Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Dit hoofdstuk beschrijft eerst de totstandkoming van het Plan Onderwijskwaliteitsafspraken FSW. Vervolgens worden de realisatie 2019-2021 en de begroting en raming 2022-2024 besproken. Daarna volgt een terugblik op de gerealiseerde activiteiten per thema. Tot slot wordt aan de hand van voorbeelden beschreven hoe de medezeggenschap en (overige) vertegenwoordigingen van de studenten en de docenten betrokken zijn, uitgesplitst naar betrokkenheid bij het gehele project en betrokkenheid per thema. De reflectie van de medezeggenschap over het proces en de voortgang van de acties is eveneens bijgevoegd (‘Zelfstandige reflectie Onderdeelcommissie’, ‘Zelfstandige reflectie Facultaire Studenten Raad’).

Vanaf september 2018 hebben faculteitsbestuur, studenten en docenten gewerkt aan de totstandkoming van een plan voor de besteding van de kwaliteitsmiddelen 2019-2024:

 • Tijdens een introductiesessie op 5 september 2018 hebben faculteitsbestuur en FGV de eerste stap gezet in het bepalen van thema’s, aandachtspunten en prioriteiten.

 • Op 13 september 2018 hebben de FSR en de assessor een inspraakmoment georganiseerd voor studenten van opleidingscommissies, studieverenigingen en andere geïnteresseerde studenten.

 • Tijdens een heidag op 21 september 2018 hebben de OC, de FSR en het faculteitsbestuur elk hun speerpunten gepresenteerd en is besproken welke thema’s breed gedragen worden en kunnen leiden tot een gezamenlijke visie op de kwaliteitsafspraken. Belangrijke thema’s voor studenten waren: stage- en scriptiebegeleiding, variëteit in onderwijsvormen en studentenwelzijn. Voor docenten waren dat: onderwijsinnovatie, (tijd voor) het delen van best practices en tijd voor goede begeleiding van studenten.

 • Op 28 september 2018 vond een grote inspraaksessie plaats voor alle medezeggenschap (FGV en OLC’s) en andere geïnteresseerden van FSW om het plan te concretiseren en te kiezen tussen quick wins en langere termijn acties.

Eind 2018 heeft FSW op deze basis in haar plan Onderwijskwaliteitsafspraken 2019-2024 gekozen voor drie van de zes thema’s[1] uit de Kwaliteitsafspraken, te weten:

 • Thema 1: Intensiever en kleinschaliger onderwijs

 • Thema 2: Meer en betere studentbegeleiding

 • Thema 6: Verdere professionalisering van docenten.

Per thema zijn onderstaande doelen vastgesteld om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Op 8 oktober 2018 heeft de FGV ingestemd met het plan. De doelen per thema zijn:

Thema 1: Intensiever en kleinschalig onderwijs

 • Intensivering van stage- en scriptiebegeleiding

 • Onderwijsinnovaties gericht op intensiever werkgroeponderwijs, inzet peerfeedback, gebruik van web lectures en kennisclips, een verscheidenheid aan onderwijsvormen en het vergroten van de autonomie en zelfregie van studenten[2].

Thema 2: Meer en betere begeleiding van studenten

 • Betere communicatie, zichtbaarheid en toegankelijkheid van studentbegeleiding

 • Aanbod van persoonlijke ontwikkeling (zichtbaar) maken

 • Meer en betere arbeidsmarktoriëntatie[3]

 • Docenten hebben meer oog voor stress en welbevinden bij studenten[4]

 • Ouderejaars begeleiden jongerejaars in de hoedanigheid van buddy’s

 • Meer informeel contact tussen student en docent.

Thema 6: Verdere professionalisering van docenten

 • Docenten doen onderzoek ten behoeve van hun onderwijs

 • Verspreiding van ‘best-practices’ onder docenten

 • Betere Engelse en didactische vaardigheden ten behoeve van de international classroom.

Het facultaire plan kwaliteitsafspraken is uiteraard een dynamisch geheel. In een dergelijk meerjarenplan zijn wijzigingen onvermijdelijk. Zo zijn begin 2021 om redenen van interne samenhang en mede als gevolg van de start van het gerelateerde RU-brede project ‘Studentenbegeleiding 2023’ enkele doelen in een ander thema ondergebracht. Dit wordt toegelicht in de voetnoten. Het gaat hier om een administratieve wijziging; de beoogde doelen zijn onverminderd leidend en de geplande activiteiten zijn uitgevoerd. De enige inhoudelijke wijziging die plaats vond is dat het plan om een cursus Innovatief en uitdagend onderwijs voor alle docenten te organiseren is omgezet naar een meer doelgericht en op de docent en diens cursus toegesneden alternatief, namelijk een systematische review van elke cursus waarbij elke cursuscoördinator maatwerk-adviezen krijgt van een onderwijskundig adviseur.

Begroting en realisatie

Tabel 6 geeft de realisatie van 2019, 2020 en 2021 en de begroting voor 2022, 2023 en 2024 weer, uitgaande van de in 2021 bijgestelde thema-indeling. Voor verantwoording van de realisatie versus de oorspronkelijke begroting uit 2018 verwijzen we naar Bijlage 1.

Tabel 6. Realisatie van 2019, 2020 en 2021 en de huidige begroting voor 2022, 2023 en 2024

x € 1.000

      

Bestedingen per thema

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024*

1. Intensiever en kleinschaliger onderwijs

-

687

1.670

1.884

1.670

1.670

2. Meer en betere begeleiding studenten

-

169

170

175

170

170

3. Studiesucces inclusief toelating en doorstroom

-

-

-

   

4. Onderwijsdifferentiatie

-

-

-

   

5. Passende en goede onderwijsfaciliteiten

      

6. Verdere professionalisering van docenten

292

250

292

255

442

492

Totaal

292

1.106

2.132

2.314

2.282

2.332

Tabel 7 biedt een totaaloverzicht van de begroting en de realisatie 2019-2021, uitgesplitst naar

thema en doelen.

x € 1.000

      

Bestedingen per thema

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024*

1. Intensiever en kleinschaliger onderwijs

85

709

1.818

1.884

1.670

1.670

2. Meer en betere begeleiding studenten

-

180

152

175

170

170

3. Studiesucces inclusief toelating en doorstroom

-

-

-

-

-

-

4. Onderwijsdifferentiatie

-

-

-

-

-

-

5. Passende en goede onderwijsfaciliteiten

 

-

-

   

6. Verdere professionalisering van docenten

292

296

284

255

442

492

Totaal

377

1.185

2.254

2.314

2.282

2.332

De totale begrote kosten bedragen: €10,880 miljoen, te weten € 10 miljoen vanuit toewijzing uit de kwaliteitsmiddelen en €880k uit eigen middelen.

