Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Faculteit der Medische Wetenschappen

Het Radboudumc besteedt als faculteit medische wetenschappen van de Radboud Universiteit (RU) veel aandacht aan de kwaliteit van de universitaire opleidingen die door de faculteit worden verzorgd. De inspanningen richten zich enerzijds op de kwaliteit van de uitvoering van de diverse programma’s en anderzijds op verdere ontwikkeling en innovatie van het aanbod aan lerenden en op wetenschappelijk onderzoek dat daaraan bijdraagt. De studievoorschotmiddelen maken het mogelijk om extra te investeren in de kwaliteit van uitvoering, ontwikkeling en innovatie. In haar Kwaliteitsplan 2019-2024 heeft het Radboudumc ervoor gekozen om in te zetten op drie thema’s: meer en betere begeleiding van studenten (thema 2), passende en goede onderwijsfaciliteiten (thema 5) en verdere professionalisering van docenten (thema 6). Aan de andere thema’s: intensiever en kleinschalig onderwijs (thema 1), studiesucces (thema 3) en onderwijsdifferentiatie (thema 4) is geen prioriteit gegeven omdat hier al in ruime mate wordt voorzien binnen de curricula (kleinschalig onderwijs en differentiatie) of binnen de faculteit niet als probleem wordt ervaren (studiesucces).

De drie gekozen thema’s sluiten goed aan bij de speerpunten van beleid van de Radboudumc Health Academy (RHA). De RHA is het instituut dat binnen het Radboudumc de kerntaak onderwijs en opleiding stuurt, ondersteunt en mede uitvoert. De RHA staat voor (ruimte voor) leven lang interprofessioneel leren door health professionals. Speerpunten van de RHA worden gekozen in relatie tot externe (maatschappelijke) ontwikkelingen en Radboudumc strategie, en sluiten aan bij de RHA ‘quadruple aim’ (ervaringen lerenden, leeruitkomsten, duurzaam organiseren en welzijn van opleidingsteams). In de universitaire opleidingen vormen deze speerpunten input voor de uitvoering en bijstelling van het Kwaliteitsplan. Studenten van de universitaire opleidingen worden beschouwd als startende, lerende health professionals. Waarbij zij een persoonsgericht en innovatief aanbod, ruimte om te leren op de werkplek en mogelijkheden om interprofessioneel te leren ervaren. En zich als persoon en professional ontwikkelen met aandacht voor eigen gezondheid en welzijn en daarbij zelf regie nemen over het eigen leerproces.

Oorspronkelijk bestedingsplan

Het oorspronkelijke bestedingsplan van het Kwaliteitsplan 2019-2024 is weergegeven in tabel 34. Hierin zijn de bedragen opgenomen na de versnelling van toewijzing van de studievoorschot-middelen door het College van Bestuur van de RU eind 2019. Naast de studievoorschotmiddelen worden door het Radboudumc ook middelen vanuit de reguliere facultaire onderwijsbegroting ingezet voor de uitvoering van het Kwaliteitsplan.

Tabel 35 Oorspronkelijk bestedingsplan kwaliteitensafspraken1

Bedrag x 1000

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024*

Thema 2 Meer en betere begeleiding van studenten

2.040

2.195

2.146

2.197

2.223

2.249

Thema 5 Passende en goede onderwijsfaciliteiten

350

508

598

810

849

869

Thema 6 Verdere professionalisering docenten

100

303

286

300

312

326

Nog te bestemmen

   

139

168

371

Programma management

 

20

21

22

23

24

Totaal

2.490

3.026

3.051

3.468

3.575

3.839

 • 1 Bestedingsplan inclusief versnelling door CvB (bijstelling eind 2019).

In tabel 35 is de realisatie van de afgelopen jaren (2019-2021) weergegeven samen met de huidige begroting van de komende jaren (2022-2024). Aanpassingen in de begroting komen voort uit bijstelling en uitbreiding van de plannen, zoals verder gespecificeerd in paragraaf 2. Na een initiële onderbesteding in 2019, omdat projecten toch wat meer opstart tijd nodig bleken te hebben is de realisatie in 2020 en 2021 op hoofdlijnen in lijn met de begroting. Vanaf 2022 neemt de begroting toe door verhoging van de studievoorschotmiddelen en extra inzet van eigen middelen waardoor een aantal nieuwe projecten kan worden opgestart, zoals een programma voor de inzet van Extended Reality (XR) als leermiddel en extra aandacht voor diversiteit en inclusiviteit in het onderwijs. De keuze voor deze en andere nieuwe projecten is gemaakt in overleg met de diverse opleidings-commissies en de UMC-raad. De gedetailleerde begroting 2022 is ter informatie bijgevoegd.

Tabel 36 Realisatie van 2019, 2020 en 2021 en de huidige begroting voor 2022, 2023 en 2024

bedrag x 1000

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024*

Thema 2 Meer en betere begeleiding studenten

1.928

2.137

2.245

2.325

2.365

2.370

Thema 5 Passende en goede onderwijsfaciliteiten

332

557

512

1.082

1.100

1.125

Thema 6 Verdere professionalisering docenten

66

301

271

490

529

559

Programma management

-

18

21

20

20

20

Totaal

2.327

3.013

3.049

3.917

4.014

4.074

Toelichting besteding kwaliteitsafspraken per thema

Thema 2: Meer en betere begeleiding van studenten

Binnen dit thema wordt ingezet op de volgende overkoepelende projecten (zie tabel 3). Voor de inzet van coaches is door uitbreiding naar meerdere curricula meer uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Voor het project Welzijn en Vitaliteit is een onderbesteding.

Tabel 37. Begrote bedragen1 en realisatie 2019-2021 thema 2

Meer en betere begeleiding van studenten

bedrag x 1000

acties

Begroot

Realisatie

2.1 inzet coaches

5.870

5.995

2.2 studieadviseurs

44

33

2.3 careerservice BWM

45

39

2.4 Welzijn en Vitaliteit

425

243

Totaal

6.384

6.310

 • 1 Begrote bedragen oorspronkelijk bestedingsplan inclusief versnelling en bijstellingen begroting 2020, 2021.
2.1 Inzet coaches

Het Radboudumc heeft in 2015 bij de ontwikkeling van de vernieuwde Bachelor curricula Geneeskunde (GNK) en Biomedische Wetenschappen (BMW) ingezet, én voorgefinancierd in afwachting van toekenning van de studievoorschotmiddelen, op intensieve, ook individuele coaching van studenten als onderdeel van de leerlijn Professionaliteit. Doel van deze leerlijn is om studenten te begeleiden in reflectie en professionele ontwikkeling om invulling te geven aan een persoonsgebonden leertraject, om zelfsturend en levenslang leren te stimuleren en studie stress te voorkomen. De inzet van deze coaches doet een groot beroep op de beschikbare middelen van het Kwaliteitsplan. In 2021-2022 zijn 130 coaches aangesteld voor 178 coachgroepen van 8-9 studenten (docentvergoeding 190, 150 en 90 uur per coachgroep in respectievelijk, Bachelor jaar 1, 2 en 3). Veel coaches zijn al meerdere jaren als coach aan de leerlijn verbonden; binnen thema 6 van het Kwaliteitsplan wordt de professionalisering van coaches opgepakt. Via de reguliere onderwijsevaluaties (jaarlijks) van de leerlijn wordt de medezeggenschap (opleidingscommissies) meegenomen in de verdere ontwikkeling van het coaching programma.

