Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

1. Geconsolideerde balans per 31-12-2021 (na resultaatbestemming)

bedragen x € 1.000,-

   
 

Verwijzing

31-12-2021

31-12-2020

Activa

   

Vaste activa

   

Materiële vaste activa

5.1

363.066

367.047

Financiële vaste activa

5.2

7

229

Totaal vaste activa

 

363.073

367.276

Vlottende activa

   

Voorraden

5.3

315

194

Vorderingen

5.4

19.808

19.698

Liquide middelen

5.5

75.592

57.594

Totaal vlottende activa

 

95.715

77.486

Totaal activa

 

458.788

444.762

Passiva

   

Eigen vermogen

5.6

241.973

247.252

Voorzieningen

5.7

27.614

26.366

Langlopende schulden

5.8

7.782

7.973

Kortlopende schulden

5.9

181.419

163.171

Totaal passiva

 

458.788

444.762