Vanaf 2020 waren met name de kosten voor de 18 fte’s UD voorzien. De aanstellingen zijn echter niet per 1 januari 2020 gerealiseerd, maar gedurende dat jaar. Hierdoor resteerde in 2020 een positief saldo van € 324k. Dit saldo is in 2021 ingezet. In het totaal is er in 2021 € 745k aan eigen middelen besteed binnen de kwaliteitsafspraken.

In 2024 resteert momenteel een positief saldo van € 311k. Dit zal met de medezeggenschap in het overleg over het jaarplan 2023 en 2024 mede bestemd worden voor de implementatie van de beleidskaders Studentenbegeleiding 2023 die momenteel in voorbereiding zijn (zie Thema 2).

Toelichting besteding kwaliteitsafspraken per thema

In deze paragraaf worden per thema de doelen en de gerealiseerde activiteiten en resultaten beschreven. De wijze waarop studenten, docenten en medezeggenschap actief hebben meegewerkt aan het ontwikkelen en uitvoeren van de kwaliteitsafspraken wordt uitgebreider beschreven in de paragraaf ‘Betrokkenheid medezeggenschap, docenten en studenten’.

Tabel 8 biedt een totaaloverzicht van de begroting en de realisatie 2019-2021, uitgesplitst naar

thema en doelen.

 

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting totaal

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Realisatie Totaal

1. Intensiever en kleinschaliger onderwijs

        

Intensivering stage-en scriptiebegeleiding

0

539

1.620

2.159

0

612

1.654

2.266

Onderwijsinnovaties

0

148

50

198

0

97

143

240

Beleidseffectenanalyses

0

0

0

0

0

0

21

21

  

687

1.670

2.357

 

709

1.818

2.527

         

2. Meer en betere begeleiding studenten

        

Betere communicatie, zichtbaarheid en toegankelijkheid

0

79

78

157

33

60

56

149

Aanbod van persoonlijke ontwikkeling

0

 

0

0

0

0

0

0

Meer en betere arbeidsmarktorientatie

0

40

40

80

9

40

42

91

Docenten meer oog voor stress en welbevinden studente

0

50

52

102

43

80

54

177

Ouderejaars begeleiden jongerejaars

0

0

0

0

0

0

0

0

Meer informeel contact student en docent

0

0

0

0

0

0

0

0

         
 

0

170

170

339

85

180

152

417

         

6. Verdere professionalisering van docenten

       

Docenten doen onderzoek t.b.v. hun onderwijs

292

250

292

834

292

296

284

872

Verspreiding van best practices onder docenten

0

0

      

Betere Engelse didactische vaardigheden

0

0

      
 

292

250

292

834

292

296

284

872

Totaal

292

1.106

2.132

3.530

377

1.185

2.254

3.816

Thema 1: Intensiever en kleinschalig onderwijs

De onderstaande tabel laat zien welke kosten binnen Thema 1 zijn gemaakt in 2019-2021, uitgesplitst naar de drie doelen.

t/m periode 12 (x 1.000 euro)

Begroting totaal

Realisatie totaal

   

1. Intensiever en kleinschalig onderwijs

  

Intensivering stage-en scriptiebegeleiding

2.159

2.266

Onderwijsinnovaties

198

240

Beleidseffectenanalyses

-

21

 

-

-

2.357

2.527

De faculteit werkte in 2019-2021 op twee manieren aan intensiever en kleinschaliger onderwijs, namelijk door:

 • Intensivering van stage- en scriptiebegeleiding

 • Onderwijsinnovaties gericht op intensiever werkgroeponderwijs, inzet peerfeedback, gebruik van web lectures en kennisclips, een verscheidenheid aan onderwijsvormen en het vergroten van de autonomie en zelfregie van studenten.

Intensivering van stage- en scriptiebegeleiding

In 2018 spraken studenten duidelijk de behoefte uit om het stage- en scriptietraject te verbeteren. Ze vroegen om betere afspraken over het ontvangen van feedback en om meer consistentie tussen de verschillende beoordelaars.

In het voorjaar van 2019 is een plan opgesteld hoe te komen tot een kwantitatieve personele uitbreiding die leidt tot een kwalitatieve intensivering van stage- en scriptiebegeleiding, zowel in de bachelor- als masterfase. In september 2019 startte de campagne waarmee 18 fte’s WP op UD- niveau geworven zijn; deze UD’s zijn in de loop van 2020-2021 gestart met hun werkzaamheden.

Door deze stafuitbreiding is er per student meer tijd beschikbaar voor de begeleiding of begeleiden docenten minder studenten tegelijkertijd. In de meeste opleidingen is inmiddels een stage-

/scriptiecoördinator aangesteld om de begeleiding beter te coördineren. De focus van de verbetering ligt op het helder afstemmen van wederzijdse verwachtingen tussen student en docent en het afspreken van (inlever)deadlines en de termijn waarbinnen studenten feedback ontvangen.

Docenten krijgen meer tijd, dus ook de inhoudelijke kwaliteit van de feedback kan worden verbeterd. Ook zet FSW met de verbeterimpuls in op het stimuleren van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van studenten tijdens de stage en scriptie en vraagt docenten hieraan in de begeleiding aandacht te besteden.

In 2021 werd de studenttevredenheid over de stage- en scriptiebegeleiding met behulp van vragenlijstenonderzoek geëvalueerd. Hieruit blijkt dat studenten binnen alle opleidingen tevreden zijn over de geboden begeleiding: de gemiddelde score (op een 10-puntsschaal) over alle opleidingen voor de categorie docent is 8.2, voor de categorie cursus 7.6 en voor de categorie toetsing 7.5; de gemiddelde totaalscore is 7.8. Kanttekening hierbij is dat de respons bij enkele opleidingen laag was. In het voorjaar van 2022 zal deze evaluatie daarom verder uitgediept worden in focusgesprekken met studenten en begeleiders en door een aanvullende analyse van de feedbackmomenten, de kwaliteitseisen voor begeleiders en de procedures om consistentie in beoordelingen te borgen. Dit onderzoek zal leiden tot verdere verbeteracties die in de periode 2022 tot en met 2024 uitgewerkt en geïmplementeerd zullen worden.

Onderwijsinnovatie

De behoefte van studenten aan uitdagend, kleinschalig, intensief, vernieuwend en afwisselend onderwijs is in 2019-2021 met name uitgewerkt als: het gebruiken van web lectures en kennisclips; intensiever werkgroeponderwijs; het inzetten van peerfeedback; het vergroten van de variatie aan onderwijsvormen en het versterken van de autonomie en zelfregie van studenten.