In het kader van communicatie richting studenten en docenten over het Kwaliteitsplan zijn een drietal korte filmpjes opgenomen (zie link) die een goed beeld geven van de uitvoering en opbrengst van de coaching binnen de leerlijn vanuit student en coach perspectief.

De waardering door studenten en docenten voor deze coaching en de leerlijn is gegroeid over de jaren; bijstelling van de leerdoelen, organisatie, het onderwijsprogramma en de toetsing hebben hier aan bijgedragen. Door velen (studenten en docenten) wordt de inzet van coaches nu als uiterst waardevol ervaren. De RU heeft de ambitie geformuleerd om voor alle opleidingen vergelijkbare onderwijsprogramma’s op te zetten. Ook binnen de andere universitaire opleidingen van het Radboudumc (master Biomedical Sciences (BMS) en master Molecular Mechanisms of Disease (MMD)) worden met de studievoorschotmiddelen coaches ingezet en/of getraind om de persoonlijke en professionele ontwikkeling van studenten te begeleiden.

In 2022 wordt in de opleiding Tandheelkunde (THK) de leerlijn persoonlijke en professionele ontwikkeling verder uitgebreid, naar analogie van de GNK en BMW opleidingen en in samenhang met de herziening van de bacheloropleiding. Middelen vanuit het Kwaliteitsplan worden ingezet voor ontwikkeling, ondersteuning en uitvoering (inclusief inzet van coaches). De uitgaven voor de inzet van coaches in het Kwaliteitsplan vertoont daardoor een stijgende lijn.

2.2 Studieadviseurs

Naast coaches spelen studieadviseurs een belangrijke rol in de begeleiding van studenten. Met het oog op een heldere taakverdeling en betere samenwerking tussen coaches en studieadviseurs hebben alle studieadviseurs een persoonlijk ontwikkelprogramma gevolgd, gecombineerd met intervisie. Dit ontwikkelprogramma is begin 2021 afgerond. Het heeft geresulteerd in positieve effecten op persoonlijk leiderschap van studieadviseurs en een mindset om in samenwerking met collega’s processen te verbeteren zodat er uiteindelijk meer ruimte voor studenten is.

Eén van de verbeterpunten is in overleg met de UMC-raad opgepakt als extra project binnen het Kwaliteitsplan, dit betreft de aanstelling van een junior studieadviseur. Dit om de toegang tot studie-begeleiding te vergroten, te versnellen en meer ruimte voor preventie te bieden. Binnen de begroting 2021 en verder was nog ruimte om dit te realiseren. Een evaluatie van deze functie is gepland voor begin 2022.

Een ander aandachtspunt volgend uit het ontwikkeltraject van de studieadviseurs, de mogelijkheid om studenten op indicatie door te verwijzen voor individuele trajecten naar een professionele coach is in 2021 op beperkte schaal (voor 10-20 studenten) mogelijk gemaakt als pilot. De ervaringen van studieadviseurs en studenten die hebben deelgenomen aan deze pilot is positief. Voordat tot eventuele verlenging of uitbreiding wordt overgegaan zal eerst de medezeggenschap om advies worden gevraagd en zal worden bezien hoe deze voorziening eventueel overlapt met het RU project ‘studentbegeleiding 2023’ en de mogelijkheden via de RU studentenpsycholoog.

Het budget via het Kwaliteitsplan voor meer en betere begeleiding van studenten door studie-adviseurs is in de afgelopen jaren flexibel ingezet om te komen tot een optimale ondersteuning, waarbij nieuwe inzichten nog steeds worden opgedaan.

2.3 Careerservice BMW

Tot 2019 waren de activiteiten van de Radboudumc Careerservice met name generiek van aard en bleek behoefte aan een meer gericht, specifiek aanbod voor BMW/BMS studenten betreffende beroepsoriëntatie en begeleiding. Door de aanstelling van een docent onderzoeker van de BMW/BMS opleiding als part-time Career Officer is hiervoor sinds 2020 extra aandacht en wordt specifiek en vaker persoonlijk loopbaanadvies gegeven. Verder heeft deze Career Officer, met ondersteuning van een student assistent, Engelstalige brochures en Engelstalige workshops ontwikkeld; zie aanbod. Door dit Engelstalige aanbod en de extra capaciteit kunnen naast BMW/BMS studenten ook master MMD studenten sinds 2021 gebruik maken van de Career Service. De omvang van de aanstelling van de Career Officer is beperkt, wat ook noopt tot keuzes. Door de Career Service is een Brightspace cursus / toolbox ‘Career Orientation’ voor Nederlandstalige studenten ontwikkeld die nog zal worden vertaald naar het Engels. Verwacht wordt dat deze cursus begin 2022 beschikbaar zal zijn voor alle Radboudumc studenten. Voor behoud van voldoende capaciteit en expertise voor gerichte begeleiding van beroepsoriëntatie van BMW, BMS en MMD studenten blijft de inzet van de extra Career Officer noodzakelijk de komende jaren.

2.4 Welzijn en Vitaliteit

Binnen het project ‘Welzijn en Vitaliteit’ wordt onderwijs ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd dat gericht is op het verhogen van studentenwelzijn, stress/burn-out preventie en persoonlijk leiderschap. Het doel van dit onderwijs, een innovatief programma gericht op studentenwelzijn, is dat studenten later kunnen werken als ‘healthy professional’ en dat het aantal studenten dat veel stress ervaart en hierdoor uitvalt, substantieel lager wordt.

Vanaf 2019 is dit onderwijs ontwikkeld, bijgesteld en geïntegreerd in de leerlijn Professionaliteit voor de bachelor curricula BMW en GNK. Coaches zijn in 2021 extra getraind in integratie van de onderwerpen van welzijn en vitaliteit op passende momenten binnen de leerlijn. Ook voor THK en de master GNK zijn diverse modules ontwikkeld en geïmplementeerd in het onderwijs, bijvoorbeeld over veerkracht, persoonlijk leiderschap, perfectionisme, faalangst en loopbaan. Met name tijdens de eerste Covid-19 lockdown is ingezet op extra aanbod dat studenten kon helpen om beter om te gaan met hun studie en stress in deze onzekere periode.

Ook is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de taal van welzijn, gedragsveranderingen door onderwijs en de invloed van Covid-19 op welzijn. Deze resultaten worden tot publicaties verwerkt. Of het doel bereikt is dat minder studenten uitvallen door stress is niet duidelijk en zal mogelijk op een later moment onderzocht worden. Het effect van de Covid-19 pandemie maakt het lastig om specifieke effecten van dit onderwijs te duiden. Door personele wijzigingen en andere taken wordt er minder tijd besteed dan oorspronkelijk begroot voor dit project, wat zichtbaar is in een onderbesteding.

