Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Meerjarenperspectief en continuïteitsparagraaf

bedragen x € 1000,-

        
 

Realisatie 2020

Begroting 2021

Realisatie 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Baten

        

Rijksbijdragen (excl. werkplaatsfunctie)

338.120

349.394

379.167

390.098

375.939

384.579

392.615

397.687

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

0

0

1.836

0

0

0

0

0

College-, cursus-, les- en examengelden

45.077

47.133

40.370

30.790

48.840

50.010

50.620

51.080

Baten werk i.o.v. derden

192.261

221.157

217.175

224.142

221.966

222.862

226.715

228.864

Overige baten derden

39.318

43.594

40.337

46.649

43.144

42.381

42.504

42.797

Totaal baten

614.776

661.278

678.885

691.679

689.889

699.832

712.454

720.428

Lasten

        

Personele lasten

464.787

493.857

503.913

523.345

529.724

535.030

539.861

542.246

Afschrijvingen

31.414

34.726

34.343

33.800

34.265

34.325

35.042

36.106

Huisvestingslasten

28.794

30.245

33.217

31.411

31.426

33.240

32.555

33.134

Overige lasten

90.747

114.044

112.445

121.111

110.676

107.382

108.792

108.578

Totaal lasten

615.742

672.872

683.918

709.667

706.091

709.977

716.250

720.064

Saldo baten en lasten

-966

-11.594

-5.033

-17.988

-16.202

-10.145

-3.796

364

Financiële baten en lasten

-112

-10

-175

-31

-31

-31

-31

-31

Vennootschapsbelasting

0

0

0

-50

0

0

0

0

Resultaat deelnemingen

-143

0

-71

0

0

0

0

0

Exploitatieresultaat

-1.221

-11.604

-5.279

-18.069

-16.233

-10.176

-3.827

333

Algemene toelichting meerjaren-exploitatie

Binnen de sector is besproken minder voorzichtig te begroten waardoor een negatieve begroting ontstaat. Ook de minister van OCW heeft eerder al aangedrongen op het begroten van tekorten, vermindering van liquide middelen en verlaging van de solvabiliteit. Hieraan heeft de Radboud Universiteit gehoor gegeven door, op verantwoorde wijze, in de komende jaren tijdelijk een financieel tekort te begroten en te ramen. In 2026 is er weer een positief exploitatiesaldo voorzien.

De komende jaren wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van onderwijs en onderzoek door het aantrekken van extra personeel, mede bedoeld om de ervaren werkdruk te verlagen en het welzijn van zowel medewerkers als studenten te verhogen. Daarnaast wordt de komende jaren geïnvesteerd in diverse IT-projecten, zoals de versterking van de organisatie rondom privacy en informatiebeveiliging. Ten slotte is de universiteit bezig met voorbereiding voor een omvangrijke verbetering van de vastgoedportefeuille (het campusplan). Ze heeft zich vanuit haar strategie aan een aantal (maatschappelijke) doelstellingen gecommitteerd. Dit betreft onder andere financiering van de unieke onderzoeksfaciliteiten FELIX Laboratory (‘laserlab’) en het High Field Magnet Laboratory (HFML, ‘magnetenlab’) én het inrichten en aanbieden van een breed palet aan lerarenopleidingen om het lerarentekort terug te dringen.

Begroting 2022

Het voor 2022 begrote resultaat is € 18,1 miljoen negatief. Hiermee investeert de universiteit in de kwaliteit van onderwijs en onderzoek door de uitbreiding van de formatie (wetenschappelijk) personeel. Dit gebeurt mede om onderwijs in kleinere groepen te faciliteren en de werkdruk te verlagen. Daarnaast investeert de universiteit in onderzoeksfaciliteiten, zoals de Event Horizon Telescope  en het behoud van HFML Felix, mede waardoor de universiteit een stijging verwacht in de tweede en derde geldstroom. Met betrekking tot het contract onderwijs  verwacht de universiteit een vergelijkbaar aanbod als in 2021. Tevens wordt een structureel hoger uitgavenniveau voorzien voor privacy en ICT-beveiliging. Voorbeeld hiervan is het Centre for Privacy and Data Governance (iHUB). Aangezien in 2021 lang niet alle begrote vacatures (direct) zijn ingevuld, is in de begroting van 2022 ook rekening gehouden met vertraagde invulling van vacatures. 

