Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

2. Onze aandacht voor het welzijn van studenten

De coronamaatregelen hebben grote impact gehad op studenten en het onderwijs. Uit de monitoring van studenten tijdens de coronacrisis blijkt dat het welzijn van grote groepen studenten in 2021 ernstig is verslechterd. Gebrek aan fysiek onderwijs en contact met medestudenten en docenten leidt tot eenzaamheid, motivatieverlies, stress en somberheid.

Welzijn studenten onder druk

Onderzoek van de universiteit wijst uit dat een kwart van de studenten ‘in slechte gezondheid’ verkeert, en last heeft van onder meer stress en gevoelens van frustratie en verdriet. De negatieve impact van covid-19 op het welzijn heeft overigens geen repercussies voor de studievoortgang, zo blijkt uit de cijfers hierover van de afgelopen drie jaar. Generiek zijn de cijfers hierover in 2021 zelf iets beter, wat niet wegneemt dat individuele studenten door corona slechter hebben gepresteerd.

Uit een rapportage in het voorjaar: 42 procent vindt de onderwijskwaliteit van de opleiding goed; 24 procent vindt van niet. Structuur geven aan de studie en motivatie zijn voor veel studenten (respectievelijk 60 en 45 procent) een probleem. Bijna driekwart van de studenten is qua randvoorwaarden goed voorbereid op het grotendeels online studeren (beschikking over laptop, voldoende snel internet, werkplek thuis). 11 procent heeft die faciliteiten in onvoldoende mate ter beschikking. Het online onderwijs vergt ook een andere manier van studeren, die niet alle studenten even goed afgaat. 23 procent van de studenten heeft moeite met plannen, 45 procent kan zich (thuis) niet goed concentreren op de studie en 12 procent heeft moeite met het individueel studeren. 37 procent van de studenten die vorig jaar ook aan de Radboud Universiteit studeerden besteedt (veel) minder tijd aan de studie dan vorig jaar. 34 procent juist meer.


Rector magnificus Han van Krieken: ‘Hoewel het voornamelijk thuis studeren een deel van de studenten goed afgaat en zelfs soms als prettig wordt ervaren, heeft een groot deel van de studenten juist moeite met het structureren en plannen van hun studie, en moeite om de aandacht bij de studie te houden. Daarom heeft studentenwelzijn voor ons de hoogste prioriteit.’

Onze coronamaatregelen voor studenten

Om studenten tegemoet te komen is het wettelijk collegegeld voor het collegejaar 2021-2022 gehalveerd, waarvoor de universiteit werd gecompenseerd via de Rijksbijdrage. Verder heeft de universiteit stappen kunnen zetten dankzij het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), dat inzet mogelijk maakt van extra middelen voor onderzoek en onderwijs. De uitwerking op de universiteit van dit ‘Steunprogramma voor herstel en perspectief’ ligt bij de divisie Academic Affairs, in nauwe samenwerking met de faculteiten en instituten.

Binnen een aantal faculteiten zijn gedurende het jaar allerlei extra maatregelen getroffen. Zo heeft de faculteit NWI op initiatief van studentenbestuurders een traject voor coaching in kleine groepen opgezet. Om de binding met de studielocatie te bevorderen, is online het ‘Virtueel Huygens’ ontworpen. Een ander voorbeeld is het nieuw studentenmentoraat van de rechtenfaculteit: 45 ouderejaars geven leiding aan groepen van negen eerstejaars, voor wekelijkse bijeenkomsten over de studie en ter bevordering van de contacten. Bovendien kent de faculteit nu ook een mentoraat voor docenten: elke docent, van junior tot decaan, krijgt vijf studenten onder zijn of haar hoede, voor driemaandelijkse persoonlijke gesprekken van ten minste een half uur, over studievoortgang en welzijn.

Een actie die de hele campus raakte, was in 2021 het opnieuw organiseren van de Wellbeing Week. Een ander initiatief, in het voorjaar, was ‘Radboud Walks’, waarin studenten willekeurig werden gekoppeld aan een buddy voor een wandeling over de campus. Ook de collegeleden sloten aan. Online werd verder de campagne ‘Lockdown Liftup’ gelanceerd (via Instagram), en was er een ‘hackaton’ om nieuwe plannen op tafel te krijgen, met financiering door het Radboud Studenten Fonds voor het beste idee. De winnaar werd het initiatief Dare to Fail, dat in samenhang met magazine Prutswerk een lans breekt voor acceptatie van het falen.

Nieuw op de campus: coördinator Studentenwelzijn

De zorgelijke geluiden over studentenwelzijn motiveerde de universiteit tot de aanstelling van een coördinator studentenwelzijn: in januari 2021 is Hannah Markusse de eerste in deze functie op de campus. Dit is niet alleen een reactie op corona: de eerste signalen over afnemend welzijn onder studenten dateren al van 2017.

Aansluitend op de landelijke visie van UNL (Universiteiten van Nederland) op studentenwelzijn, formuleert Markusse de taakstelling van de Radboud Universiteit met betrekking tot studentenwelzijn. Ook heeft zij bijgedragen aan een richtingaanwijzer voor loketten waar studenten zich kunnen melden met welke problemen. ‘We brengen de hele keten beter in kaart’, zegt Markusse. ‘De opeenstapeling van signalen maakte duidelijk dat we echt iets moesten doen aan het studentenwelzijn. Er werden weliswaar allerlei initiatieven ontplooid, maar het bleef versnipperd. Deze nieuwe functie is in het leven geroepen om meer samenhang aan te brengen.’

‘De opeenstapeling van signalen maakte duidelijk dat we echt iets moesten doen aan het studentenwelzijn.’

Hannah Markusse, coördinator Studentenwelzijn