Thema 5: Passende en goede onderwijsfaciliteiten

Binnen dit thema wordt ingezet op een aantal overkoepelende projecten, waarbij het ter beschikking stellen van campuslicenties voor leerboeken die studenten ondersteunen bij zelfsturend leren de grootste uitgave is. Daarnaast investeert de faculteit sterk in digitale onderwijsinnovatie, als ‘blended’ leermiddel voor de toekomst en essentiële tool voor leren op afstand.

Tabel 38. Begrote bedragen1 en realisatie 2019-2021 thema 5

Passende en goede onderwijsfaciliteiten

Bedrag x 1000

Acties

Begroot

Realisatie

5.1 campuslicenties e-books

793

838

5.2 E-learnings

182

42

5.3 Projecten digitale onderwijsinnovatie

510

521

Totaal

1.485

1.401

1Begrote bedragen oorspronkelijk bestedingsplan inclusief versnelling en bijstellingen begroting 2020, 2021.

5.1 Campuslicenties e-books

Om zelf regie te kunnen voeren over de eigen opleiding is goede toegankelijkheid van actuele studiematerialen een essentiële voorwaarde. Door het ter beschikking stellen van studiematerialen zoals e-books kan een student ook besparen op studiekosten. Vanaf het begin van het Kwaliteitsplan wordt er daarom geïnvesteerd in campuslicenties voor relevante, als ‘e-book’ beschikbare leerboeken.

Het onderwijsmanagement team van de bachelor GNK en BMW peilt jaarlijks de behoefte voor aanpassing van het aanbod van e-books. Een zorg hierbij is de monopolie positie van uitgevers wat de kosten jaarlijks verder kan doen stijgen. Bijvoorbeeld, door veranderd beleid van uitgever Elsevier was het in 2021-2022 alleen mogelijk om een veel groter aanbod van e-books af te nemen voor een forse meerprijs (€ 74.000/jaar). Het alternatief, geen toegang tot de Elsevier e-books was echter geen optie omdat hier veel kernboeken van de opleidingen onder vallen. In hoeverre de beschikking van digitale leerboeken daadwerkelijk bijdraagt aan de eigen regie is niet geëvalueerd. Voor een overzicht van de huidige collectie e-books zie link.

5.2 E-learnings

Daarnaast investeert de faculteit in e-learnings die studenten alternatieve leerroutes kunnen bieden en ook mogelijkheden voor eigen regie geven. In studentenevaluaties worden e-learnings over het algemeen zeer gewaardeerd. In 2019 en 2020 zijn diverse e-learnings geproduceerd of aangeschaft, onder meer voor statistiek, fysiologie en klinisch redeneren. De 25 patiënt casussen voor klinisch redeneren in de opleiding GNK zijn vertraagd opgeleverd doordat in verband met Covid-19 langere tijd geen opnames met (simulatie) patiënten gemaakt konden worden. Uiteindelijk is de achterstand ingelopen. In 2021-2022 zal updating en aanvulling van casuïstiek plaatsvinden en de verdere borging in het curriculum en binnen de RHA (werkwijze, functioneel beheer) centraal staan.

In 2021 zijn er minder aanvragen voor de productie van e-learnings geweest, onbekendheid met het ‘bouwteam’, het ontbreken van een uitvraag en een hogere werkdruk door Covid-19 aanpassingen in onderwijs zijn hier mogelijke oorzaken van. Behoefte aan meer digitale kennisclips, illustraties, e-learnings, etc - en met name ondersteuning in het maken ervan - wordt echter door diverse opleidingscommissies gemeld. In 2022 zal daarom met een gerichte uitvraag via de onderwijsmanagement teams, meer promotie en een voucher systeem extra worden ingezet op de onderwijskundige update van bestaande, en realisatie van nieuwe e-learnings. Hier is in 2022 extra budget (€60.000) voor begroot in het Kwaliteitsplan.

5.3 Projecten digitale onderwijsinnovatie

In 2019 is een plan voor digitale onderwijsinnovatie opgesteld (DOI’t) dat in fases wordt uitgevoerd. In het voorjaar van 2020 zijn door Covid-19 veel projecten van DOI’t in een stroomversnelling gekomen. De noodzaak om over te gaan naar onderwijs op afstand, met inzet van digitale middelen heeft geleid tot forse stappen bij docenten en RHA medewerkers in het gebruik en de ondersteuning van digitale leermiddelen. H5P is in gebruik genomen door veel docenten en de Radboud Edit toolkit is gevuld en aangepast aan het RU/Radboudumc onderwijs. Een docent kan hiermee makkelijker een passende didactische werkvorm met digitale activerende middelen vinden.

In 2021 zijn ontsluiting, verrijking en hergebruik van (open) online leermaterialen (Repository) en verkenning en ontwikkeling van tools voor AR/VR-toepassingen (Augmented Reality/Virtual Reality) in onderwijs opgepakt binnen DOI’t. Het Repository project (met als deelprojecten implementatie repository voor digitale leermiddelen en zoekportaal, collectievorming en metadatering, professionalisering docenten en RHA medewerkers, implementatie workflows/processen RHA/UB) loopt vertraging op door beperkte capaciteit in verband met ontstane vacatures bij RHA en Informatie Management, en reorganisatie bij de UB. Hierdoor start een aantal deelprojecten later en loopt dit project door in 2022.

De verkenning betreffende AR/VR toepassingen in onderwijs loopt voorspoediger. Een aantal vaardigheids- en communicatietrainingen wordt (deels) via AR/VR aangeboden, bijvoorbeeld met gebruik van een brandwondenapplicatie van het 3D lab of via een VR module ‘motiverende gesprekvoering’. Op dit moment wordt ingezet op verdere ontwikkeling van een opschalingstool binnen het 3D lab met casussen voor diverse opleidingen (THK: wortelkanaalbehandelingen, GNK: brandwonden). Ook is ter vervanging van een stage op de IC onderwijs volledig gedigitaliseerd. Hiervoor zijn diverse digitale leermiddelen ontwikkeld: interactieve H5P e-learning modules en 360 graden video’s van de IC zodat deze beelden middels virtual reality kunnen worden aangeboden aan studenten. Zie ter illustratie de korte film die hiervan gemaakt is.

In 2020 is €57.000 extra besteed aan de projecten van DOI’t mede door de piekbelasting van de 1e Covid-19 lockdown. In 2021 is er met name door vacatures een onderbesteding van €75.000 binnen het project. Deze vacatures zijn eind 2021 opnieuw ingevuld waardoor vertraging binnen het project beperkt is.

Nieuwe ontwikkelingen

Binnen thema 5, passende faciliteiten, worden vanaf 2022 een aantal nieuwe projecten opgepakt. Op basis van waargenomen knelpunten, beleidsmatige speerpunten van de RHA en input van opleidingscommissies zijn na overleg met de UMC-raad de volgende nieuwe bestemmingen gekozen. Deze uitgaven worden bekostigd door een combinatie van verhoging van de studievoorschot-middelen en toevoeging van extra eigen middelen aan het Kwaliteitsplan. Ten opzichte van 2021 stijgt de begroting van dit thema in 2022 van k€ 512 naar k€ 1.082.

