Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

2. Geconsolideerde staat van baten en lasten 2021

bedragen x € 1000,-

    
 

Verwijzing

Realisatie 2021

Begroting 2021

Realisatie 2020

Baten

    

Rijksbijdragen (excl. werkplaatsfunctie)

6.1

379.167

349.394

338.120

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

6.2

1.836

0

 

College-, cursus-, les- en examengelden

6.3

40.370

47.133

45.077

Baten werk i.o.v. derden

6.4

217.175

221.158

192.261

Overige baten derden

6.5

40.337

43.594

39.318

Totaal baten

 

678.884

661.279

614.776

Lasten

    

Personele lasten

6.6

503.913

493.857

464.787

Afschrijvingen

6.7

34.343

34.725

31.414

Huisvestingslasten

6.8

33.217

30.245

28.794

Overige lasten

6.9

112.445

114.046

90.748

Totaal lasten

 

683.918

672.873

615.743

Saldo baten en lasten

 

-5.033

-11.595

-967

Financiële baten

6.10

-175

-10

-112

Resultaat

 

-5.208

-11.605

-1.079

Vennootschapsbelasting

6.11

0

0

0

Resultaat deelnemingen

6.12

-71

0

-143

Exploitatieresultaat

 

-5.279

-11.605

-1.222

De verschillen tussen de realisatie 2021 en de realisatie 2020 worden in hoofdstuk 6 toegelicht. Het exploitatieresultaat is € 6,3 miljoen minder negatief dan begroot. De belangrijkste verschillen in exploitatieresultaat ten opzichte van de begroting 2021 zijn als volgt:

bedragen x € 1 miljoen

 

2021

 
    

Exploitatieresultaat begroot

  

-11,6

    

Tijdelijke en eenmalige posten

   

- niet bestede sectorplanmiddelen

3,5

  

- doorontwikkeling Radboud Services

-0,9

  

- structurele NPO middelen

5,0

  

- additionele ondersteuning top onderzoek

-1,9

  

- dotaties voorziening huisvesting

-2,0

  

- digitaal toetsen

-1,0

  

- niet geactiveerde kleine werken

-0,3

  

- overige

1,5

  
  

3,9

 
    

Corona effecten

   

- Radboud Services ( catering en sport)

-0,9

  

- overige eenheden (onderbesteding materiele lasten)

2,1

  

- onderbesteding reis- en verblijfkosten

1,6

  

- hogere kosten inhuur

-1,8

  

- overige

1,4

  
  

2,4

 

Gerealiseerd exploitatieresultaat

  

-5,3