In 2019 is begonnen met het stimuleren van web lectures, in opleidingen waar dat nog niet het geval was. Als gevolg van de corona-maatregelen en de overgang naar online onderwijs is in 2020 het gebruik van web lectures, kennisclips, breakout rooms en livestreams snel gegroeid. Om docenten bij deze snelle overgang te ondersteunen is een flexpool met studentassistenten ingericht, die docenten helpen bij de online interactie met studenten. Met het online-onderwijs is de flexibiliteit voor studenten om tijd- en plaats onafhankelijk te studeren vergroot.

Tegelijk leidt dit tot een discussie over de vraag welke onderwijsactiviteiten het beste online en welke het beste gezamenlijk op de campus geprogrammeerd kunnen worden. Om tot een doordachte mix van online/offline onderwijs te komen zoeken docenten naar vormen van blended learning die voor studenten goed werken. Enkele goede voorbeelden hiervan zijn: meer verantwoordelijkheid geven aan studenten (bachelorcursus Algemene inleiding psychologie; mastercursus Angst en depressie, PWO), meer toepassen, minder uitstellen (bachelorcursus Neuropsychologie, PWO) en online samenwerken en presenteren (mastercursus Young consumer, Communicatiewetenschappen).

Om dergelijke innovaties verder te stimuleren is een innovatiefonds ingesteld waaruit docenten extra tijd of extra assistentie kunnen krijgen om hun cursus te vernieuwen. Hierbij is gekozen voor laagdrempeligheid en kleinschalige innovaties. Tot dusverre zijn drie calls voor onderwijsinnovatie uitgegaan naar docenten binnen alle opleidingen, vooral gericht op peerfeedback, autonomie, uitdagender werkgroeponderwijs en meer variatie in onderwijsvormen. In 2020 zijn 14 projecten gehonoreerd en in 2021 zelfs 22 projecten; alle opleidingen zijn vertegenwoordigd. Alle innovaties worden geëvalueerd met studenten, bijvoorbeeld in focusgroepen of middels cursusevaluaties. In 2022-2024 wordt deze innovatiestimulans gecontinueerd met twee calls per academisch jaar, zodat steeds meer cursussen een innovatieslag kunnen maken.

Een andere onderwijsinnovatie is de intensivering van het statistiekonderwijs. Studenten hebben tijdens zelfstudie en opdrachten behoefte aan toegang tot just-in-time uitleg over specifieke statistiekonderwerpen. Vanaf 2019 hebben twee opleidingen (Artificial Intelligence en Pedagogische wetenschappen) geëxperimenteerd met additionele digitale begeleiding bij statistiekonderwijs met behulp van de applicatie Grasple. Doel hiervan is om kennisclips over statistiek beschikbaar te stellen die gedurende de hele opleiding te raadplegen zijn en om studenten meer te laten oefenen in opdrachten. Op basis van positieve ervaringen en een positieve evaluatie investeert de faculteit vanaf 2022 structureel in innovatie van het statistiekonderwijs in meerdere opleidingen. Zo kan mede ervaring worden opgedaan met alternatieve vormen van studentenbegeleiding.

Acties werkgroep onderwijsinnovatie en professionalisering

Om beter in kaart te brengen wat docenten en studenten zelf belangrijk vinden binnen de thema’s onderwijsinnovatie (thema 1) en docentprofessionalisering (thema 6), is in 2021 een facultaire werkgroep gestart. Deze bestaat uit twee docenten die tevens TLC-ambassadeur zijn, een OC-lid, een FSR-lid, de onderwijsadviseur en de beleidsmedewerker kwaliteitsafspraken. Het faculteitsbestuur heeft het advies van deze werkgroep overgenomen om in 2022 in samenwerking met het TIP een e- module en een workshop te ontwikkelen hoe te komen tot uitdagend werkgroeponderwijs en hoe gebruik te maken van peerfeedback. De e-module wordt in 2022 beschikbaar gesteld aan alle docenten; de workshop zal in het voor- en najaar worden georganiseerd.

Thema 2: Meer en betere begeleiding van studenten

Voor dit thema zijn de volgende doelen met bijbehorende budgetten vastgesteld:

t/m periode 12 (x 1.000 euro)

Begroting totaal

Realisatie totaal

   

2. Meer en betere begeleiding studenten

  

Betere communicatie, zichtbaarheid en toegankelijkheid

157

149

Aanbod van persoonlijke ontwikkeling

-

-

Meer en betere arbeidsmarktorientatie

80

91

Docenten meer oog voor stress en welbevinden studenten

102

177

Ouderejaars begeleiden jongerejaars

-

-

Meer informeel contact student en docent

-

-

 

-

-

 

339

417

Verbetering communicatie, zichtbaarheid, toegankelijkheid van studentbegeleiding

In 2018 gaven veel studenten aan dat ze de informatievoorziening over studentenbegeleiding onvoldoende vonden en dat het vaak onduidelijk is bij wie ze voor welke vragen terecht kunnen en wat de procedures en regels zijn. Om de informatievoorziening te verbeteren is in 2019 gestart met het Studentinformatiepunt (STIP). De STIP-balie is dé plek geworden waar studenten zowel aan de balie als per email of chat terecht kunnen voor alle vragen over cursus- en toetsinschrijving, studievoortgang en regelingen. Dankzij de kwaliteitsmiddelen kan deze balie alle werkdagen bemensd worden met student-assistenten. Zij vangen vragen op die anders bij de studieadviseurs, het international office of het admission office terecht komen, hetgeen medewerkers ontlast en studenten sneller bedient. Verder is één STIP-website voor de hele faculteit gerealiseerd waar alle opleidingsspecifieke informatie gebundeld is en waar de belangrijkste regelingen over BSA, vrijstellingen, keuzevakken, honoursprogramma’s, doorstroommasters en diploma-aanvragen te vinden zijn. Sinds de faculteit haar intrek heeft genomen in het nieuwe Maria Montessorigebouw vormt STIP ook letterlijk het front-office voor alle onderwijsondersteuning die nu bij elkaar gehuisvest is en op de eerste verdieping gemakkelijk toegankelijk is voor studenten. In 2021 is geëvalueerd in hoeverre de STIP-balie en -website voldoen. Hieruit zijn een aantal aandachtspunten naar voren gekomen over versterking van de samenwerking met de opleidingen, en over het verder verfijnen van de studentencommunicatie aan de hand van een gezamenlijke communicatiejaarkalender voor zowel de opleidingen, het faculteitsbureau, als de universiteit als geheel.

Aanbod van persoonlijke ontwikkeling (zichtbaarder) maken

Studenten gaven in 2018 aan dat ze zich graag ook meer ontwikkelen op persoonlijk vlak, breder dan alleen binnen hun eigen opleiding. Hierin voorzien de universiteit en de faculteit in grote mate, maar studenten konden dit aanbod niet altijd vinden. Het Radboudbrede aanbod persoonlijke ontwikkeling is inmiddels gebundeld onder de naam Radboud Cares en online te raadplegen. Via de STIP-website zullen studenten dit aanbod vanaf 2022 nog gemakkelijker kunnen vinden.