 • Uitbreiding ondersteuning functioneel beheer. Uit ervaring van de afgelopen jaren blijkt dat er te weinig capaciteit is om proactief te handelen betreffende functioneel beheer van bijvoorbeeld Osiris en roosterapplicaties. Dit is echter essentieel voor het effectief en beter studeerbaar maken van het onderwijs.

 • Investering in communicatiemiddelen (website investering/beheer; nieuwsbrief; social media). Communicatie richting studenten loopt voor een groot deel via digitale platforms. Deze communicatie is nu niet optimaal en informatie op bijvoorbeeld de Radboudumc en RU websites is deels achterhaald en moeilijk vindbaar. In 2022 zal een integrale slag gemaakt worden om de info van het Radboudumc platform af te halen en up-to-date en conform de huidige standaard over te zetten naar Drupal van de RU. Extra inzet is nodig om deze inhaalslag te maken en voor structureel beheer.

 • Extended Reality (XR). Extended Reality kan een belangrijke rol spelen in zorg, onderzoek en onderwijs. De RHA heeft de ambitie om XR als leermiddel toe te voegen ten behoeve van de verrijking van het leerproces; daar waar dit leidt tot dieper leren en/of het aanreiken van complexe moeilijk toegankelijke leersituaties. Om dit en de benodigde infrastructuur te realiseren wordt vanaf 2022 een programma geïnitieerd: ‘Op weg naar Extended Reality in onderwijs en opleiden’. De doelen van dit programma zijn:

 • meer kennis en expertise op bouwen ten aanzien van XR (VR/AR/MR) ten behoeve van de verrijking van het leerproces;

 • inrichten van een infrastructuur die aansluit bij de behoefte van de gebruiker en de ICT mogelijkheden binnen het Radboudumc;

 • onderzoek naar de leercontexten waarin VR/ AR / MR van meerwaarde is ten opzichte van andere werkvormen en leermiddelen;

 • creëren van een netwerk om kennis en ervaringen op het gebied van XR op te bouwen en uit te wisselen;

De doelen van het programma worden gerealiseerd in vier deelprojecten die zullen worden gericht op leervragen in de universitaire opleidingen met spreiding over GNK, THK en BMW opleidingen.

Thema 6: Verdere professionalisering van docenten

De kwaliteit van docenten en coaches is van wezenlijk belang voor de opleiding van ‘healthy professionals’. Docenten dragen er mede zorg voor dat het universitaire onderwijs leidt tot persoonsgerichte zorg, dat studenten leren om bij te dragen aan zorginnovatie en dat zij leren in en van de praktijk. Ook leren ze zelf de regie te nemen over hun opleiding en zijn ze voorbereid op een leven lang leren. Persoonsgerichte zorg vraagt interprofessionele samenwerking, en daarmee ook interprofessioneel leren en interprofessioneel onderwijs. Om deze redenen heeft het Radboudumc extra ingezet op een passend scholingsaanbod en diverse loopbaaninitiatieven. Om docenten verder te faciliteren en stimuleren in hun ontwikkeling zodat zij de vaardigheden bezitten om studenten op te leiden naar het Radboudumc profiel. Binnen dit thema wordt ingezet op een aantal overkoepelende projecten, zie tabel 5.

Tabel 39. Begrote bedragen1 en realisatie 2019-2021 thema 6

Verdere professionalisering van docenten

Bedrag x 1000

 

Acties

Begroot

Realisatie

6.1 Versterking BKO/UKO

128

127

6.2 Menukaart

75

48

6.3 Professionalisering van docenten

317

304

6.4 Professionalisering ten behoeve van inhoudsgebieden

151

144

6.5 Carrierepaden onderwijs en opleiding

20

16

Totaal

691

639

 • 1 Begrote bedragen oorspronkelijk bestedingsplan inclusief versnelling en bijstellingen begroting 2020, 2021.
6.1 Versterking BKO / UKO

Om docenten te coachen bij het doorlopen van een BKO of UKO traject is in 2020 een groep senior docenten geworven (BBOK groep: Begeleiding en Beoordeling van Onderwijs Kwalificaties). Door inzet van de BBOK wordt geprobeerd uitval van docenten in de soms langdurige trajecten te voorkomen en meer duidelijkheid te scheppen in de eisen van een onderwijskwalificatie portfolio. BBOK leden toetsen vanaf september 2020 ook BKO/UKO portfolio’s. In 2021 is voor de docenten die nog niet (conform planning) hun portfolio hadden ingestuurd ter beoordeling, aanvullende begeleiding aangeboden ter ondersteuning van de afronding van het portfolio. Daar hebben ca. 30 docenten gebruik van gemaakt en dit lijkt dus succesvol te zijn. Gemiddeld 10x per jaar gaat er online een nieuwe groep BKO docenten van start. Aanvullende activiteiten van de BBOK is een verbeterde aansluiting tussen de cursus het Nijmeegse Curriculum en de Startdag van het BKO traject en een vernieuwing van het UKO traject.

6.2 Menukaart

Om docenten te stimuleren laagdrempelig professionaliseringsactiviteiten te volgen is een ‘menukaart’ ontwikkeld en geïmplementeerd met diverse activiteiten (zie link). Docenten kunnen kosteloos deelnemen aan deze cursussen omdat deze worden bekostigd met middelen van het Kwaliteitsplan. Na een voorzichtig begin in 2019 is door de toevoeging van activiteiten gericht op online onderwijs de deelname aan deze cursussen veel hoger geworden ten tijde van de 1e Covid-19 lockdown in 2020. Helaas is in 2021 de belangstelling voor deze activiteiten weer gedaald, een onderbesteding van de middelen is evident. Hoge werkdruk van docenten (mede door Covid-19) lijkt hierin een factor van belang te zijn. Veel docenten die in een BKO traject zitten maken wel gebruik van het aanbod uit de menukaart. Echter lukt het nog niet altijd om de docentvraag en het workshopaanbod goed bij elkaar te brengen. Om dit te verbeteren zijn de cursussen overgezet naar de Radboudumc online leeromgeving waarmee vraag en aanbod makkelijker te combineren is.

In hoeverre deze cursussen bijdragen aan de vaardigheden van docenten om studenten te begeleiden naar het Radboudumc profiel is onbekend. Een gerichte enquête, een kwalitatief focusgroep interview of inzage in de BKO reflecties van docenten kan hier mogelijk meer inzicht in geven.

