Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

5. Risicobeheersing

Binnen de Radboud Universiteit zijn risico’s gebeurtenissen die weloverwogen beheerst worden. Dit betekent niet dat alle risico’s per definitie vermeden worden. Risico’s worden bekeken in relatie tot de strategie en doelstellingen van de universiteit. Om de strategie van de universiteit te realiseren is het soms nodig om op weloverwogen en beheerste wijze risico’s te nemen, waarbij andere risico’s bewust worden vermeden of gemitigeerd.

Risicomanagement is een vast onderdeel van de planning & control-cyclus. In 2021 heeft de organisatie stappen gezet om binnen de organisatie bewust en weloverwogen met risico’s om te gaan en ook de kansen vanuit externe trends en ontwikkelingen transparant te benoemen. Tevens is in 2021 risicomanagementbeleid geformuleerd en vastgesteld. De hierin ontwikkelde aanpak wordt hieronder schematisch weergegeven.

Schematische weergave risicomanagementproces Radboud Universiteit

Momenteel wordt de strategie ‘A Significant Impact’ van de Radboud Universiteit door de faculteiten vertaald naar een facultaire strategie. Risicomanagement is een belangrijk onderdeel daarvan. Samen met de faculteiten en instituten zijn we in 2021 met elkaar in gesprek gegaan over de belangrijkste risico’s voor het realiseren van de facultaire strategieën en de benodigde beheersmaatregelen. Tegelijkertijd voeren we een dialoog over risicobereidheid. Risicobereidheid of ‘risk appetite’ is de mate waarin de universiteit bereid is risico’s te nemen bij de realisatie van strategische doelstellingen. Deze sessies worden ook in 2022 voortgezet. Daarnaast wordt momenteel een separate frauderisicoanalyse uitgevoerd om weloverwogen keuzes te maken in het voorkomen van fraude.

De door faculteiten, instituten en andere organisatieonderdelen benoemde risico’s zijn geconsolideerd. Alleen de grootste risico’s voor de universiteit als geheel zijn opgenomen in onderstaand overzicht. De omvang van de risico's is bepalend voor de volgorde van de risico's en een afgeleide van de input vanuit de verschillende organisatieonderdelen, gecombineerd met de uitkomsten van de risicomanagementsessies in 2021. Dit komt tot uiting in de risicoscore, die bepaald is op basis van de kans en impact van het beschreven risico. De risico’s zijn gerelateerd aan de strategische doelstellingen, zoals opgenomen in ‘Onze missie, visie, strategie en kernwaarden’ en beschreven vanuit de belangrijkste externe trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de verschillende risico’s.

1 Onderzoek

2 Onderwijs

3 Impact

Ons onderzoek is van hoge wetenschappelijke en internationaal erkende kwaliteit, waarbij samenwerken aan de basis ligt en we de grenzen van onze kennis verleggen.

Kwaliteit, binding en persoonlijk contact in ons onderwijs zorgen ervoor dat studenten zich ontwikkelen tot kritisch denkende academici die vanuit verantwoordelijke posities een maatschappelijke bijdrage leveren.

Vanuit een multi- en interdisciplinaire benadering dragen wij bij aan het oplossen van uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken.

   

4 Mensen

5 Faciliteiten

6 Financiën

Wij zijn een inclusieve universiteit, die sociale veiligheid hoog in het vaandel heeft staan, waar medewerkers en studenten elkaar inspireren en uitdagen en die investeert in de continue ontwikkeling van medewerkers en studenten.

Onze (digitale) campus is een duurzame en veilige plek die uitnodigt tot studeren, (samen)werken en ontmoeten.

Wij zetten in op een sterke en evenwichtige financiële positie om de continuïteit van onderwijs en onderzoek inclusief ondersteuning te waarborgen.

Externe trends en ontwikkelingen

Technologische factoren

De afhankelijkheid van ICT was al groot en neemt nog steeds toe. Steeds meer processen worden gedigitaliseerd en medewerkers en studenten werken en studeren – zeker sinds de pandemie - steeds vaker off campus. ICT-voorzieningen moeten altijd en overal – veilig - beschikbaar zijn, ongeacht locatie, tijd of type device.