Een nieuwe ontwikkeling is dat in 2021 het Radboudbrede project Studentbegeleiding 2023 is gestart, waarvan de doelen sterk overeenkomen met de facultaire kwaliteitsafspraken over studentenbegeleiding en -welzijn. Daarmee kunnen facultaire en universiteitsbrede initiatieven elkaar versterken. Zo is binnen Studentbegeleiding 2023 in 2021 een ‘roadmap’ ontwikkeld om studenten beter te verwijzen naar de juiste informatie en studentbegeleider. Deze roadmap is inmiddels opgenomen in de STIP-website en zal in 2022 geëvalueerd worden met een studentenpanel.

Eveneens in het kader van Studentenbegeleiding 2023, zullen alle FSW-opleidingen uiterlijk in 2023- 2024 onderdelen persoonlijke en professionele ontwikkeling integreren in de onderwijsprogramma’s. Hiertoe worden deels nieuwe programmaonderdelen ontwikkeld of worden bestaande onderdelen beter afgestemd en geprofileerd. De facultaire werkgroep ‘studentbegeleiding’ inventariseert begin 2022 de huidige stand van zaken en de verdere ambities binnen de opleidingen en zal eind 2022 bestuur en opleidingen adviseren hoe te voldoen aan de Radboudbrede kaders. Het gaat hier naar verwachting om een aanzienlijke investering. Bij vaststelling van de kaders zal het huidige positieve saldo 2024 hiervoor mede worden ingezet.

Career service: meer en betere arbeidsmarktoriëntatie

Bij de planvorming in 2018 gaven studenten aan dat ze werkveld- en arbeidsmarktoriëntatie heel belangrijk vinden en hierin graag meer begeleiding krijgen. In 2019 is daarom een career service- officer aangesteld, gefinancierd vanuit de kwaliteitsafspraken. Career services biedt inmiddels goede informatievoorziening via de website en nieuwsbrief, individuele begeleiding en cursussen en trainingen. Individuele studenten en studieverenigingen maken veelvuldig gebruik van dit aanbod. In 2021 is verder Career Central ontwikkeld, een online platform voor professionals, stage-aanbieders, werkgevers en studenten. In 2022 zal dit platform stap voor stap worden uitgebreid. Career services en het online platform zijn belangrijke randvoorwaarden voor de leerlijnen persoonlijke en professionele ontwikkeling in de opleidingen.

Docenten hebben meer oog voor stress en welbevinden bij studenten

Hoewel er altijd aandacht is geweest voor studentenwelzijn, heeft de totstandkoming van de kwaliteitsafspraken dit meer structureel op de agenda gezet. Docenten besteden hier aandacht aan door online vragenuurtjes, wekelijkse updates en inloopspreekuren. Mentoren en studieadviseurs hebben geregeld individuele gesprekken over studievoortgang en persoonlijke omstandigheden.

Studentenwelzijn kreeg door de coronasituatie meer aandacht dan ooit. Naar aanleiding van berichten over de toegenomen psychische problemen (o.a. eenzaamheid, depressiviteit, faalangst) bij zowel Nederlandse als internationale studenten, heeft de faculteit al in september 2019 de licentie gekocht voor het gebruik van een preventief e-health aanbod, inclusief de afname van een gevalideerde gezondheidsvragenlijst. Hiermee krijgen studenten laagdrempelig inzicht in hun welbevinden. Met behulp van de e-health tools kunnen zij eerst zelf aan de slag gaan met hun eventuele problemen of kunnen zij direct contact opnemen met hulpverlenende instanties binnen en buiten de Radboud Universiteit. Voor de coördinatie is een wellbeing-officer (0,4 fte) aangesteld. Het gebruik van de licentie is positief beoordeeld en inmiddels zijn de e-health modules voor alle studenten van de hele universiteit beschikbaar. In 2021 is onder alle eerstejaarsstudenten (bachelor, premaster en master) drie maanden na hun start aan de opleiding de zogeheten 100 dagen check afgenomen, waarin studenten verwezen werden naar diverse soorten van ondersteuning. In 2022 organiseert de wellbeing-officer samen met studieverenigingen naar aanleiding daarvan meerdere preventie-activiteiten. Ook nemen docentmentoren in 2022 deel aan een 113-suïcidepreventie training. Want veel docenten vragen zich af: Hoever ga ik in mijn begeleiding? Wanneer moet ik een professionele hulpverlener inschakelen, en wie is dat dan? In 2022 zal daartoe verder een ‘wie, wat, wanneer’-kaart voor docenten ontwikkeld worden.

Ouderejaars begeleiden jongerejaars als buddy

Studenten kunnen ook elkaar helpen als peers. Dit gebeurt veelal informeel in studiegroepen of binnen de studieverenigingen. Ook zijn ouderejaars veelvuldig als student-assistent betrokken bij de begeleiding van jongerejaars. Studenten met een functiebeperking en internationale studenten kunnen een beroep doen op een studiemaatje, die je wegwijs maakt in de academische wereld en in het studentenleven.

In 2022 start vanuit de NPO-middelen het project FSW studiemaatje voor alle eerste- en ouderejaars die om welke reden dan ook behoefte hebben aan een buddy. In eerste instantie zullen 17 studiemaatjes worden aangesteld. Zij krijgen vooraf een korte training en worden begeleid via intervisie.

Meer informeel contact tussen student en docent

De faculteit vindt studieverenigingen heel belangrijk om ook voor informeel contact te zorgen tussen studenten en ook tussen studenten en docenten. Opleidingsdirecteuren onderhouden korte lijnen met studieverenigingen, zodat docenten meer bij activiteiten van studieverenigingen betrokken blijven. Ook de nieuwe medewerker studentcommunicatie voorziet hierin en versterkt de lijn met de koepelvereniging van de studieverenigingen en de faculteit zodat ze goed samen kunnen werken, onder andere op buddyprojecten en welzijnsprojecten.