6.3 Professionalisering van docenten

De vorming van een RHA kerngroep docentprofessionalisering voor het opzetten van integraal beleid zoals beschreven in de originele plannen van de Kwaliteitsafspraken is door diverse omstandigheden, zoals langdurige uitval van de voormalige projectleider, Covid-19 prioriteiten en voortschrijdend inzicht niet gerealiseerd. In 2019 en 2020 zijn hier geen verdere stappen in gezet. De uitvoering van reguliere docentprofessionaliseringscursussen via de menukaart, specifieke trajecten voor de professionalisering van coaches en de begeleiding van BKO en UKO trajecten heeft echter wel doorgang gevonden in 2019 en 2020. Een kanttekening hierbij is dat in het voorjaar en zomer 2020 veel trainingen vertraging hebben opgelopen omdat de prioriteit van docenten en ondersteuners bij het opvangen van de gevolgen van de Covid-19 pandemie lag en/of trainingen niet fysiek gegeven konden worden.

Specifieke groepen docenten die met middelen van het Kwaliteitsplan getraind worden betreffen met name de coaches van de bachelor curricula BMW en GNK. Hiervoor is in 2019 een pilot opgezet en uitgevoerd – pilot professionalisering coaches – middels een ‘dedicated’ intensieve training gecombineerd met intervisie. De opleiding van de eerste 16 coaches met begeleide zelfstudie, groepsbijeenkomsten, en individuele coaching was zeer succesvol. Uit de evaluatie bleek dat alle deelnemers enthousiast zijn en met deze training hun werk als coach daadwerkelijk verbeteren. Andere coaches waren ook zeer geïnteresseerd om deze opleiding te volgen en inmiddels heeft een 2e groep van 16 coaches de training afgerond en is een 3e groep gestart. Verder nemen sinds 2021 alle bachelor curricula coaches deel aan intervisie bijeenkomsten (eenmaal per kwartaal in vaste groepen) met mogelijkheid tot begeleiding op aanvraag.

Ook bij THK is in 2021 een professionaliseringsprogramma gestart voor docent-coaches. Via commitment afspraken worden docent-coaches (met name van de masterfase) gestimuleerd een actief verbetertraject te starten. Omdat deels gebruik wordt gemaakt van de THK staftrainingsdagen, worden ook de bachelor docenten actief betrokken. Er is nog een uitdagende weg te gaan om (decennialang) bestaand gedrag te veranderen. Voor de master BMS en MMD mentoren/coaches is een korte Engelstalige ‘dedicated’ workshop ontwikkeld om de betrokken senior onderzoekers te trainen in coaching vaardigheden, waarbij gesprekstechnieken zijn geoefend en ervaringen met elkaar gedeeld. Ook hier gaven de deelnemers aan deze workshop als zeer nuttig te hebben ervaren. Wat dit in de praktijk oplevert voor de individuele student is echter lastig in te schatten na deze eenmalige uitvoering. De reactie van deelnemers is echter zodanig positief dat jaarlijks een ‘opfris’ workshop zal worden aangeboden, met aandacht voor specifieke onderwerpen zoals bijvoorbeeld interculturele samenwerking, om blijvend te werken aan coaching vaardigheden bij deze groep van met name senior onderzoekers.

6.4 Professionalisering ten behoeve van inhoudsgebieden

Naast professionalisering van groepen docenten besteed de RHA binnen het Kwaliteitsplan ook extra aandacht aan professionalisering van docenten op bepaalde inhoudsgebieden. Zoals al benoemd is interprofessioneel leren en opleiden van groot belang voor persoonsgerichte zorg. Op dit vlak is in het kader van het Kwaliteitsplan een notitie over borgen en verder bevorderen van het interprofessioneel leren en samenwerken opgesteld. De verdere ontwikkeling van interprofessioneel onderwijs in de curricula verloopt echter niet zo voorspoedig als gehoopt. Andere prioriteiten bij stakeholders door Covid-19, maar ook logistieke en organisatorische belemmeringen in het cursorisch bachelor onderwijs spelen hier een rol. Met de herziening van de master GNK wordt verwacht dat er grotere stappen kunnen worden gezet. In het herziene curriculum voor de bachelor THK wordt interprofessioneel leren wel duidelijk ingebed.

Oorspronkelijk was gepland en volledig voorbereid om in april 2020 een ‘expeditie IPL’ te houden op afdelingen van het Radboudumc. Dit onderzoek naar interprofessioneel leren samenwerken in de ziekenhuispraktijk heeft door Covid-19 grote vertraging opgelopen. Pas zeer recent heeft deze expeditie kunnen plaatsvinden. De gegevens worden momenteel verwerkt en leiden begin 2022 tot een terugkoppeling naar de afdelingen die hebben deelgenomen. Deze terugkoppeling wordt aangevuld met een advies hoe de afdelingen het interprofessioneel leren samenwerken nog verder kunnen verbeteren.

Binnen thema 6.4 Professionalisering ten behoeve van inhoudsgebieden, worden vanaf 2021/2022 een aantal nieuwe projecten opgepakt. Op basis van waargenomen knelpunten, beleidsmatige speerpunten van de RHA en input van opleidingscommissies zijn na overleg met de UMC-raad de volgende nieuwe projecten in beeld vanaf 2022.

 • Professionalisering van docenten op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie. Een van de speerpunten de komende jaren is het vergroten van aandacht binnen de opleidingen voor gezondheidsbevordering en preventie. Binnen het Kwaliteitsplan is er ruimte voor het opzetten en integreren van voorlichting en gerichte feedback op het gebied van (fysieke) ergonomie in de opleidingen GNK en BMW (naar analogie van succesvolle aanpak in de opleiding Tandheelkunde). Het gaat dan vooral om het professionaliseren van docenten opdat zij toegerust zijn om hieraan binnen deze opleidingen vorm te geven.

 • Ondersteuning concept SDL (Self Directed Learning) eerstejaars studenten. Om het concept SDL - met randvoorwaarden: betekenisvolle context plus 3-eenheid: autonomie, verbondenheid en gevoel van competentie - beter in te bedden in het curriculum, en bekendheid te geven bij studenten is gerichte docentprofessionalisering gewenst voor coaches en docenten.

 • Patiëntparticipatie in onderwijs. Aansluitend aan een RHA speerpunt en maatschappelijke ontwikkelingen is vanaf eind 2021 ook docentprofessionalisering op het gebied van onderwijs met patiëntenparticipatie opgenomen als project binnen het Kwaliteitsplan. Patiëntenparticipatie in onderwijs en opleiding kan er, mits optimaal vormgegeven, belangrijk aan bijdragen dat lerenden persoonsgerichte zorg leren te geven. Er is gestart met het formuleren van een gezamenlijke gedeelde visie en het vormgeven van een patiëntencommunity, van waaruit patiënten in onderwijs en opleiding (in alle werkterreinen van de RHA) in verschillende rollen zullen participeren. Het doel van dit project is, dat er na afronding een inhoudelijk goed geoutilleerde patiëntenpool actief is, die ook daadwerkelijk gebruikt wordt, waarin patiënten vanuit verschillende rollen en expertises een plek krijgen die hun bijdrage leveren aan de verschillende curricula.