Voor hoogstaand, interdisciplinair onderzoek is samenwerking met wetenschappers van andere universiteiten van groot belang. Dit vraagt om een technische infrastructuur die internationale uitwisseling faciliteert en maximaal open is. Tegelijk zien we dat het aantal bedreigingen door cybercriminaliteit toeneemt, gerichte en geraffineerde aanvallen op de Radboud Universiteit komen regelmatig voor. Met name hacks, phishing en (andere) ransomware-aanvallen vormen een risico (denk aan: uitval systemen, diefstal persoonsgegevens, integriteit wetenschappelijke data die in het gedrang komt). Het is dan ook voortdurend zoeken naar een balans tussen enerzijds openheid en anderzijds veiligheid die soms een rem zet op die openheid. Digitale veiligheid vraagt om beleid (kaders), awareness van medewerkers en studenten, een Radboudbrede beveiligingsorganisatie (governance), monitoring van al het netwerkverkeer en de nieuwste technische maatregelen.

Steeds meer voorzieningen worden uit de cloud afgenomen. Een belangrijk aandachtspunt bij de cloudtransitie is de verwerking van persoonsgegevens van medewerkers en studenten en van wetenschappelijke data door leveranciers van clouddiensten. Om wildgroei aan cloudcontracten te beperken – een applicatie uit de cloud is zo aangeschaft – is het nodig hiervoor kaders te ontwikkelen, awareness te creëren en technische maatregelen te nemen om privacy en security te waarborgen.

Artificial Intelligence (AI) is geen ver-van-mijn-bed-show meer maar onderdeel van voorzieningen die we afnemen van grote leveranciers, denk aan de online samenwerkingsomgeving Microsoft 365. Ook binnen het onderzoeksdomein wordt AI steeds meer ingezet. Voor de bescherming van persoonsgegevens van onze medewerkers en studenten en van onze wetenschappelijk data is het cruciaal dat we de inzet van AI beperken tot waar dat in het belang is van de Radboud Universiteit (o.a. onderzoek) en haar medewerkers en studenten.

Internationale samenwerking in de wetenschap en het hoger onderwijs biedt veel kansen. Tegelijk is het ook belangrijk dat we als kennisinstelling alert zijn en blijven op mogelijke risico’s rond buitenlandse inmenging, misbruik van kennis of ethische kwesties die kleven aan de toepassing van onderzoeksresultaten. Het ministerie van OCW heeft met het oog hierop een Loket Kennisveiligheid ontwikkeld. Verder is door het gezamenlijke Nederlandse kennisveld, samen met de Rijksoverheid, de Nationale Leidraad Kennisveiligheid uitgewerkt. Op basis van de leidraad zal ook de Radboud Universiteit het eigen beleid aanscherpen en verdiepen.

Risico

Beheersmaatregelen

Risico score

Trend

Doelstelling

Technologie en cybercriminaliteit
Risico’s zijn onder meer: diefstal of misbruik van kennis en data, onvoldoende bescherming persoonsgegevens en uitval voorzieningen (bedreiging voor de continuïteit bedrijfsvoering en onderwijs/ onderzoek).

De universiteit investeert continu in de verbetering van de betrouwbaarheid, veiligheid en continuïteit van de geautomatiseerde systemen. Recent is zowel een interne als externe audit uitgevoerd op het gebied van informatieveiligheid. De uitkomsten van deze audits zijn vertaald naar een informatiebeveiligingsprogramma.

Maatregelen die worden genomen zijn onder meer; inrichting informatiebeveiligings- en privacy-organisatie (governance), ontwikkeling kaders (beleid), awareness onder medewerkers en studenten, 24/7 geautomatiseerde monitoring van al het netwerkverkeer en (andere) technische maatregelen.

Hoogkans: hoog impact: hoog

1, 2, 3, 4, 5, 6

Arbeidsmarktontwikkelingen

Voor het behalen van de doelen op onderwijs- en onderzoeksgebied en het voeren van een gezonde bedrijfsvoering in al haar facetten, is het aantrekken, ontwikkelen en behouden van medewerkers essentieel. Zowel vanuit kwantitatief als kwalitatief oogpunt. Door economische groei, vergrijzing en “talent- mismatch” bestaat er schaarste op de arbeidsmarkt. De concurrentie op de arbeidsmarkt is hierdoor groot en neemt naar verwachting de komende jaren verder toe.

Aantrekkelijk werkgeverschap wordt de belangrijkste drijfveer om medewerkers aan ons te verbinden. Continue ontwikkeling op het gebied van kennis en vaardigheden worden bedrijfskritisch. Evenals het inzichtelijk maken van loopbaanpaden. Hiermee komen talentontwikkeling en mobiliteit samen in duurzame inzetbaarheid.