Thema 6: Verdere professionalisering van docenten

Voor dit thema zijn de volgende doelen met bijbehorende budgetten vastgesteld:

t/m periode 12 (x 1.000 euro)

Begroting totaal

Realisatie totaal

   

6. Verdere professionalisering van docenten

  

Docenten doen onderzoek t.b.v. hun onderwijs

834

872

Verspreiding van best practices onder docenten

 

-

Betere Engelse didactische vaardigheden

-

-

 

834

872

Docenten doen onderwijsgebonden onderzoek

Eerste prioriteit in 2019 was de impuls ‘onderwijsgebonden onderzoek’. Deze regeling biedt 0.2 fte onderzoekstijd voor docenten met een volle onderwijsaanstelling, waarin zij hun kennis kunnen opfrissen, eigen onderzoek kunnen doen of kunnen participeren in onderzoeksprogramma’s. Dit komt hun motivatie en werkplezier ten goede, houdt cursussen up-to-date en draagt bij aan de verwevenheid van onderwijs en onderzoek. Na een positieve evaluatie eind 2020, is deze regeling voor 23 docenten verlengd tot en met 2023. In deze tweede ronde wordt meer aandacht besteed aan een goede inbedding van deze docenten in onderzoeksgroepen en aan aansluiting bij lopend onderzoek.

Verspreiding best-practices onder docenten

Door docenten werd in 2018 de behoefte uitgesproken om meer kennis intern te delen, van elkaar te leren en elkaar te inspireren. De facultaire werkgroep ‘onderwijsinnovatie en docentprofessionalisering’ heeft in 2021 in dezen drie adviezen uitgebracht, die zijn overgenomen door het faculteitsbestuur en die in 2022-2024 gestalte krijgen:

 • In het kader van de RU-onderwijsdagen een duidelijke FSW-bijdrage te realiseren waarin docenten van alle opleidingen elkaar kunnen ontmoeten en waar tijd is voor het uitwisselen van mooie voorbeelden, het initiëren van discussies en het bespreken van knelpunten in de eigen cursus met ervaren collega’s. Deze FSW-onderwijsdagen zijn gepland op 22 en 24 maart 2022.

 • In 2022 wordt gestart met het aanbieden van ondersteuning voor het reviewen en doorontwikkelen van cursussen, gericht op een uitdagend en innovatief cursusdesign. De cursuscoördinator krijgt bij de review hulp van een onderwijsadviseur. Hiertoe wordt een tweede onderwijsadviseur/ toetsdeskundige aangetrokken. Deze aanpak komt in plaats van het organiseren van een algemene cursus Innovatief en uitdagend onderwijs. De verwachting is dat een cursusreview door docenten meer als maatwerk en als ‘direct toepasbaar’ wordt ervaren.

 • In 2022 wordt eveneens gestart met regelmatige intervisiebijeenkomsten, waarin docenten eigen casuïstiek bespreken. Doel is intervisie op de werkplek te organiseren en zo professionalisering-on-the-job te versterken.

Professionalisering: international classroom, duurzaamheid en toetsing

Bij de start van de Engelstalige opleiding Psychology in 2018 zijn alle docenten getest om hun Engelse taalvaardigheid op niveau C1 (bij hoorcolleges) of B2 (werkgroepen) aan te tonen. Desalniettemin gaven met name studenten van de Engelstalige opleiding Psychologie aan dat het niveau Engels van sommige docenten niet goed genoeg was. Deze docenten zijn gestimuleerd om de cursus Lecturing in English van Radboud into Languages te volgen of kregen maatwerkbegeleiding. Vanaf 2022 zal in alle Engelstalige opleidingen deelname aan de cursus ‘Teaching the international classroom’ gestimuleerd worden.

In de FSW strategie 2021-2026 is, mede op initiatief van studenten, duurzaamheid een belangrijk speerpunt geworden. FSW heeft de ambitie om iedere student in elke opleiding met verschillende facetten van duurzaamheid kennis te laten maken. Vanaf 2022 wordt de professionalisering gestimuleerd middels de cursus ‘Sustainable Development Goals in the university’ voor stafleden en middels de cursus ‘SDG community building’ voor studenten en docenten.

In de FSW strategie 2021-2026 is ook het doel gesteld om het aantal toetsen te verminderen en sterker in te zetten op formatieve toetsing, zodat studenten meer verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het eigen leren en zodat zij kunnen oefenen alvorens beoordeeld te worden. In het najaar van 2021 is een interviewronde gestart met alle opleidingsdirecteuren en voorzitters examencommissies over hoe zij deze ambities in hun opleidingen willen realiseren en welke professionalisering daarvoor nodig is. Op basis hiervan zullen in het academisch jaar 2022-2023 en 2023-2024 enkele pilotprojecten ‘anders en slimmer toetsen’ worden gestart.

Voor verdere docentprofessionalisering heeft de werkgroep onderwijsinnovatie en docentprofessionalisering ook geadviseerd om het onderwijs prominenter aan bod te laten komen in de jaargesprekken. De leidinggevenden worden gestimuleerd om zowel de onderwijstaken als de ontwikkeling van docenten te bespreken in de jaargesprekken. Daarnaast wil FSW de informatievoorziening en het professionaliseringsaanbod voor docenten makkelijker vindbaar maken, want docenten ervaren dat momenteel als onoverzichtelijk en overweldigend. In 2022 gaan TIP en TLC hiermee aan de slag in samenwerking met de communicatie- afdeling.

Toelichting totstandkoming en betrokkenheid medezeggenschap

Studenten, docenten, OLC’s en medezeggenschap waren en zijn op diverse manieren betrokken bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van de kwaliteitsafspraken. Enkele voorbeelden van het stimuleren van betrokkenheid bij de kwaliteitsafspraken als geheel:

 • Vanaf september 2020 is een additionele beleidsmedewerker (0.8 fte, waarvan 0.4 gefinancierd uit kwaliteitsmiddelen) aangesteld om de uitvoering van het gehele plan in goede banen te leiden. Haar taak is om meerdere geledingen bij het proces te betrekken en om zo breed mogelijk te communiceren over activiteiten en resultaten. Ook heeft zij evaluaties uitgevoerd om de effecten van de kwaliteitsafspraken te monitoren en waar nodig bij te sturen.

 • Met de FGV is geregeld de voortgang besproken. Verder wordt de FGV jaarlijks gevraagd om instemming op het plan kwaliteitsafspraken voor het daaropvolgende jaar.

 • Aan het begin van elk academisch jaar zijn de OLC’s in hun nieuwe samenstelling bijgepraat over belangrijke onderwijsontwikkelingen. Daarbij is ook de voortgang van de kwaliteitsafspraken besproken en input gevraagd voor de (doorontwikkeling van) de thema’s en de deelprojecten.

 • In de voorbereiding op het jaarplan 2022 deden de OLC’s op 22 april 2021 aanbevelingen voor doorontwikkeling van de drie thema’s, aan de hand van stellingen zoals ‘studenten moeten worden uitgedaagd om zelf regie te nemen over hun studieactiviteiten’, ‘onze opleidingen moeten kleinschalig en interactief zijn met meer persoonlijke aandacht’ en ‘elke student moet een coach gedurende zijn/haar studie krijgen als eerste aanspreekpunt.’