 • Diversiteit en inclusiviteit. In oktober 2021 is verder een start gemaakt met het opzetten van een programma met twee overkoepelende doelen voor de middellange (2025) termijn. Eerste doel is het bevorderen van diversiteit, gelijke kansen en inclusiviteit onder en voor onze lerenden. Tweede doel is om onze opleidingen zo door te ontwikkelen dat afgestudeerden de diversiteit van patiënten goed kunnen hanteren en kunnen bijdragen aan gelijke kansen op gezondheid. We proberen zo antwoord te geven op de uitdagingen die de veranderende samenstelling van de bevolking aan ons stelt (zie onder andere Raamplan Artsopleiding 2020). We dragen zo ook bij aan de persoonsgerichtheid van onze opleidingen én van de zorg. Eerste beoogde mijlpaal is een werkconferentie over deze thema’s met in- en externe deelnemers in juni/juli 2022. In september 2022 wordt vervolgens een breed gedeelde visie op diversiteit, gelijke kansen en inclusiviteit in onderwijs en opleiden opgeleverd, die in onze context en voor onze (aanstaande) lerenden en docenten betekenisvol is en richting geeft aan een plan van aanpak. Daarnaast wordt een profiel opgesteld van de kerncompetenties die health professionals moeten bezitten om bij te dragen aan gelijke kansen op gezondheid voor burgers en patiënten. Uiterlijk in december 2022 is dan een uitgewerkt plan van aanpak beschikbaar dat vanaf 2023 uitgevoerd gaat worden.

6.5 Carrièrepaden onderwijs en opleiding

In 2021 is ook gestart met een project om te komen tot carrièrepaden voor onderwijs en opleiding waarmee het beleid betreffende docentprofessionalisering weer een stevige impuls krijgt. De kwaliteit van onderwijs en opleiden hangt uiteindelijk vooral af van de inbreng van de erbij betrokken professionals. Dit project is erop gericht om academische en zorgprofessionals te stimuleren, ondersteunen, erkennen en te waarderen als lerende professional in health(care) education die hun onderwijs- en opleidingstaak blijven combineren met taken in zorg en/of onderzoek. We sluiten aan bij het gedachtegoed van het teaching framework (Graham), bieden passende ontwikkel- en leertrajecten aan en ontwerpen en implementeren in samenwerking met HR daarbij passende carrièrepaden met focus op onderwijs en opleiden.

Communicatie

Om voor studenten en docenten beter zichtbaar te maken wat het Kwaliteitsplan inhoudt én oplevert is een informatieve webpagina gelanceerd. Ook zijn korte video’s over de inzet van coaches voor de bachelor opleidingen GNK en BMW gemaakt en gepromoot via social media. Hierin wordt het student en docent perspectief over coaching weergegeven. Vervolg video’s over de inzet van digitale onderwijsinnovatie, en andere projecten van het Kwaliteitsplan zijn gepland. Zie link voor webpagina en video’s.

Ter verantwoording aan de medezeggenschap wordt tweemaal per jaar een voortgangsrapportage samengesteld waarin per project uit het Kwaliteitsplan kort wordt aangegeven wat de status is. Hiermee kan het RHA management sturen en de medezeggenschap invloed uitoefenen op de bestedingen van de studievoortgangsmiddelen.

 

2021

 

2022

2023

2024

2025

2026

Kwaliteitsgelden

Begroot

Realisatie

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Budget

3.051

3.051

3.918

4.025

4.139

4.366

4.366

Thema 2 Begeleiding studenten

2.149

2.245

2.325

2.365

2.370

2.376

2.382

Thema 5 Passende faciliteiten

601

512

1.082

1.100

1.125

1.148

1.163

Thema 6 Professionalisering docenten

258

271

490

529

559

565

575

Progammamanagement

20

21

20

20

20

21

21

        
 

2021

 

2022

2023

2024

2025

2026

Kwaliteitsgelden

Begroot

Realisatie

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Budget

3.051

3.051

3.918

4.025

4.139

4.366

4.366

Regulier Budget

1.153

1.153

1.153

1.153

1.153

1.153

1.153

Van RHA oormerk onderwijs

  

300

300

300

300

300

Extra middelen vanuit Amsterdam

  

150

150

   

Toewijzing CvB uit SV

1.898

1.898

2.315

2.422

2.686

2.913

2.913

Thema 2 Begeleiding studenten

2.149

2.245

2.325

2.365

2.370

2.376

2.382

2.1 Inzet coaches

1.970

2.092

2.096

2.127

2.131

2.135

2.139

2.1.1 Leerlijn Professionaliteit Bachelor GNK en BMW

1.935

2.032

1.905

1.905

1.905

1.905

1.905

2.1.2 MMD, THK en BMS/GNK

35

59

60

50

50

50

50

2.1.3 Leerlijn PPO THK

  

116

157

161

165

169

2.1.4 Extra individuele coaching op indicatie studieadviseurs

  

15

15

15

15

15

2.2 Studie adviseurs

19

18

66

67

68

69

71

2.2.1 Professionalisering studieadviseurs

  

0

0

0

0

0

2.2.2 Junior studieadviseur

19

18

56

57

58

59

61

2.2.3 Ondersteuning internationale studenten

  

10

10

10

10

10

2.3 Careerservice BMW

20

20

20

21

21

22

22

2.4 Welzijn en Vitaliteit

140

116

143

150

150

150

150

Thema 5 Passende faciliteiten

601

512

1.082

1.100

1.125

1.148

1.163

5.1 Campuslicenties e-books

280

282

355

380

410

410

410

5.2 E-learnings

30

14

30

30

30

30

30

5.3 Projecten digitale onderwijsinnovatie

291

216

450

470

490

510

520

5.3.2 Overig

51

50

30

30

30

30

30

5.3.3 Videolab

40

23

40

40

40

40

40

5.3.4 XR

  

200

210

220

230

240

5.3.1 basisfinanciering projecten digitale onderwijsinnovatie (DIO)

200

143

180

190

200

210

210

5.4 Uitbreiding ondersteuning functioneel beheer

  

117

119

122

124

127

5.5 Tijdelijke inzet ondersteuning inzet digitale leermiddelen

  

60

30

0

0

0

5.6 Communicatiemiddelen (website investering/beheer; nieuwsbrief; social media)

 

70

71

73

74

76

Thema 6 Professionalisering docenten

258

271

490

529

559

565

575

6.1 Versterking BKO / UKO

60

85

60

60

60

60

60

6.2 Menukaart

15

2

20

20

20

20

20

6.3 Professionalisering coaches

93

113

65

65

65

60

60

6.3.1 coaches bachelor BMW/GNK/THK

80

110

50

50

50

45

45

6.3.2 Professionalisering stagebegeleiding PhDs

5

0

8

8

8

8

8

6.3.3 Professionalisering mentoren master BMS en MMD

8

3

8

8

8

8

8

6.4 Professionalisering Interprofessioneel onderwijs

70

55

210

236

263

269

276

6.4.1 Interprofessioneel onderwijs

30

30

30

30

30

30

30

6.4.2 Patient academy

20

10

50

55

60

65

70

6.4.3 Diversiteit en inclusiviteit

20

16

70

71

73

74

76

6.4.4 Gezondheidsbevordering en preventie

  

