Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

4.1 Grondslagen van consolidatie

Consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen de financiële gegevens van de instelling en haar verbonden partijen, waarover overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend, per 31 december van het boekjaar. Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Als 20 procent of meer van de stemrechten uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.

In de jaarrekening zijn de cijfers van de volgende verbonden partijen meegeconsolideerd:

 • Radboud University Holding B.V. (opgericht april 2010), waarin zijn opgenomen:

  • Radboud University Participations B.V. (opgericht april 2010), met als deelnemingen, die op basis van artikel 2:407 lid 1 a BW niet mee geconsolideerd zijn:

   • Secmatix B.V. (opgericht december 2014), omvang belang: 50 procent[1].

   • tf2 Devices B.V. (opgericht 9 december 2009), omvang belang: 51,0 procent[2].

  • Campus Detachering B.V. 

 • De VOF Uitvoeringsorganisatie Beroepsopleiding Advocaten (opgericht juli 2013). De VOF wordt proportioneel (52 %) mee geconsolideerd, omdat het een joint-venture betreft.

 • Stichting ter Bevordering van Rechtsgeleerd Onderzoek (SBRO).

 • Stichting Steunfonds Juridisch Postdoctoraal Onderwijs (SJPO).

Waarderingsgrondslagen van de partijen opgenomen in de consolidatie zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor de instelling. Een nader overzicht van alle verbonden partijen is opgenomen in paragraaf 9.14, Overzicht verbonden partijen.

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen, worden aangemerkt als verbonden partij. Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan worden toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

Vanaf de overnamedatum worden de resultaten en de identificeerbare activa en passiva van de overgenomen vennootschap opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. De overnamedatum is het moment dat overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend op de desbetreffende vennootschap. De verkrijgingsprijs bestaat uit het geldbedrag of het equivalent hiervan dat is overeengekomen voor de verkrijging van de overgenomen onderneming, vermeerderd met eventuele direct toerekenbare kosten. Is de verkrijgingsprijs hoger dan het nettobedrag van de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva, dan wordt het meerdere als goodwill geactiveerd onder de immateriële vaste activa. Is de verkrijgingsprijs lager dan het nettobedrag van de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva, dan wordt het verschil (negatieve goodwill) als overlopende passiefpost opgenomen.

De maatschappijen die in de consolidatie betrokken zijn, blijven in de consolidatie opgenomen tot het moment dat zij worden verkocht; deconsolidatie vindt plaats op het moment dat de beslissende zeggenschap wordt overgedragen.

Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd.

 • 1 Sinds 1 april 2020 heeft Radboud University Participations B.V. 50% van de aandelen in Secmatix B.V.. Radboudumc houdt de overige 50% van de aandelen. Dit is een wijziging t.o.v. de situatie voor 1 april 2020 waarbij Radboud University Participations B.V. een 21,25%-deelneming in Secmatix B.V had, evenals het Radboudumc, zodat de toenmalige SKU in totaal 42,5% van de aandelen had. Op 2 juni 2020 is door de Rechtbank Oost-Brabant het faillissement van Secmatix B.V. uitgesproken en is er een curator benoemd die het faillissement verder zal afwikkelen. Deze afwikkeling is nog gaande.
 • 2 TF2 Devices BV wordt niet meegeconsolideerd, omdat het belang zeer beperkt is.

Faculteit der Medische Wetenschappen/Radboudumc

In 1999 is besloten tot inrichting van het Radboudumc, dat bestaat uit de Faculteit der Medische Wetenschappen en het Academisch Ziekenhuis. De bestuurlijke samenwerking en afstemming tussen de raad van bestuur van het Radboudumc en het college van bestuur van de Radboud Universiteit vindt plaats in het College voor Bestuurlijke Samenwerking (CBS). De eindverantwoordelijkheid voor onderwijs en onderzoek ligt bij het college van bestuur. In de jaarrekening zijn, in overeenstemming met de richtlijn voor de jaarverslaggeving 660.506, de exploitatiecijfers van de Faculteit der Medische Wetenschappen in de staat van baten en lasten opgenomen.

Het Radboudumc heeft sinds 2001 het beheer van de Faculteit der Medische Wetenschappen overgedragen gekregen van de Radboud Universiteit. De universiteit heeft de activa en passiva en het daarbij behorende facultaire vermogen overgedragen. Het Radboudumc heeft ultimo 2021 in zijn balans € 88,3 miljoen opgenomen als bestemmingsreserve onderwijs & onderzoek.