Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

1. Onze studenten en medewerkers

Bijna 25.000 studenten

Op peildatum 1 oktober studeren in totaal 24.678 studenten aan de Radboud Universiteit, een stijging van 2,4 procent ten opzichte van vorig jaar. Hoewel de Radboud Universiteit geen kwantitatieve groei nastreeft - voor de universiteit is het van belang dat de juiste student op de juiste plek terecht komt - is in vijf jaar tijd het aantal studenten met 17,7 procent toegenomen en in tien jaar tijd met 31,8 procent.

Het totaal aantal studenten dat een opleiding (bachelor, master en pre master) start aan de Radboud Universiteit is dit jaar voor het eerst sinds 2015 licht gedaald (-0,9 procent) en bedraagt nu 9.249. Over een periode van vijf jaar is er nog altijd sprake van een flinke stijging (+14,1 procent). De lichte daling zien we vooral bij de eerstejaars bachelorstudenten; in de master stromen juist meer studenten in. Het totaal aantal internationale studenten is dit jaar gestegen tot 2.656, een stijging in vijf jaar met 24,8 procent.

De Radboud Studentonderscheidingen

De Radboud Studentonderscheiding is dit jaar uitgereikt aan Merel van Bommel en het bestuur van Radboud Creative Collective. Deze jaarlijkse prijs is voor studenten of studentencollectieven die een bijzondere bijdrage leveren aan de academische gemeenschap naast het volgen van een studie.

Merel van Bommel, masterstudente Arts & Culture, met een minor Gender & Diversiteit, levert ze al enkele jaren een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van een inclusief klimaat binnen de Faculteit der Letteren en aan de versterking van de onderlinge verbondenheid van internationale en andere studenten en medewerkers.

Het Radboud Creative Collective (RCC) is een vrij nieuwe, ambitieuze en inspirerende studentorganisatie. De oprichters (Sophie Theunissen, Bo Polman, Rick van Nuland, Thijs Kersten en – inmiddels alumna – Jodi Bel) hebben in korte tijd een collectief gesmeed van inmiddels ruim twintig studenten die campusbreed inzetbaar zijn voor fotografie, illustratie, ontwerp, presentatie, social media, tekst, video en webdesign. Tegelijkertijd biedt RCC studenten de mogelijkheid om in een bijbaan hun talenten te ontplooien en zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen.

Radboudpenning in brons

De studentenonderscheidingen zijn uitgereikt bij de dies natalis in oktober, waar ook twee medewerkers werden onderscheiden met de Radboudpenning in brons. De eerste is voor Peter van Dijk, vijftig jaar geleden op de campus gestart bij de glasblazerij en daarna facilitair accountmanager bij het cluster Moleculaire chemie uitgegroeid tot het epicentrum van de afdeling. De tweede onderscheiding is voor Roland Laan, hoogleraar Ontwikkeling Medisch Onderwijs en directeur van de Radboudumc Health Academy (RHA). Dit vanwege zijn verdienste voor de organisatie en vernieuwing van het onderwijs, niet alleen binnen de Faculteit der Medische Wetenschappen, maar ook binnen de gehele universiteit en het landelijk geneeskundeonderwijs.

Koninklijke onderscheidingen

Verder ontvingen op Koningsdag acht hoogleraren van de Radboud Universiteit en het Radboudumc een koninklijke onderscheiding. Dit betreft René ten Bos (hoogleraar Filosofie van de managementwetenschappen), Jan Buitelaar (Psychiatrie en kinder- en jeugdpsychiatrie), Béatrice van der Heijden (Bedrijfskunde, i.h.b. strategisch personeelsmanagement), Nicoline Hoogerbrugge, (Erfelijke kanker), Angélique Janssens (Historische demografie), Hans de Kroon (Experimentele plantenecologie), Jolanda de Vries (Translationele tumorimmunologie) en Koos van der Velden, emeritus hoogleraar Public health. De eerste zeven zijn onderscheiden in de Orde van Oranje-Nassau (gekoppeld aan bijzondere verdiensten voor de samenleving), Van der Velden werd geridderd in de Orde van de Nederlandse Leeuw, een onderscheiding voor verdiensten op het gebied van wetenschap en kunsten.

