Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

5. Risicobeheersing

Binnen de Radboud Universiteit zijn risico’s gebeurtenissen die weloverwogen beheerst worden. Dit betekent niet dat alle risico’s per definitie vermeden worden.

1. Geconsolideerde balans per 31-12-2021 (na resultaatbestemming)

2. Geconsolideerde staat van baten en lasten 2021

De verschillen tussen de realisatie 2021 en de realisatie 2020 worden in hoofdstuk 6 toegelicht. Het exploitatieresultaat is € 6,3 miljoen minder negatief dan begroot.

3. Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2021

4. Toelichting algemeen

Per 1 januari 2021 is de Stichting Radboud universitair medisch centrum afgesplitst van Stichting Katholieke Universiteit. Het doel van de afgesplitste stichting is het bevorderen van de instandhouding van het universitair medisch centrum.

4.1 Grondslagen van consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen de financiële gegevens van de instelling en haar verbonden partijen, waarover overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend, per 31 december van het boekjaar.

4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De uit de transacties in vreemde valuta voortvloeiende kosten en opbrengsten, respectievelijk vorderingen en schulden, worden omgerekend tegen de koers per transactiedatum respectievelijk balansdatum.

4.3 Kasstroomoverzicht

Het geconsolideerde kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

5.1 Materiële vaste activa

Op terreinen wordt niet afgeschreven.

5.2 Financiële vaste activa

Tabel invoegen

Toon meer resultaten