Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

5. Risicobeheersing

Binnen de Radboud Universiteit zijn risico’s gebeurtenissen die weloverwogen beheerst worden. Dit betekent niet dat alle risico’s per definitie vermeden worden.

5.1 Materiële vaste activa

Op terreinen wordt niet afgeschreven.

5.2 Financiële vaste activa

Tabel invoegen

5.3 Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

5.4 Vorderingen

De stijging van de post debiteuren ad €1,6 miljoen wordt mede veroorzaakt doordat de vorderingen op het Radboudumc (per 31 december 2021 € 0,8 miljoen) met ingang van 2021 niet meer als vorderingen op gelieerde onderneming zijn opgenomen maar onder

5.5 Liquide middelen

De liquide middelen zijn in 2021 met circa € 18,0 miljoen toegenomen. Zie voor een nadere toelichting het geconsolideerde kasstroomoverzicht. Een deel van de publieke liquide middelen  ad € 29,2 miljoen wordt “in de schatkist” aangehouden.

5.6 Eigen vermogen

Het negatieve resultaat over 2021 ad € 5,3 miljoen is ten laste van het eigen vermogen gebracht.

5.7 Voorzieningen

De aansluiting van de staat van baten en lasten met de mutaties in de balanspost voorzieningen (in € 1000,-)  is als volgt:

5.8 Langlopende schulden

De langlopende schuld betreft een renteloze eeuwigdurende lening van de Parochie van de Heilige Geest/Bisdom ’s-Hertogenbosch ad € 1,1 miljoen. Deze lening is in 2008 ontstaan naar aanleiding van de verkoop van de Studentenkerk aan de Prof.

5.9 Kortlopende schulden

Het saldo onderhanden projecten betreft de directe en indirecte kosten van lopende en nog niet afgesloten projecten. Gedeclareerde termijnen zijn hierop in mindering gebracht.

Toon meer resultaten