Daarnaast is er steeds meer maatschappelijke aandacht voor diversiteit. Verbondenheid, gelijkheid en “erbij horen” worden als tweede pijler leidend in de beeldvorming ten aanzien van aantrekkelijk werkgeverschap. Het zijn van een inclusieve organisatie draagt wereldwijd in toenemende mate bij aan het succes van de organisatie. Medewerkers die zich veilig voelen en opgenomen in het team en de organisatie zijn productiever, innovatiever en presteren beter. Een “divers” medewerker bestand in al haar facetten draagt hieraan bij, maar stopt niet bij het realiseren van instroom van vrouwelijke hoogleraren en groei in culturele diversiteit. Cruciaal hierbij is dat wij toewerken naar een veilige, inclusieve werkomgeving waarin mensen zichzelf kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen.

De pandemie heeft ertoe geleid dat het werken “opnieuw is uitgevonden.” De veerkracht van medewerkers is enorm gebleken en de universiteit staat voor de uitdaging de bestaande (werk) structuren aan te passen aan de nieuwe manier van werken en samenwerken die haar intrede hebben gedaan. 90% van arbeidzaam Nederland geeft aan de keuze vrijheid te willen houden waar de werkzaamheden worden uitgevoerd: op kantoor, thuis of elders. Hybride werken zien wij hiermee terug als derde ontwikkeling die aandacht vraagt van de universiteit als werkomgeving en in onze rol als aantrekkelijk werkgever.

Als vierde ontwikkeling wordt zichtbaar dat de duurzaamheidsagenda van een organisatie in 65% van de gevallen bepalend is of een medewerker zich aan de organisatie wil verbinden. In een krappe arbeidsmarkt een zeer belangrijke sleutel om mensen aan de universiteit te verbinden.

De vier ontwikkelingen zoals hierboven geschetst zijn wereldwijde trends, die ook hun invloed uitoefenen op de universiteit. Het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent vraagt aandacht voor aantrekkelijk werkgeverschap, duurzame inzetbaarheid in een inclusieve organisatie.

Risico

Beheersmaatregelen

Risico score

Trend

Doel-stelling

Tekort aan medewerkers, kwantitatief en kwalitatief
Het niet kunnen aantrekken, ontwikkelen of behouden van talentvol personeel brengt continuïteitsrisico’s met zich mee op de gebieden onderwijs, onderzoek en gezonde bedrijfsvoering.

De universiteit investeert in een aantal programma’s zoals het Radboud Excellence Initiative om talentvol wetenschappelijk personeel aan te trekken. Er wordt geïnvesteerd in opleiding en ontwikkeling voor medewerkers en (beginnende) leidinggevenden. Vanuit Recruitment wordt gewerkt aan de positionering van de universiteit als werkgever en worden op maat wervingscampagnes ontwikkeld waarbij specifieke doelgroepen uit de markt worden benaderd.
Om medewerkers aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden investeert de universiteit de komende jaren fors in duurzame inzetbaarheid en een uitbreiding van (wetenschappelijk) personeel. Zo heeft de universiteit in 2021 besloten vanuit de eigen reserves te investeren in het aantrekken van extra personeel. Het doel van deze investering is het verlagen van de werkdruk, meer balans in de verhouding onderwijs en onderzoek en vergroten van het welzijn van
In 2022 wordt gestart met strategische personeelsplanning met als doel inzicht in de toekomst van werk, investeren in duurzame inzetbaarheid en inzichtelijk maken van loopbaan paden binnen de universiteit. Daarnaast zetten alle faculteiten en divisies in op het verlagen van de werkdruk en wordt door hen een plan op maat ontwikkeld dat aansluit bij de vraagstukken die binnen het eigen onderdeel spelen. medewerkers.
De visie op Erkennen en Waarderen wordt dit jaar uitgewerkt, inclusief een plan van aanpak gericht op de uitvoering ervan.
Ten aanzien van de sociale veiligheid blijft de universiteit -onder andere met behulp van medewerker enquêtes- monitoren waar vraagstukken spelen die aandacht vragen zodat hierop geacteerd kan worden. Om sociale veiligheid te ondersteunen is in samenwerking met medewerkers de gedragscode uitgebreider omschreven.