 • In mei en juli 2021 heeft de beleidsmedewerker kwaliteitsafspraken het merendeel van de OLC’s bezocht om hen te informeren over de voortgang binnen de thema’s en om te bespreken hoe deze specifiek binnen elke opleiding uitgewerkt worden.

 • Eind 2021 is onder de uitdagende slogan ‘waar is mijn geld gebleven?’ een campagne gestart via Instagram en de beeldschermen in het gebouw om studenten te informeren over de kwaliteitsafspraken en de besteding van kwaliteitsmiddelen. In 2022 wordt dit gecontinueerd met een maandelijkse Instagram post.

Ook bij de uitwerking van de drie thema’s zijn de medezeggenschap en (een vertegenwoordiging van) studenten en docenten betrokken. Hieronder geven we per thema enkele voorbeelden.

Thema 1: Intensiever en kleinschalig onderwijs

Intensivering van stage- en scriptiebegeleiding

In 2021 werd de studenttevredenheid over de stage- en scriptiebegeleiding met behulp van vragenlijstenonderzoek geëvalueerd. In het voorjaar van 2022 zal deze evaluatie verder uitgediept worden middels een aanvullende analyse door de opleidingsdirecteuren en stage- en scriptiecoördinatoren en in focusgesprekken met panels van studenten en begeleiders.

Onderwijsinnovaties
 • Alle gehonoreerde innovatieplannen worden van feedback voorzien door de studentassessor en onderwijsadviseur. Na afloop evalueert de docent de innovatie met de betrokken studentgroep.

 • Op 6 april 2021 is een intervisiesessie georganiseerd met de indieners van de eerste

innovatieronde van oktober 2020. Zes docenten deelden ervaringen, uitdagingen en tips. Op basis van hun aanbevelingen is tevens de innovatiemiddelen-aanvraagprocedure verbeterd.

 • In 2022 worden enkele indieners benaderd om tijdens de FSW-onderwijsdagen op 22 en 24 maart hun innovatie te presenteren.

Adviezen werkgroep Onderwijsinnovatie en docentenprofessionalisering

De werkgroep bestaat uit een opleidingsdirecteur, een docent die tevens ambassadeur is vanuit het Teaching & Learning Center, een FGV-lid, een OLC-lid en twee ondersteuners. Hun adviezen inzake e- module/ workshops, FSW-onderwijsdagen, intervisie, jaargesprekken en cursusreview zijn opgenomen in het jaarplan 2022.

Thema 2: Meer en betere begeleiding van studenten

Verbetering communicatie, zichtbaarheid, toegankelijkheid van studentbegeleiding
 • Bij het STIP zijn sinds 2019 studentassistenten werkzaam die in hun advisering goed kunnen aansluiten bij de studentbeleving. In 2021 zijn de assistenten breed geworven zodat nu uit alle opleidingen assistenten werkzaam zijn bij STIP.

 • De facultaire werkgroep studentenbegeleiding bestaat uit studenten, docenten, studieadviseurs, career-officer en beleidsmedewerkers. Ook de FGV is betrokken bij het facultaire project Studentbegeleiding 2023.

Docenten hebben meer oog voor stress en welbevinden bij studenten
 • Bij de keuze van e-health modules zijn in 2019 studenten en studieadviseurs uitgebreid betrokken via een klankbordgroep. De FSR heeft zich ingezet tijdens de begeleidende campagne studentenwelzijn.

 • In 2021 vond een 100-dagen-welzijnscheck plaats onder alle eerstejaars bachelor, premaster en master (respons: 932 studenten).

 • Studieverenigingen zijn betrokken bij de werving van en promotie voor FSW-studiemaatjes.

Thema 3: Verdere professionalisering van docenten
FSW-onderwijsdagen

Op 22 en 24 maart 2022 vinden binnen het kader van de Radboud-onderwijsweek presentaties, discussies en intervisiesessies plaats van, voor en door FSW-docenten. Een werkgroep, bestaande uit een opleidingsdirecteur, docenten en ondersteuners, organiseert de onderwijsdagen. Docenten van de innovatiecalls worden gestimuleerd hun innovatie te presenteren. Deelname van docenten en studenten wordt gestimuleerd via de FSW-weekly, de FSW Teachers-community, de opleidingscommissies en via social media.

Review van cursussen

In het voorjaar van 2022 zal tevens invulling worden gegeven aan het advies van de werkgroep ‘onderwijsinnovatie en docentenprofessionalisering’ om te komen tot een systematische review van cursussen. De opleidingsdirecteur stelt daartoe een planning vast, zodanig dat elke cursus eens per visitatieperiode aan de beurt komt. In de review denkt de cursuscoördinator - geholpen door een onderwijskundig adviseur en collega-docenten- na over de doorontwikkeling van de cursus, bijvoorbeeld richting ‘blended learning’ of ‘anders toetsen’. De review kan ook per leerlijn georganiseerd worden.

Zelfstandige reflectie medezeggenschap

Onderdeelcommissie

De OC waardeert de mogelijkheid te reflecteren op de ontwikkeling van de Kwaliteitsafspraken (KA) binnen FSW en de wijze waarop wij daar als onderdeel van de medezeggenschap bij betrokken zijn geweest. Voor onze reflectie maken we gebruik van het oorspronkelijke plan (2018), alle FGV- agenda’s met KA gerelateerde documenten sindsdien en de desbetreffende tekst uit het jaarverslag 2021. We delen onze reflectie onder in drie thema’s: initiële besluitvorming, realisatie en implementatie en monitoring.

Initiële besluitvorming (2018/19)

Terugblikkend op de beginfase van de besluitvorming en plan van aanpak omtrent de KA tot het instemmen met het uiteindelijke plan, zijn wij als OC zeer tevreden. Hoewel de medezeggenschap en naar ons idee ook het FB min of meer is overvallen door de snelheid waarmee beslissingen genomen moesten worden, heeft het bestuur veel moeite gedaan om de meningen van studenten en medewerkers rondom de kwaliteit van het onderwijs en het verbeteren hiervan te verzamelen, te destilleren en naar een concreet plan te vertalen.

Hiervoor hebben ze met uiteenlopende gelederen van met onderwijs gemoeide betrokkenen contact gezocht: Studenten, opleidingscommissies, studieverenigingen, FGV leden en andere geïnteresseerden. Ook de wijze van benadering was divers: Introductie- en informatiesessies, heidagen en inspraakmomenten. De keuze om in beginsel te focussen op drie van de 6 thema’s was goed onderbouwd en, op basis van de ingewonnen informatie en wensen van alle betrokkenen, logisch. Vandaar dat wij als OC op 8 oktober 2018 instemden met het plan.

