Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

4.3 Kasstroomoverzicht

Het geconsolideerde kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

De kasstroom uit investeringsactiviteiten bestaat uit de in- en uitstroom van middelen als gevolg van (des)investeringen in de materiële vaste activa.

De kasstroom uit financieringsactiviteiten bestaat uit de uitstroom van middelen als gevolg van aflossing van langlopende leningen.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.

Transacties waarbij geen in- of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing en de overdracht van materiële vaste activa en eigen vermogen, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De waarde van de gerelateerde activa en leaseverplichting zijn in de toelichting van balansposten verantwoord.