Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Balans

bedragen in € x 1.000

 

realisatie 2021

begroting 2021

realisatie 2020

ACTIVA

    

Vaste activa

    

- Materiële vaste activa

    

- gebouwen en terreinen

 

334.034

346.087

339.653

- inventaris en apparatuur

 

28.320

32.156

26.501

- informatiesystemen

 

712

609

893

- Materiële vaste activa

 

363.066

378.852

367.047

- Financiële vaste activa

 

7

94

229

  

363.073

378.946

367.276

Vlottende activa

    

- Voorraden

 

315

200

194

- Vorderingen

 

19.808

23.000

19.698

- Liquide middelen

 

75.592

20.000

57.594

  

95.715

43.200

77.486

Totaal activa

 

458.788

422.146

444.762

PASSIVA

    

Eigen vermogen

 

241.973

230.883

247.252

Voorzieningen

 

27.614

22.203

26.366

Langlopende schulden

 

7.782

7.639

7.973

Lening o/g

 

0

1.421

0

Kortlopende schulden

 

181.419

160.000

163.171

Totaal passiva

 

458.788

422.146

444.762

Toelichting belangrijkste ontwikkelingen balans 2021 ten opzichte van balans 2020

De materiële vaste activa nemen ten opzichte van 2020 licht af (€ 4,0 miljoen) doordat de investeringen iets lager zijn dan de afschrijvingen op reeds bestaande activa. De stijging van de liquide middelen wordt vooral veroorzaakt door de stijging van de kortlopende schulden met € 16,7 miljoen, waaronder een toename van de post onderhanden projecten met € 9,9 miljoen en NPO middelen van € 4,8 miljoen. Het kasstroomoverzicht voor 2021 en 2020 ziet er als volgt uit:

(bedragen x € 1 miljoen)

2021

2020

Exploitatieresultaat (exclusief financiële lasten)

-5,1

-1,1

Afschrijvingen*

30,5

27,0

Cash flow

25,4

25,9

Mutatie voorzieningen

1,2

-4,8

Mutatie netto werkkapitaal

15,8

11,0

Kasstroom bedrijfsoperaties

42,4

32,1

Kasstroom investeringsactiviteiten

-24,3

-47,4

Kasstroom financieringsactiviteiten

-0,1

-0,4

Mutatie liquide middelen

18,0

-15,7

* exclusief Faculteit Medische Wetenschappen/Radboudumc

  

Het eigen vermogen is afgenomen vanwege het negatieve resultaat. De hogere voorzieningen zijn vooral een gevolg van dotaties in verband met hogere verplichtingen inzake legionella- en brandwerende voorzieningen.

Toelichting belangrijkste ontwikkelingen balans realisatie 2021 ten opzichte van de begroting 2021

De materiële vaste activa zijn lager dan begroot door achterblijvende investeringen (met name HEN ++ en Energiebeleidsplan). Bij de liquide middelen is sprake van een hoger saldo dan begroot door deze achterblijvende investeringen (€ 16,8 miljoen lager), hoger werkkapitaal (positief verschil  € 23,8 miljoen) en een beter resultaat (positief verschil van € 6,5 miljoen) dan begroot.

Het kasstroom overzicht voor 2021 (realisatie en begroot in € miljoen) ziet er als volgt uit:

  

2021

  

Realisatie

Begroot

Exploitatieresultaat

 

-5,1

-11,6

Afschrijvingen*

 

30,5

29,6

Cash flow

 

25,4

18,0

Mutatie voorzieningen

 

1,2

-5,0

Mutatie netto werkkapitaal

 

15,8

-7,1

Kasstroom bedrijfsoperaties

 

42.4

5,9

Kasstroom investeringsactiviteiten

 

-24,3

-41,9

Kasstroom financieringsactiviteiten

 

-0,1

1,1

Mutatie liquide middelen

 

18,0

-34,9

* exclusief Faculteit Medische Wetenschappen/Radboudumc

   

De kortlopende schulden zijn hoger dan begroot door meer vooruit ontvangen voorschotten O&O projecten, passivering van niet bestede NPO middelen en een hogere verplichting voor de verlofstanden respectievelijk het vakantiegeld ultimo boekjaar (door toename van het personeelsbestand).