HoogKans: hoogImpact: hoog

4, 1, 2, 3

  

Werkdruk, welzijn en sociale veiligheid
Het welzijn van medewerkers binnen de organisatie is van groot belang om talentvol personeel aan te trekken en te behouden.

   

Politieke factoren

Op 15 december 2021 is het regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ gepresenteerd. In dit regeerakkoord zijn diverse investeringen voor het hoger- en wetenschappelijk onderwijs opgenomen. Zo wordt geïnvesteerd in vrij en ongebonden onderzoek en ontwikkeling, is er aandacht voor het vergroten van de voorspelbaarheid van de bekostiging, wordt het Nationaal Groeifonds doorgezet en komt er ruimte om de werkdruk aan te pakken. Tevens wordt het leenstelsel afgeschaft waarbij de investeringen vanuit het studievoorschot ongemoeid blijven. Op welke wijze uitvoering gegeven wordt aan het regeerakkoord, is momenteel nog onzeker. Bij de uitvoering houden de daarnaast rekening met relevante ontwikkelingen zoals die worden geschetst in de Nationale Wetenschapsagenda, het rapport van Strategy& over de toereikendheid, doelmatigheid en kostentoerekening in het wo&o, het onderzoek van Berenschot naar de financiële en uitvoeringseffecten flexibele deelname in het hoger onderwijs, de Investeringsagenda van de Kenniscoalitie en het Strategisch Plan van NWO.

Demografische factoren

De prognose van regionale krimp is een demografische factor voor de universiteit. De totale Nederlandse bevolking passeert volgens het CBS (2020) in 2038 de grens van 19 miljoen inwoners en de referentieraming van OCW (2021) voorspelt voor de komende 15 jaar bijna 15% toename van het totaal aantal universitaire studenten. In de belangrijkste wervingsgebieden van de Radboud Universiteit (Gelderland, Noord-Brabant, Limburg) daalt tot 2035 echter het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs – en daarmee het aantal potentiële studenten – in lichte of sterke mate volgens het Planbureau voor de Leefomgeving. Hier tegenover staat dat het aantal internationale studenten aan de Radboud Universiteit een stijgende trend laat zien.

Risico

Beheersmaatregelen

Risico score

Trend

Doel-stelling

Bekostiging onderwijs en onderzoek

Door veranderende politieke prioriteiten en demografische factoren (krimp van het aantal jongeren in het primaire wervingsgebied) bestaat het risico dat de rijksbijdrage (eerste geldstroom) terugloopt. Hierdoor kunnen de financiële continuïteit en kwaliteit van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke impact onder druk komen te staan. Dit risico wordt vergroot doordat 2e en 3e geldstroomprojecten ook een beroep doen op de 1e geldstroom (matching).

De universiteit hanteert een financiële (meerjaren)strategie waarin verwachte externe ontwikkelingen en ontwikkelingen in de rijksbijdrage tijdig verwerkt worden. Het interne verdeelmodel sluit op hoofdlijnen aan op het OCW-model en leidt jaarlijks tot bijsturing van de interne middelenverdeling naar de eenheden.

Daarnaast draagt de universiteit bij aan actieve representatie van de universitaire belangen vanuit VSNU. Tevens vraagt de universiteit opleidingen na te denken over het optimale aantal studenten per opleiding, rekening houdend met de balans tussen de instroom in de bachelor, master en premaster, de balans tussen studenten uit de regio en studenten buiten de regio en de balans tussen de verschillende vooropleidingen.

Dit wordt onder andere gebruikt bij de prioritering van de wervingsinspanningen.

Midden

Kans

laag

Impact hoog

1, 2, 3, 4, 5, 6

Integriteit en veiligheid

(Wetenschappelijke) integriteit is essentieel. Enerzijds voor het leveren van kwalitatief goed onderwijs en onderzoek. Anderzijds voor een gezonde en veilige organisatiecultuur.

Risico

Beheersmaatregelen

Risico score

Trend

Doel-stelling

Onveilige situatie voor medewerkers en/of studenten

Wanneer de integriteits-standaarden ten aanzien van gedrag richting medewerkers of studenten niet worden nageleefd, leidt dit tot een onveilige werkomgeving voor studenten en / of medewerkers.

Er is aandacht voor integriteit binnen alle lagen van de organisatie en er zijn jaarlijkse integriteitsbijeenkomsten met een specifiek thema. Het onderwerp heeft de continue aandacht van het bestuur. Er is na diverse interne en externe consultatierondes een nieuwe universiteitsbrede gedragscode opgesteld, waarin gewenst en ongewenst gedrag expliciet wordt beschreven. De gedragscode wordt momenteel besproken met de medezeggenschap.

