Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

6. Klachtencommissies

Klachtenregeling ongewenst gedrag

Er is in 2021 één klacht ingediend over ongewenste omgangsvormen, maar die is ingetrokken voordat een onderzoek is gestart.

 

2017

20181

2019

2020

2021

Ingediend

0

5

0

0

1

Ingetrokken

    

1

Niet-ontvankelijk

 

1

   

Ongegrond

 

1

   

Gedeeltelijk gegrond

 

1

   

Gegrond

 

2

   
  • 1 In het jaarverslag over 2018 is abusievelijk 1 klacht van een medewerker tegen een andere medewerker wegens seksuele intimidatie niet vermeld.

Commissie wetenschappelijke integriteit

Jaarlijks legt de commissie wetenschappelijke integriteit in algemene bewoordingen verantwoording af aan het college van bestuur over haar werkzaamheden. Gedurende het verslagjaar 2021 ontving de commissie twee nieuwe klachten via het college van bestuur, 1 minder dan in 2020. Beide casussen lopen nog.

Klachten studenten

In 2021 ontving het College van Beroep voor de Examens 162 beroepschriften. Het college van bestuur ontving 60 bezwaarschriften. Bij het centraal klachtenloket werden 55 klachten ontvangen. Bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs zijn 3 beroepen ingediend.

Beroep bij het College van Beroep voor Examens

Voor geschillen over onder andere de beoordeling van tentamens en beslissingen van examencommissies kunnen studenten beroep instellen bij het College van Beroep voor Examens (hierna: CBE). Van de 162 ontvangen beroepen deed het CBE in 25 zaken uitspraak. Dit is meer dan in 2020 (14 uitspraken).

Ook in 2021 zijn de beroepen via digitale hoorzittingen behandeld. Op die manier werd voldaan aan de geldende coronamaatregelen en bleef de rechtsbescherming van studenten intact.

Het totaal aantal zaken is met 162 een stuk hoger dan de 78 in 2020. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door het overhevelen van de beoordeling van beroepen omtrent toelating tot de master (61 zaken in 2021) van de bezwarenprocedure naar het CBE. De reden daarvoor is dat de structuurregeling per 1 januari 2021 is aangepast overeenkomstig artikel 7.61, eerste lid, onder g, van de WHW.

In 2021 is in 61 van de 162 (37,6%) ingekomen zaken uiteindelijk een minnelijke schikking tussen partijen bereikt. Dit is procentueel gezien lager dan in 2020 waarin in 34 van de 78 (43,5%) ingekomen zaken een schikking is bereikt. Mogelijk dat de overheveling van de beroepen omtrent toelating tot de master daar een oorzaak voor is. Dat een schikking is bereikt, wil niet zeggen dat de uitkomst voor de student altijd positief is. De schikking kan er bijvoorbeeld ook uit bestaan dat een andere docent nogmaals een tentamen beoordeeld, met hetzelfde onvoldoende resultaat als gevolg.

Tabel 2: verloop van de als beroepszaak gekwalificeerde beroepen

 

2017

2018

2019

2020

2021

Beroepszaken

     

- waarvan BSA

83

101

72

78

162

- waarvan toelating tot de (pre-)master (vanaf 2021)

6

10

7

3

8

Schikking

39

52

30

34

61

Ingetrokken

13

34

29

30

74

Uitspraak

30

14

13

14

25

Nog in behandeling

1

1

-

-

2

Bezwaar bij het college van bestuur

Bezwaren tegen overige schriftelijke beslissingen kunnen worden ingediend bij het college van bestuur. Deze bezwaren gaan over financiële ondersteuning, toelating en selectie bij bacheloropleidingen, in- en uitschrijving en collegegeld.

In 2021 zijn er in totaal 60 bezwaarschriften ontvangen. Dit is een flinke daling ten opzichte van in totaal 118 bezwaarschriften in 2020. Dit is grotendeels te verklaren door de overheveling van de bezwaren omtrent toelating tot de master naar het CBE. Daarnaast is het aantal bezwaren over het niet voldoen aan de toelatingseisen voor de bachelor gedaald. De meeste bezwaren in 2021 gingen over de uitslag van de selectieprocedure voor numerus fixus opleidingen (32 bezwaren), maar ook dit waren er minder dan in 2020. In 2020 was er een piek in het aantal bezwaren in deze categorie door een wijziging in de selectieprocedures als gevolg van de coronamaatregelen.

In 2021 was er op voorhand ingespeeld op eventuele coronamaatregelen door te voorzien in een digitale selectieprocedure. Dit leverde wel meerdere bezwaren op over technische problemen tijdens de digitale toets aan de zijde van de bezwaarmakers. Het aantal bezwaren over de toewijzing van de scholarships is toegenomen. Dit is te verklaren door een grote toename in het aantal aanmeldingen voor een scholarship.

Resultaat van de ingediende bezwaren

 

2017

2018

2019

2020

2021

Ingetrokken door appellant

11

14

26

26

16

Schikking

2

6

2

3

3

Gegrond/kennelijk gegrond

39

40

19

12

3

Gedeeltelijk gegrond

-

-

1

-

-

Ongegrond/kennelijk ongegrond

52

68

69

74

35

Niet-ontvankelijk/kennelijk niet-ontvankelijk

8

4

1

3

3

Totaal

112

132

118

118

60

Centraal klachtenloket

In 2021 zijn er via dit klachtenloket 55 klachten ingediend, 23 klachten minder dan in 2020. Het klachtenloket is bereikbaar via de website van de universiteit. Er is geen duidelijke verklaring voor deze daling, behalve dat er in 2021 geen sprake is geweest van incidenten waarbij er door meerdere studenten werd geklaagd over dezelfde situatie.

De klachten zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: klachten over de uitvoering van onderwijs, klachten over tentamens, klachten over het afstuderen, klachten over inschrijving en collegegeld, klachten over de aanvraag/uitreiking van het diploma, klachten over gebouwen en voorzieningen (facilitair), klachten over voorlichting en informatievoorziening, klachten over bejegening, klachten ten aanzien van begeleiding door studieadviseur of studentendecaan en overige klachten.

In 2021 werden er de meeste klachten ingediend over de gang van zaken omtrent tentamens (15 klachten) en onderwijs (14). Deze klachten gingen bijvoorbeeld over de tijdsduur van een tentamen, het tentamenrooster of problemen met de inschrijving voor vakken. In verband met covid-19 zijn er ook een aantal klachten binnengekomen over online onderwijs (4).

College van Beroep voor het Hoger Onderwijs

Een student die het niet eens is met de een beslissing op bezwaar van het college van bestuur of uitspraak van het CBE, kan in beroep gaan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (verder: CBHO) in Den Haag. Het CBHO legt zijn oordeel over de zaak neer in een uitspraak waartegen geen hoger beroep meer mogelijk is. De uitspraken van het CBHO worden anoniem gepubliceerd op de website www.cbho.nl.

Er is in 2021 tegen drie uitspraken van het CBE beroep ingesteld bij het CBHO. Deze drie beroepen werden door het CBHO allemaal ongegrond verklaard. Er zijn geen beroepen ingesteld bij het CBHO tegen beslissingen op bezwaren van het College van Bestuur.