30

40

50

50

50

6.4.5 SDL

  

30

40

50

50

50

6.5 Carrierepaden onderwijs en opleiding

20

16

50

51

52

53

54

6.6 Fonds studiereizen docenten onderwijs gerelateerd (studenten)

  

30

32

33

35

36

6.7 Vouchers onderwijsontwikkeling

  

55

65

66

68

69

Progammamanagement

20

21

20

20

20

11

11

Coördinatie

15

17

15

15

15

15

16

Finance

5

4

5

5

5

5

6

Toelichting proces totstandkoming en betrokkenheid medezeggenschap

De facultaire plannen voor de Kwaliteitsafspraken 2019-2024 zijn in samenwerking tussen de decaan, de directeur RHA, de opleidingsdirecteuren van de universitaire opleidingen, de Facultaire Studentenraad (FSR) en leden van de UMC-Raad opgesteld in 2018. Het definitieve plan is in oktober 2018 voorgelegd aan de UMC-Raad en 25 oktober 2018 is door de UMC-Raad instemming verleend. UMC-Raad en FSR worden bij de verdere uitwerking, evaluatie en voorgestelde aanpassingen van dit plan betrokken. Jaarlijks is instemming van de UMC-Raad nodig voor de begroting van de Kwaliteitsafspraken.

Bij de monitoring van de voortgang van planvorming en planuitvoering is een afvaardiging van de UMC-Raad onderwijsgroep met docenten en studenten van de UMC-raad en FSR betrokken. In deze afvaardiging van de onderwijsgroep worden elke 6-weken projecten van het Kwaliteitsplan inhoudelijk besproken en geëvalueerd met projectleiders, (concept) voortgangsrapportages besproken en input opgehaald voor de opstelling en bijstelling van de (concept) begroting. Ook is in afstemming met deze onderwijsgroep de communicatie richting studenten en docenten over het Kwaliteitsplan en behaalde resultaten opgezet (website en social media filmpjes).

De leden van de onderwijsgroep Kwaliteitsafspraken kunnen de voortgang terugkoppelen aan de gehele UMC-Raad en met hen afstemmen over eventuele adviezen. In oktober 2021 heeft de UMC-Raad aangegeven ook als geheel in gesprek te willen over de voortgang van de Kwaliteitsafspraken, naast het overleg via de onderwijsgroep en het agenderen van de begroting/voortgangsrapportage in het najaar in de UMC-Raad. Dit zal worden opgepakt en in 2022 verder vorm krijgen.

In 2021 zijn alle opleidingscommissies van de faculteit gevraagd om input te leveren voor de begroting van het Kwaliteitsplan. Dit heeft waardevolle informatie opgeleverd die is besproken in de onderwijsgroep en meegenomen bij de opstelling van de begroting. Deze procedure zal in 2022 worden gecontinueerd.

Met de afvaardiging van de onderwijsgroep is in 2020 en 2021 ook gesproken over de gewenste wijze van evalueren van de projecten uit het Kwaliteitsplan. Diverse activiteiten en projecten worden via de reguliere kwaliteitszorg door opleidingscommissies en onderwijsmanagementteams (jaarlijks) geëvalueerd, bijvoorbeeld de inzet van coaches in de leerlijn Professionaliteit en de inzet van (nieuwe) e-learnings. Andere projecten worden binnen het programma van het Kwaliteitsplan afzonderlijk geëvalueerd. Via de beknopte voortgangsrapportage (halfjaarlijks (september/februari)) en verdiepende inhoudelijke gesprekken met de onderwijsgroep wordt in een evaluatiemoment voorzien. Van een beperkt aantal grotere projecten zoals het programma XR of verkenningen waaronder patiëntenparticipatie en diversiteit en inclusiviteit wordt een separate rapportage, beleidsadvies of uitgewerkt projectvoorstel verwacht. Doel van deze aanpak is om bureaucratie te voorkomen en niet onnodig veel tijd te besteden aan extra, uitgebreide schriftelijke evaluaties. Door aan te sluiten bij reguliere onderwijsevaluaties en daar eventueel met gerichte vragen extra informatie op te halen, op een beperkt aantal onderwerpen, kan bezien worden of de gewenste doelen worden behaald. De balans tussen tijdsinvestering en opbrengst van evaluaties blijft onderwerp van gesprek met de medezeggenschap.

Samenstelling afvaardiging onderwijsgroep Kwaliteitsafspraken UMC-Raad 2019-2021

Prof. dr. Roland Laan (voorzitter)

UMC-Raad docentleden: Dr. Anita Huis, Dr. Michiel Schokking

UMC-raad/FSR studentleden:

2019-2020: Nicole Waalders, Marike Lombaers, Niels van Beek

2020-2021: Lisa Houtman, Emma Kooistra, Nicole de Kort

2021-2022: Frederike Harthoorn, Mirèse Kleuskens, Emma Kooistra

Dr. Helma Pluk (coördinator; vanaf maart 2020)

Bijeenkomsten en besproken onderwerpen 2020-2021

Datum bijeenkomst*

Besproken onderwerpen

20 04 2020

Verwachtingen stuurgroep; planning/procesafspraken; mondelinge update projecten

12 05 2020

Communicatie voor studenten en docenten over Kwaliteitsafspraken

17 06 2020

Projecten studentenwelzijn (gast Marjolein van der Pol)

08 07 2020

Digitale onderwijsinnovatie (gast Carolien Kamphuis)

02 09 2020

Stand van zaken communicatie; voortgangsrapportage Kwaliteitsplan september 2020; discussie over wijze van evalueren

14 10 2020

Ontwikkelingen betreffende IPL (gast Marjon Breteler)

02 11 2020

Prognose 2020 en begroting 2021 Kwaliteitsplan; evaluatie DOI’t; communicatie

25 11 2021

Voortgangsrapportage november 2020 en begroting 2021 Kwaliteitsplan; thema 5:

Passende en goede onderwijsfaciliteiten; communicatie

13 01 2021

Begroting 2021 (invulling niet bestemde middelen); communicatie

17 02 2021

Update projecten studentenwelzijn / healthy professional (gast Marjolein van de Pol); voortgangsrapportage Kwaliteitsplan februari 2021; begroting 2021 (invulling niet bestemde middelen); communicatie

01 04 2021

Evaluatie/update inzet coaches bachelor curricula (gasten Annelies van Ede en Petra van Gurp); begroting 2021; voorstel bespreking Kwaliteitsplan in OLCs; communicatie

12 05 2021

Career service (gast Hanneke Santegoeds); communicatie; planning

08 07 2021

Docentprofessionalisering (gast Akkelien Bergsma); projecten voor opname in begroting

Kwaliteitsplan 2022 (input OLCs, SDL, ergonomie)

16 09 2021

Begroting onderwijs en kwaliteitsafspraken in onderlinge samenhang

01 10 2021

Concept begroting kwaliteitsafspraken 2022

14 10 2021

Concept begroting Kwaliteitsplan 2022; concept voortgangsrapportage Kwaliteitsplan 1-9-2021

09 12 2021

Wijze van evalueren van projecten Kwaliteitsplan 2022; voorbereiding mid-term evaluatie Kwaliteitsplan RU

* Van besprekingen met de stuurgroep in 2019 is geen verslaglegging.