Ramingen 2023-2026

Voor 2023-2025 zijn eveneens negatieve resultaten geraamd, om in 2026 weer op een beperkt positief resultaat uit te komen. Meerjarig zijn grotere tekorten geraamd bij IT exploitatie,  de vastgoed exploitatie en de onderzoeksfaciliteiten HFML-FELIX.

Fte’s

In onderstaande tabel is de FTE-ontwikkeling in de jaren 2020-2026 afgezet tegen het aantal studenten. De studentaantallen stijgen eerst licht en blijven vanaf 2024 naar verwachting constant, in lijn met de strategie. De universiteit streeft primair naar kwaliteit en niet naar kwantiteit. Door de extra investering in personeel in de eerstkomende jaren om kwaliteit te kunnen blijven bieden en de werkdruk te verlagen, zien we een gunstige ontwikkeling van de verhouding wetenschappelijk personeel ten opzichte van het aantal studenten. Dit faciliteert onderwijs in kleinere groepen en intensivering van studentbegeleiding.

 

Realisatie 2020

Begroting 2021

Realisatie 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Fte WP

3.152

3.253

3.352

3.511

3.529

3.511

3.476

3.434

Fte OBP

2.451

2.458

2.534

2.578

2.553

2.548

2.541

2.528

Fte Totaal

5.603

5.711

5.886

6.089

6.082

6.059

6.017

5.962

% WP / Totaal fte

56,3%

57,0%

56,9%

57,7%

58,0%

57,9%

57,8%

57,6%

Aantal studenten

24.104

24.000

24.678

25.151

25.433

25.644

25.644

25.644

Ratio aantal studenten/WP fte

7,6

7,4

7,4

7,2

7,2

7,3

7,4

7,5

fte CvB (management)

3,0

3,0

2,4

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Het aantal medewerkers neemt met 203 fte toe in 2022 ten opzichte van 2021. Dit hangt onder andere samen met de extra investeringen in personeel vanuit de additionele structurele middelen (referentieraming 2021) en moet leiden tot een betere balans tussen onderwijs- en onderzoekbelasting en een verlaging van de werkdruk. Tegelijkertijd is het een uitdaging om personeel te behouden en alle vacatures tijdig te vervullen gezien de schaarste in de huidige arbeidsmarkt. Vanaf 2023 neemt het aantal fte’s af. Dit wordt met name veroorzaakt door de fte ontwikkelingen binnen de faculteit der Medische Wetenschappen en de faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

Balansontwikkeling tot en met 2026

bedragen in € x 1.000

Realisatie 2020

Begroting 2021

Realisatie 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

ACTIVA

        

Vaste activa

        

- Materiële vaste activa

        

- gebouwen en terreinen

339.653

346.087

334.034

347.889

366.755

387.778

398.440

392.718

- inventaris en apparatuur

26.501

32.156

28.320

23.158

19.314

15.135

11.443

7.341

- informatiesystemen

893

609

712

643

643

643

643

643

Materiële vaste activa

367.047

378.852

363.066

371.690

386.712

403.556

410.526

400.702

- Financiële vaste activa

229

94

7

60

60

60

60

60

 

367.276

378.946

363.073

371.750

386.772

403.616

410.586

400.762

Vlottende activa

        

- Voorraden

194

200

315

200

200

200

200

200

- Vorderingen

19.698

23.000

19.808

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

- Liquide middelen

57.594

20.000

75.592

31.234

20.000

20.000

20.000

20.000

 

77.486

43.200

95.715

51.434

40.200

40.200

40.200

40.200

Totaal activa

444.762

422.146

458.788

423.184

426.972

443.816

450.786

440.962

PASSIVA

        

