Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

3. Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2021

bedragen x € 1000,-

   
 

Verwijzing

2021

2020

Resultaat (exclusief financiële lasten)

hoofdstuk 2

-5.104

-1.110

Aanpassing voor:

   

Afschrijvingen

paragraaf 5.1

29.835

26.978

Boekresultaat buiten gebruik gestelde activa

paragraaf 5.1

636

0

Mutatie voorzieningen

paragraaf 5.7

1.248

-4.825

  

26.615

21.043

Veranderingen in vlottende middelen:

   

- Mutatie voorraden

paragraaf 5.3

-121

6

- Mutatie vorderingen

paragraaf 5.4

-110

3.358

- Mutatie kortlopende schulden

paragraaf 5.9

16.070

7.711

  

15.839

11.074

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

 

42.454

32.117

Betaalde/ontvangen interest

 

-175

-112

Mutatie financiële vaste activa

paragraaf 5.2

222

379

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

42.501

32.384

    

Investeringen materiële vaste activa

paragraaf 5.0

-24.312

-47.791

(Des)investeringen materiële vaste activa

paragraaf 5.1

0

0

Kasstroom uit investeringssactiviteiten

 

-24.312

-47.791

Mutatie langlopende schulden

paragraaf 5.8

-191

-334

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

-191

-334

Mutatie liquide middelen

 

17.998

-15.741

Beginstand liquide middelen

 

57.594

73.334

Mutatie liquide middelen

 

17.998

-15.741

Eindstand liquide middelen

 

75.592

57.594