Realisatie en Implementatie

Sinds oktober 2018 is er, o.a. zijdens het FB, veel werk verzet om de toen nogal theoretische plannen te vertalen naar concrete maatregelen en initiatieven. Vooruitlopend op de te verwachten KA in 2020 zijn er vanuit de faculteit al in 2019 investeringen gedaan om een vloeiende overgang te bewerkstelligen. In deze realisatiefase leek het betrekken van de medezeggenschap in het kader van de FGV helaas af te nemen. Pas op een hei-dag van 5 september 2019 komen de KA weer officieel op de agenda te staan. Hierbij worden wij geïnformeerd dat er een ‘Task Force KA’ is opgericht, een adviserend orgaan dat voor ¾ uit leden van het FB bestaat. Opvallend is dat de adviezen bijv. m.b.t. het aannemen van 18 nieuwe UD’s al zo gedetailleerd zijn dat ze de indruk wekken dat aanpassingen of preciseringen van het oorspronkelijke plan al eerder in 2019 zijn aangebracht zonder directe betrokkenheid van de OC. Verder heeft de OC herhaaldelijk erop gewezen dat de beoogde intensivering (Thema 1) in verband moet worden gebracht met een herberekening van de taaklast en werkdruk bestrijding. Het eerder betrekken van de OC, en wellicht ook de taskforce, in het besluitvormingsproces had naar onzes inziens dit aspect meer gewicht gegeven in de uitwerkingen van de KA. In het najaar 2019 leek er ineens veel haast te zijn omtrent het aanstellen van de nieuwe UD’s. Hierbij zijn onnodige fouten in bijv. de procedures gemaakt. Terugkijkend op 2019 en de relatieve ‘radiostilte’ in de eerste 2/3e van het jaar, resteert de vraag of sommige processen niet eerder ingezet hadden kunnen worden om de haast aan het einde te voorkomen.

Een groot deel van 2020 en 2021 werd in beslag genomen door de Coronapandemie en de nieuwbouw. Desondanks wordt duidelijk dat het FB de verbetering van onderwijskwaliteit nog steeds hoog in het vaandel heeft staan. Dit blijkt uit de Strategie FSW2021-26, de inzet van middelen uit het Nationale Onderwijsprogramma en de reorganisatie onderwijs. Omdat hierbij middelen en doelen soms door elkaar heen lopen is het niet altijd duidelijk welke beslissingen en maatregelen specifiek op de KA baseren en komen deze dan mogelijk slechts indirect, of door bijv. de beleidscyclus als onderdeel van het jaarverslag (voorjaar) en de Begroting (najaar) op de agenda.

Monitoring

Nog voor de toekenning van overheidsmiddelen in het kader van de KA was de betrokkenheid/ medewerking van de medezeggenschap bij planning en realisatie als randvoorwaarde vastgelegd. Het monitoren van het proces maakt hier een belangrijkonderdeel van uit.

In 2018 zijn wij uitermate goed geïnformeerd en betrokken geweest en zijn wij derhalve ook goed in staat gesteld om mee te denken en te monitoren. Sinds 2019 is deze informatiestroom helaas afgenomen. Jaarverslag en begroting zijn zeker geschikte momenten om terug, respectievelijk vooruit te kijken op de KA, maar het zou fijner zijn geweest om ook tussentijdse updates te hebben. Ook zou het wenselijk zijn geweest om de in de verslagen genoemde gespreksnotities met belanghebbenden, evaluaties of werkgroep-adviezen tijdig te ontvangen en niet pas op verzoek.

Zoals hierboven al genoemd realiseren wij ons dat onderdelen van de KA-activiteiten verweven zijn met acties voortvloeiend uit ander (RU breed) beleid (bijv. studentenwelzijn, Coronahulp, NPO, enz.). Uiteraard zien wij dat als een welkome versterking van onderwijskwaliteit in zijn geheel en begrijpen we eveneens dat het moeilijk is om de overlappende doelen en door elkaar lopende geldstromen tot in detail inzichtelijk te maken. Tegelijk zouden wij het zeer op prijs stellen als het bestuur ons hierbij nog meer zou helpen.

Samenvattend, in zijn geheel zijn wij goed meegenomen door het Faculteitsbestuur in de totstandkoming en realisatie van de Kwaliteitsafspraken in de Faculteit Sociale Wetenschappen. We zijn van mening dat we een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de KA hebben kunnen leveren. Daarnaast vinden we dat het Faculteitsbestuur serieus investeert in de kwaliteit van het onderwijs en niet alleen uit de middelen voor de KA, maar ook met andere middelen. Echter, het bestuur zou regelmatiger een update mogen geven over de invulling van de KA en heeft onlangs (januari 2022) ook toegezegd dit versterkt te gaan doen. Omdat de context waarin de kwaliteit van het onderwijs wordt beoordeeld continu verandert, blijven we als onderdeelcommissie scherp op de oorspronkelijke plannen in het kader van de KA en kijken wij uit naar een gedegen uitwisseling van gedachten en tijdige informatie om in de toekomst samen met het FB de omzetting van de KA nog meer te verbeteren en te verstevigen.

Lau Schulpen (voorzitter OC)
Wolf-Gero Lange (vicevoorzitter OC)
William van der Veld (lid OC FSW)

Facultaire Studenten Raad

Gevraagd is om de jaren 2019, 2020 en 2021 te evalueren. Doordat de FSR echter jaarlijks wisselt kunnen wij vooral spreken over 2021.

FSR jaar 2019-2020

Van dit collegejaar hebben wij contact opgenomen met de voorzitter van 2019-2020. In deze periode was er vooral gesprek over de inhoud en planning van de kwaliteitsafspraken en kwam de uitvoering later. Zij liet ons het volgende weten;

- Aan het begin van het collegejaar was er een bijeenkomst met de FSR, OLC’s en de assessor waar veel uitgelegd werd. Dit werd als prettig ervaren. Het contact met de assessor bleef het hele jaar goed en duidelijk. De FSR had het gevoel vaak vanuit de assessor ingelicht te worden.

- De kwaliteitsafspraken werden op de FGV’s besproken en hier werden voldoende updates gegeven.

- Over het algemeen werd er ervaren dat ze voldoende geïnformeerd werden. De vraag naar inspraak van de FSR kwam vooral uit de assessor.

FSR jaar 2020-2021

Voor de betrokkenheid van de FSR in het collegejaar 2020-2021 hebben wij contact opgenomen met de voorzitter van de FSR van vorig jaar. Hij liet ons het volgende weten;

- Aan het begin van het collegejaar is er een bijeenkomst georganiseerd met de assessor van 2019-2020 en de OLC’s, waar naar zijn mening voldoende uitleg is gegeven over de kwaliteitsafspraken en wat er verwacht werd van de FSR. Deze bijeenkomst is erg nuttig geweest.