De ontvangers van de koninklijke onderscheidingen in 2021

Ranglijst favoriete werkgevers

De Radboud Universiteit staat weer in de top 100 van favoriete werkgevers in Nederland, een stijging van vijftien plekken op de jaarlijkse lijst van Intermediair. Met een 75ste plaats is de Radboud Universiteit de tweede universiteit op de lijst. De top 100 wordt bepaald op basis van een open vraag aan het begin van het jaarlijkse Intermediair Imago Onderzoek. De 4.500 respondenten van het onderzoek mogen drie bedrijven noemen waarvoor ze het liefst willen werken.

Werving nieuwe medewerkers

  • Er zijn in 2021 606 vacatures gepubliceerd, dat is een stijging van 40% ten opzichte van 2020. 51% van de vacatures was WP, 49% was OBP. Deze toename is grotendeels te verklaren door de extra NPO-middelen.

  • Er zijn 547 vacatures ingevuld met een geselecteerde kandidaat. 8% van de vacatures is gesloten zonder geschikte kandidaat, dat is een toename van 1%, in totaal 50 vacatures. Aannemelijk is dat dit een gevolg is van een steeds krapper wordende arbeidsmarkt.

  • In totaal zijn er 647 kandidaten geselecteerd. Dit aantal wijkt af ten opzichte van het aantal medewerkers dat in dienst is getreden, omdat die ook via een andere weg kunnen binnenkomen.

  • We hadden in totaal 22.363 sollicitanten. 4% van de sollicitanten was intern (afname van 1%).

  • Er worden relatief veel vrouwen aangesteld: 48% van de sollicitanten zijn vrouw, 61% van de geselecteerde kandidaten zijn vrouw.

  • 26% van de geselecteerde kandidaten was interne kandidaat (toename van 4%).

Ontwikkeling van medewerkers

Op het online Leerplatform gROW is ruim vijfduizend keer een leerelement gestart, dit betekent dat er een e-learning is gevolgd, een inschrijving is gedaan voor een bijeenkomst, een artikel is gelezen of een video is bekeken), gemiddeld per (werkbare) weken 125 per dag. Het aantal unieke medewerkers in 2021 op het platform is 3.600 (in 2019: 1.100)

Er zijn in 2021 in totaal 354 trainingen en/of bijeenkomsten aangeboden waarop 3.800 inschrijvingen / deelnemers zijn geweest. 291 trainingen en/of bijeenkomsten zijn online gegeven (aantal deelnemers: 2.981). Daarnaast werden trainingen en/of bijeenkomsten ‘fysiek’ aangeboden (819 deelnemers). Tenslotte werden via gROW 947 e-learnings gevolgd.

De top 3 aan inschrijvingen is:

  • Uitgebreide Kwalificatie Onderwijs UKO (1.670 inschrijvingen, waarvan 900 vanuit het Radboudumc)

  • Vitaliteit (437 inschrijvingen voor een van de workshops, webinars en trainingen)

  • Leiderschap (410 deelnemers voor de trainingen, intervisies, workshops en webinars)

Vaste en tijdelijke medewerkers

In 2021 bestond het personeelsbestand uit 5886 fte. Hiervan behoorde 3343 fte tot het Wetenschappelijk Personeel (WP) en 2534 fte tot het Ondersteunend en Beheer Personeel (OBP). 

Van het WP is, exclusief de categorie PhD en Postdoc, circa 75 procent in vaste dienst (1239 fte). De groep die in tijdelijke dienst is, is voor een belangrijk deel minder dan een jaar aangesteld en heeft uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.

De categorie PhD en Postdoc (1680 fte) is vanwege de aard van de werkzaamheden per definitie in tijdelijke dienst. Van het OBP was circa 22 procent (555 fte) in tijdelijke dienst. Een belangrijk deel van hen heeft uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd na een jaar aanstelling.

Beheersing van uitgaven uitkeringen na ontslag

Ondanks de daling van het ziekteverzuimpercentage, heeft de gezondheid en het welzijn van medewerkers onverminderd aandacht op alle niveaus binnen de organisatie. De universiteit plaatst duurzame inzetbaarheid hoog in het vaandel, met continue aandacht voor welzijn en ontwikkeling van haar medewerkers.

De Radboud Universiteit is eigenrisicodrager voor Ziektewet (ZW), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Wet Werkloosheid (WW). Voor ZW en WIA is Robidus onze dienstverlener, die een deel van het casemanagement overneemt, dat zij uitvoert namens de Radboud Universiteit. De monitoring hiervan ligt bij de divisie Human Resources (HR).

Voor de WW ligt de begeleiding en monitoring binnen de divisie HR. In 2022 verwacht de divisie hierbij een externe dienstverlener te betrekken die het casemanagement namens de universiteit zal uitvoeren.