Algemene reserves

227.752

210.949

217.462

209.780

193.547

183.371

179.544

179.876

Bestemde reserves

15.604

16.038

20.279

16.038

16.038

16.038

16.038

16.038

Overige reserves /fondsen

3.896

3.896

4.232

3.896

3.896

3.896

3.896

3.896

Eigen vermogen

247.252

230.883

241.973

229.714

213.481

203.305

199.478

199.810

Voorzieningen

26.366

22.203

27.614

21.165

21.603

20.250

19.728

19.728

Langlopende schulden

7.973

7.639

7.782

7.305

6.971

6.637

6.303

5.969

Lening o/g

0

1.421

0

0

24.917

53.624

65.277

55.455

Kortlopende schulden

163.171

160.000

181.419

165.000

160.000

160.000

160.000

160.000

Totaal passiva

444.762

422.146

458.788

423.184

426.972

443.816

450.786

440.962

Toelichting liquiditeit ultimo 2021

De geprognosticeerde stand van de liquide middelen eind 2021 in de  begroting 2022  was € 62,3 miljoen. In de realisatie eind 2021 blijkt de eindstand € 75,6 miljoen te zijn, dus € 13,3 miljoen hoger dan geprognosticeerd. In de begroting 2022 is als gevolg van investeringen ad € 35,5 miljoen een afname van  € 31,1 miljoen begroot (van € 62,3 naar €31,2 miljoen). Door de hogere beginstand 2022 en aanpassingen van het investeringsniveau als gevolg van het campusplan zal de liquiditeit waarschijnlijk hoger uitkomen dan nu begroot.  

Huisvesting- en investering beleid

De ontwikkeling van de materiële vaste activa is gebaseerd op de meerjareninvesteringsprognose van april 2021, waarin het campusplan nog niet verwerkt is. Het campusplan, waarover besluitvorming in 2022 naar verwachting zal worden afgerond, en waarin de visie op de campus voor de komende tien jaar wordt uitgewerkt, is gedeeltelijk in deze begroting en meerjarenraming verwerkt. In de meerjareninvesteringsprognose ad € 235 miljoen zijn de projecten opgenomen waarover al besloten is (onder andere energiebesparende maatregelen) ad € 112 miljoen of waarover nog besloten moet worden ad € 123 miljoen (onder andere huisvesting Geesteswetenschappen). Met het nadrukkelijke voorbehoud van besluitvorming over deze investerings- en onderhoudsuitgaven, is voorzien dat vanaf 2023 negatieve liquiditeitssaldi gaan ontstaan en het aantrekken van vreemd vermogen voor financiering vereist zal zijn. In 2022 is een investeringsvolume van ongeveer € 35 miljoen voorzien, waarvan € 27 miljoen voor gebouwen en € 8 miljoen voor apparatuur en inventaris.

Ontwikkeling voorzieningen

In de periode 2020 – 2026 nemen de voorzieningen met ruim € 6 miljoen af. Dit ziet met name toe op de seniorenregeling die uitgefaseerd wordt (min € 1,7 miljoen), de sloop en asbestverwijdering (min € 4,7 miljoen) als gevolg van het uitvoeren van de geplande werkzaamheden én de overige voorzieningen.

Een gedetailleerd overzicht tot en met 2026 ziet er als volgt uit:

bedragen in € x 1.000

Saldi ultimo 2020

Dotatie 2021

Onttrekking 2021

Vrijval 2021

Saldi ultimo 2021

Dotatie 2022

Onttrekking 2022

Vrijval 2022

Saldi ultimo 2022

Saldi ultimo 2023

Saldi ultimo 2024

Saldi ultimo 2025

Saldi ultimo 2026

              

Personele voorzieningen

            

- WNU

5.611

2.839

2.619

0

5.831

2.200

2.200

0

5.831

5.611

5.611

5.611

5.611

- langdurig zieken

1.921

1.449

1.557

0

1.813

1.500

1.500

0

1.813

1.921

1.921

1.921

1.921

- reorganisatiekosten/herstruct.

515

1.310

154

36

1.635

 

160

0

1.475

35

0

0

0

- sabbatical leave

2.072

191

124

20

2.119

200

200

0

2.119

2.072

2.072

2.072

2.072

- transitievergoeding (decentraal)

97

0

0

0

97

  

0

97

37

37

37

37

- transitievergoeding

1.571

1.187

1.245

0

1.513

700

700

 

1.513

1.571

1.571

1.571

1.571

- jubilea

4.221

766

244

0

4.743

300

300

0

4.743

4.221

4.221

4.221

4.221

- seniorenregeling

1.681

323

544

40

1.420

  

439

981

339

94

0

0

 

17.689

8.065

6.487

96

19.171

4.900

5.060

439

18.572

15.807

15.527

15.433

15.433

Overige voorzieningen

             

- sloop/astbestverwijdering

7.956

1.065

2.127

650

6.244

 

1.243

0

5.001

4.796

3.723

3.295

3.295

- overige voorzieningen

721

1.662

184

0

2.199

 

356

0

1.843

1.000

1.000

1.000

1.000

 

8.677

2.727

2.311

650

8.443

0

1.599

0

6.844

5.796

4.723

4.295

4.295

Totaal voorzieningen

26.366

10.792

8.798

746

27.614

4.900

6.659

439

25.416

21.603

20.250

19.728

19.728