- Door het jaar heen was er veel informeel contact met Nienke. Hoewel het contact met Nienke als prettig werd ervaren, was er weinig contact vanuit de rest van het faculteitsbestuur hierover. Tijdens de FGV’s werden er soms updates gegeven over de implementatie van de kwaliteitsafspraken, maar dit was niet tijdens elke FGV het geval.

- Over het gehele jaar had de FSR het idee dat er niet veel aandacht en tijd naar de kwaliteitsafspraken ging. Dit komt mede door het begin van de pandemie, waardoor de focus langere tijd op andere zaken lag. Dit was begrijpelijk, maar werd wel als teleurstellend ervaren. Het zou kunnen dat de communicatie richting de FSR minder was in dit jaar, waardoor de updates niet goed door zijn gekomen. Dit kan geleid hebben tot het gevoel dat er weinig aandacht naar de afspraken is gegaan.

FSR jaar 2021-2022

De tweede helft van 2021 kunnen wij natuurlijk meer in detail evalueren.

- In het begin van het jaar is er persoonlijk contact geweest vanuit de secretaris van het faculteitsbestuur met de voorzitter van de FSR over verscheidene zaken. Hierin zijn de belangrijkste zaken van het jaar doorgenomen, waaronder ook kort onze rol bij de kwaliteitsafspraken.

- Vlak daarna zijn wij digitaal uitgenodigd voor een FSR-training die RU-breed georganiseerd was. Hierin werd ook kort de basis van de kwaliteitsafspraken uitgelegd. Onze mening is dat dit wellicht beter per faculteit gedaan kan worden, aangezien er dan dieper op de inhoud kan worden ingegaan. Nu hebben wij op aandringen van de vorige voorzitter zelf een bijeenkomst gepland met de medewerker kwaliteitsafspraken (Nienke, de assessor van 2019-2020) en de voorzitter van 2020-2021. In deze bijeenkomst hebben we de hele paragraaf kwaliteitsafspraken doorgenomen en zijn al onze vragen beantwoord. Dit was een intensieve bijeenkomst, maar wel een hele nuttige. Wij stellen dan ook voor om dit komende jaren te herhalen. De aanwezigheid van een extra lid van het faculteitsbestuur bij deze bijeenkomst kan voor de FSR-leden ook nuttig zijn.

- In het begin van het collegejaar is er via de mail contact opgenomen met de FSR. De vraag was of wij de vijf werkgroepen van de kwaliteitsafspraak studentbegeleiding wilden onderverdelen tussen de FSR-leden. Van deze vijf (PPO, Leerlijnen, Studentenwelzijn, Communicatie studenten en Kwaliteit studentbegeleiding) hebben er twee een eerste bijeenkomst gehad (PPO & Kwaliteit Studentbegeleiding). De andere drie moeten nog worden opgestart. Recentelijk is er contact opgenomen met de FSR om aanwezig te zijn bij een vergadering (begin februari), waarin waarschijnlijk meer informatie wordt gegeven over het opstarten van de andere drie werkgroepen en het verloop van alle vijf de werkgroepen.

- Tijdens de FGV was er voldoende ruimte om vragen te stellen voor de FSR en was het duidelijk waarmee werd ingestemd. Zoals op de FGV ook al aangegeven, is er vanuit de FSR wel behoefte naar meer achtergrondinformatie van bepaalde onderwerpen. Door het feit dat de FSR jaarlijks wisselt, is het lastig om een goed overzicht te hebben van wat er voorgaande jaren al binnen de kwaliteitsafspraken is gebeurd en kost het veel onnodig werk om dit terug te zoeken in voorgaande jaarplannen. Daarnaast was ook al aangegeven dat het lastig was om in dezelfde FGV waarin vragen werden beantwoord over de paragraaf kwaliteitsafspraken van het jaarverslag 2021 deze meteen in te stemmen. Voor komende jaren is het fijner als dit twee aparte FGV’s zijn of er een andere oplossing voor wordt gevonden.

- Wat betreft de communicatie over de kwaliteitsafspraken, oogt het voor ons enigszins chaotisch. Vaak worden wij op de hoogte gehouden door de assessor en andere keren is dit Eljan (medewerkster studentwelzijn). Bovendien wordt er tijdens FGV’s of via de mail updates gegeven. Dit zijn veel verschillende kanalen en het is moeilijk om een goed overzicht te houden over de afspraken waar we wel over zijn geüpdatet en welke niet. Dit is ook lastiger doordat de FSR in het begin van het academisch jaar nog weinig tot geen kennis hebben over de kwaliteitsafspraken en het verloop ervan, aangezien de nieuwe FSR dan net is begonnen. Duidelijke communicatie is in dit geval wenselijk, het liefst op een op een gestructureerde manier. Wij stellen voor om dit maandelijks en per thema per mail te sturen. Het lijkt ons een goed idee om dit wel tijdens de FGV’s kort ter bespreking te brengen. Dit zal immers hoogstens tien minuten in beslag gaan nemen.

- Daarnaast zien wij meer mogelijkheden in het van OLC’s bij de kwaliteitsafspraken. Vooral in het begin van het collegejaar lijkt het ons handig als ook zij een uitgebreide uitleg krijgen van de kwaliteitsafspraken, zodat zij hier ook naar kunnen kijken en eventueel feedback op kunnen geven. Gedurende het jaar is het dan de taak van de FSR om de updates door te spelen naar de OLC’s. We stellen voor om de bijeenkomst die eerdere jaren is georganiseerd voort te zetten en dat er duidelijk gecommuniceerd wordt dat deze bijeenkomst zeer aan te raden is.

Sacha Boosten

Voorzitter FSR FSW 2021-2022

[1] Met deze thematitels en -nummering volgen we het format in de CvB beleidsbrief (16 december 2021) en Kwaliteitsafspraken 2019- 2024. Facultaire plannen (2019). Thematitels en -nummering in het Plan Onderwijskwaliteitsafspraken FSW (11 oktober 2018) luidden : 1. Verhogen onderwijsintensiteit; 2. Verhogen docentkwaliteit en 5. Betere begeleiding van studenten en komen inhoudelijk overeen met respectievelijk 1. Intensiever en kleinschaliger onderwijs; 6. Verdere professionalisering docenten en 2. Meer en betere studentenbegeleiding.

[2] In het oorspronkelijke plan was dit doel opgenomen onder thema 3 Verhogen docentkwaliteit. Om redenen van samenhang is dit doel begin 2021 verschoven naar thema 1 Intensiever en kleinschaliger onderwijs.

[3] In het oorspronkelijke plan was dit doel opgenomen onder thema 1. Om redenen van interne samenhang en          vanwege de start van het RU-brede project Studentenbegeleiding 2023 is dit verschoven naar thema 2.

[4] Idem.