Zelfstandige reflectie medezeggenschap

De UMC-Raad heeft de voortgangsrapportage van de Kwaliteitsafspraken binnen de onderwijsgroep en vervolgens ook binnen zijn DB en binnen de plenaire UMC-Raad, gelezen en besproken. Vanuit de RHA zijn er met de afvaardiging OG Kwaliteitsafspraken verschillende besprekingen gevoerd over de Kwaliteitsafspraken en dit is naar tevredenheid verlopen. Vervolgens is de plenaire UMC-Raad door de afvaardiging geïnformeerd zodat aangaande de Kwaliteitsafspraken uiteindelijk door de UMC-Raad geadviseerd dan wel ingestemd kan worden.

Door de UMC-Raad wordt geconcludeerd, ook op basis van de aangereikte stukken, dat er zinvol overleg mogelijk is geweest. Dit heeft geresulteerd in een gedegen besteding van kwaliteitsmiddelen (periode 2019-2024) ten behoeve van het realiseren van de Kwaliteitsafspraken hetgeen de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt.

De studentenfractie UMC-Raad heeft opgemerkt dat deze investering van kwaliteitsmiddelen ook ervoor zorgt dat de negatieve gevolgen van de COVID-pandemie, die een grote impact gehad heeft op het kwaliteitsbeleid van de RHA, beperkt worden. De UMC-Raad en zeker ook zijn studentenfractie, oordeelt hierover positief.

De UMC-Raad acht zich op dit moment voldoende meegenomen in de besteding van de kwaliteitsmiddelen door de decaan en de Radboudumc Health Academy. De UMC-Raad en meer in het bijzonder zijn studentenfractie is tevreden over de verbeterde wijze waarop hij nu, met name via zijn afvaardiging OG Kwaliteitsafspraken, wordt meegenomen in de aanpassingen van afspraken aangaande de besteding van de kwaliteitsmiddelen. Ook heeft de UMC-Raad en zijn studentenfractie nu voldoende de mogelijkheid om tijdig zijn invloed op deze aanpassingen uit te oefenen. Ten opzichte van de start in 2019 is hierin een duidelijk stijgende lijn te zien, hetgeen door de UMC-Raad gewaardeerd wordt.

Binnen de afvaardiging OG Kwaliteitsafspraken zelf is hier ook een stijgende lijn in te zien. Vergaderingen vinden regelmatig plaats waardoor de stof bevattelijk blijft. Daarnaast heeft de afvaardiging OG Kwaliteitsafspraken een goede samenstelling: (1) deze is niet te groot leidend tot efficiënte vergaderingen en (2) een substantieel deel bestaat uit studenten waardoor het studentenperspectief goed wordt meegenomen. Een punt ter verbetering binnen deze afvaardiging OG Kwaliteitsafspraken is het tijdig opsturen van de vergaderstukken.

De studentenfractie voelt zich goed gehoord tijdens de verscheidene vergaderingen betreffende de Kwaliteitsgelden en is tevreden om te zien hoe hun input opgepakt wordt. Zo wordt er ook getracht een oplossing te vinden voor een goede continuïteit bij de instroom van nieuwe studentleden bij ingang van het nieuwe collegejaar. Tot op heden is het ieder jaar erg lastig gebleken voor de nieuwe studentleden van de fractie (start per 1 september) om snel de materie van de Kwaliteitsafspraken te begrijpen en paraat te hebben. Hierdoor is het lastig om in relatief korte tijd een goed oordeel te geven over de begroting die in de eerstvolgende cyclus goedgekeurd moet worden. Daarnaast biedt het voortgangsdocument goede handvatten om snel een overzicht te krijgen van de gestelde doelen en de stand van zaken hiervan. Dit document heeft de afgelopen jaren zeker een positieve invloed gehad op het behalen van de gestelde doelen.

Betreffende deze gestelde doelen binnen de Kwaliteitsgelden heeft de UMC-Raad en zijn studentenfractie echter dit jaar wel al het advies meegegeven om na te denken over de consequenties die de herinvoering van de basisbeurs met zich meebrengt. Een aantal continue doelen, met name de studentbegeleiding middels coaching, worden op dit moment betaald uit de kwaliteitsgelden. Aankomende jaren zal er nagedacht moeten worden over hoe deze continue doelen uit de Kwaliteitsgelden behouden blijven bij het wegvallen van de subsidie.

De opleidingscommissies (OLC’s) worden steeds meer betrokken, wat de studentenfractie UMC-Raad pleziert. Er worden terugkoppelingen gegeven en er wordt input gevraagd waarin de Kwaliteitsgelden ook nog geïnvesteerd zouden kunnen worden. Er zijn echter nog punten ter verbetering betreffende deze samenwerking, namelijk: (1) het oppakken van de verkregen input in de begroting en (2) het tijdig terugkoppelen van de stukken aan de OLC’s.

Het afgelopen jaar ontvingen de OLC’s erg laat de opzet van de definitieve begroting, waardoor ten tijde van de goedkeuring hiervan binnen de UMC-Raad er nog vragen en feedback terugkwamen vanuit de OLC’s. Hierdoor konden deze punten niet meer tijdig opgepakt, beantwoord en verwerkt worden in de begroting van het desbetreffende jaar.

Zoals in eerder overleg over de Kwaliteitsafspraken is aangegeven hecht de UMC-Raad, ook bij de realisatie van de kwaliteitsafspraken, aan een duidelijke PDCA-cyclus. Deze PDCA-cyclus is voor de UMC-Raad op dit moment nog niet afdoende duidelijk. Met name mist de schriftelijke evaluatie van verschillende beleidsinitiatieven en de notering van de acties die hierop genomen zijn. De UMC-Raad is nog in afwachting van dit overzicht. Desalniettemin zijn schriftelijke evaluaties van de initiatieven binnen de Kwaliteitsgelden sinds dit collegejaar een thema binnen de afvaardiging OG Kwaliteitsafspraken, waar er wordt nagedacht over welke onderdelen geëvalueerd zouden moeten worden en de wijze waarop.

De UMC-Raad vraagt ook aandacht voor het feit dat de afvaardiging uit de onderwijsgroep wordt aangeduid als “stuurgroep kwaliteitsafspraken”. Deze benaming lijkt te zwaar aangezet te zijn voor de genoemde afgevaardigde groep uit de onderwijsgroep UMC-Raad, welke groep ook niet door de UMC-Raad gemandateerd is. Door de UMC-Raad worden zijn besluiten consequent plenair genomen, derhalve niet gemandateerd. Het begrip stuurgroep Kwaliteitsafspraken zou derhalve niet meer gehanteerd moeten worden.

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. C. Kramers
Voorzitter UMC-Raad   

Mw. Mr. P.J.G. Exterkate
Adviseur