop en uitval in de organisatie. Naast de coaching en bedrijfsmaatschappelijk werk startte in december 2021 daarom de tweejarige pilot voor hulp bij psychosociale arbeidsbelasting. Gedurende 2022 heeft deze dienstverlening vorm gekregen. De universiteit is een uitdagende werkomgeving waar de prestatiedruk hoog kan liggen, maar ook tijdens de pandemie is er sprake van toegenomen stress- en spanningsklachten onder medewerkers. Het feit dat medewerkers op deze manier ergens terecht kunnen en zich gehoord en gezien voelen, kan enorm veel doen voor hun psychische gezondheid. Dat is het eerste doel van deze pilot. De pilot blijkt succesvol: het psychisch werkgerelateerd verzuim is omlaaggegaan met ten minste 2,5%, en het aantal verzuimdagen is gedaald met 8,5%. De belangstelling onder de medewerkers is groot: inmiddels zijn meer dan 80 trajecten afgesloten. Belangrijke thema’s voor de medewerkers die zich aanmelden zijn eenzaamheid, sociale veiligheid en machtsverhoudingen, en de communicatie met collega’s.

In de zomer van 2023 volgt een definitieve evaluatie, waarna wordt besloten of deze dienstverlening structureel wordt.

7. Klachtencommissies

Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen

Er zijn in 2022 vier klachten ingediend over ongewenste omgangsvormen. De klachtencommissie heeft één klacht niet-ontvankelijk verklaard. Een tweede klacht is na intern overleg met klager door een ander klachtenloket opgepakt. Een derde klacht is ingetrokken voordat de klachtencommissie de ontvankelijkheid had bepaald. De vierde klacht is wel ontvankelijk verklaard en hiervoor is een klachtenprocedure opgestart. Deze klacht was bij de jaarafsluiting nog niet afgerond.

Commissie wetenschappelijke integriteit

Jaarlijks legt de commissie wetenschappelijke integriteit in algemene bewoordingen verantwoording af aan het college van bestuur over haar werkzaamheden. Gedurende het verslagjaar 2022 ontving de commissie drie nieuwe klachten via het college van bestuur. Eén klacht is ingetrokken, de andere klachten zijn respectievelijk gegrond en ongegrond verklaard.

Ad hoc klachtencommissie

Er werd een klacht ingediend die tussen Radboud Universiteit en Radboudumc viel en waarop de bestaande klachtenregelingen niet van toepassing waren. Voor behandeling van deze klacht werd door beide organisaties een gezamenlijke ad hoc klachtencommissie ingesteld. Deze klacht werd deels gegrond, deels ongegrond verklaard. 

Rechtsbescherming studenten

In 2022 ontving het College van Beroep voor de Examens 149 beroepschriften. Het college van bestuur ontving 30 bezwaarschriften. Bij het centraal klachtenloket werden 97 klachten ontvangen. Bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs zijn 3 beroepen ingediend.

Beroep bij het College van Beroep voor Examens

Voor geschillen over onder andere de beoordeling van tentamens en beslissingen van examencommissies kunnen studenten beroep instellen bij het College van Beroep voor Examens (hierna: CBE). Het totaal aantal ontvangen zaken is met 149 iets lager dan 162 zaken in 2021. Van de 149 ontvangen beroepen deed het CBE in 16 zaken uitspraak, in 67 zaken is een schikking bereikt en in 66 zaken is het beroep ingetrokken. Dat een schikking is bereikt, wil niet zeggen dat de uitkomst voor de student altijd positief is. De schikking kan er bijvoorbeeld ook uit bestaan dat een andere docent nogmaals een tentamen beoordeeld, met hetzelfde onvoldoende resultaat als gevolg. 

Verloop van de als beroepszaak gekwalificeerde beroepen

Verloop van de als beroepszaak gekwalificeerde beroepen

     
 

2018

2019

2020

2021

2022

Beroepszaken

101

72

78

162

          149

- waarvan BSA

10

7

3

8

4

- waarvan toelating tot de (pre)master

   

61

39

Schikking

52

30

34

61

67

Ingetrokken

34

29

30

74

66

Uitspraak

14

13

14

25

16

Nog in behandeling

1

    

Bezwaar bij het college van bestuur

Bezwaren tegen overige schriftelijke beslissingen kunnen worden ingediend bij het college van bestuur. Deze bezwaren gaan over financiële ondersteuning, toelating en selectie bij bacheloropleidingen, in- en uitschrijving en collegegeld. In 2022 zijn er in totaal 30 bezwaarschriften ontvangen. Dit is een daling ten opzichte van in totaal 60 bezwaarschriften in 2021. De meeste bezwaren in 2022 gingen over de uitslag van de selectieprocedure voor numerus fixus opleidingen (17 bezwaren).

 Resultaat van de ingediende bezwaren

Resultaat van de ingediende bezwaren

     
 

2018

2019

2020

2021

2022

Ingetrokken door appellant

14

26

26

16

20

Schikking

6

2

3

3

2

Gegrond/kennelijk gegrond

40

19

12

3

2

Gedeeltelijk gegrond

 

1

   

Ongegrond/kennelijk ongegrond

68

69

74

35

5

Niet-ontvankelijk/kennelijk niet-ontvankelijk

4

1

3

3

1

Totaal

132

118

118

60

30

Centraal klachtenloket

In 2022 zijn er via dit klachtenloket 97 klachten ingediend. Dit is aanzienlijk meer dan de 55 klachten in 2021. Deze stijging kan deels worden verklaard doordat er 22 klachten over dezelfde situatie (een tentamen) zijn ingediend. Klachten kunnen gaan over diverse onderwerpen, zoals de uitvoering van onderwijs, de gang van zaken rondom tentamens, begeleiding, voorlichting of bejegening. In 2022 werden er de meeste klachten ingediend over de gang van zaken omtrent tentamens (44 klachten) en onderwijs (15).

College van Beroep voor het Hoger Onderwijs

Een student die het niet eens is met de een beslissing op bezwaar van het college van bestuur of uitspraak van het CBE, kan in beroep gaan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (verder: CBHO) in Den Haag. Het CBHO legt zijn oordeel over de zaak neer in een uitspraak waartegen geen hoger beroep meer mogelijk is. De uitspraken van het CBHO worden anoniem gepubliceerd op de website www.cbho.nl. Er liepen in 2022 drie zaken bij het CBHO tegen uitspraken van het CBE. Eén beroep werd ingetrokken, één beroep werd ongegrond verklaard en één beroep kennelijk niet-ontvankelijk.

8. Beheersing van uitgaven uitkeringen na ontslag

De gezondheid en welzijn van medewerkers heeft onverminderd de aandacht op alle niveau’s binnen de organisatie. Bij de universiteit staat duurzame inzetbaarheid, met specifieke aandacht voor welzijn en ontwikkeling,  hoog op de agenda.

De universiteit is eigen risicodrager voor de ziektewet (ZW), wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de wet werkloosheid  (WW). Voor ZW en WIA is Robidus onze dienstverlener. In het kader van goed werkgeverschap én schadelastbeheersing is de WW-begeleiding sinds september ’22 uitbesteed aan een externe samenwerkingspartner, USG Restart.