Het team vertrouwenspersonen is uitgebreid en centraal georganiseerd. Tevens is in 2021 een Ombudsfunctionaris geworven die 1 januari 2022 gestart is.

Midden

Kans midden

Impact hoog

1, 2, 3, 4, 6

Reputatieschade

Door inbreuken op het gebied van (wetenschappelijke) integriteit bestaat het risico dat de universiteit reputatie- en imagoschade lijdt waardoor het moeilijker wordt om studenten, onderzoekers en financiële middelen aan te trekken.

Het kwaliteitszorgsysteem onderzoek en onderwijs van de universiteit zorgt voor periodieke monitoring van de kwaliteit van het onderzoek en onderwijs in aansluiting op de landelijke visitaties. Voor impact is dat nog te ontwikkelen.
 De universiteit implementeert de landelijke gedragscode wetenschappelijke integriteit, die bovendien is geborgd in diverse interne afspraken en regelgeving.

Midden

Kans

laag

Impact hoog

1, 2, 3, 4

Fraude

Indien niet integer handelen leidt tot opzettelijke misleiding om onrechtmatig voordeel te verkrijgen, is sprake van fraude.

Het college van bestuur spreekt zich expliciet uit tegen fraude. Bij werving van nieuwe medewerkers op topposities in de organisatie, is een antecedentenonderzoek standaard onderdeel van de procedure. Daarnaast zijn frauderisico’s expliciet opgenomen in het nieuw geformuleerde risicomanagementbeleid en zijn frauderisico’s daarmee onderdeel van de planning & controlcyclus. Daarnaast is in 2021 een start gemaakt met een frauderisicoanalyse waarin de belangrijkste frauderisico’s worden geïdentificeerd. Waar nodig worden aanvullende beheersmaatregelen getroffen.

Laag

Kans

laag

Impact midden

4, 6

Duurzaamheidsfactoren

Klimaatverandering is momenteel één van de belangrijkste wereldwijde uitdagingen. Zorgdragen voor de wereld om ons heen staat steeds hoger op de agenda. Zo zijn er in Europees verband afspraken gemaakt om klimaatverandering tegen te gaan en de CO2-uitstoot terug te dringen. In 2019 heeft de Europese Commissie de Green Deal gepresenteerd en spraken de EU-lidstaten af dat de EU in 2050 uiteindelijk klimaatneutraal moet zijn. Ook in Nederland is klimaatbeleid geformuleerd om deze afspraken na te komen, net als beleid op het gebied van grondstoffen. Nederland streeft naar een circulaire economie in 2050. Het nationale programma Nederland Circulair omschrijft als eerste doel een halvering van het primaire grondstoffengebruik. Het streven is de lancering – vanaf 2023 – van herbruikbare wegwerpbekers en voedselverpakkingen. Ketenverantwoordelijkheid wordt ook steeds nadrukkelijker verwacht van organisaties. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking kondigde eind 2021 aan dat er nieuwe nationale wetgeving voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) op komst is. Ook de Radboud Universiteit heeft met haar activiteiten invloed op haar omgeving, zowel in positieve als in negatieve zin.

Risico

Beheersmaatregelen

Risico score

Trend

Doel-stelling

Niet behalen duurzaamheidsdoelstellingen

De duurzaamheidsdoelstellingen raken de missie van de universiteit op directe wijze. Het niet behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen van de Radboud Universiteit heeft een negatieve invloed op de omgeving waarin de universiteit opereert.

Duurzaamheidsbeleid 2021-2025 met daarin oa:

  • Duurzaamheid opgenomen in alle opleidingen binnen de Radboud Universiteit

  • Onderzoek naar thema’s als klimaatverandering, Circulaire economie, Biodiversiteit -> daarmee positieve bijdrage aan de SDG’s in het algemeen

  • Duurzaam inkoopbeleid

  • Biodiversiteitsbeleid met aandacht voor klimaatadaptatie

  • Energiebeleidsplan

  • Mobiliteitsbeleid en autoluwe campus

  • Duurzame Food&beverage

  • Duurzame ICT

Midden

Kans

midden

Impact hoog

1, 2, 3, 4, 5, 6

Economisch/concurrentiefactoren

Het belang van verbinding met de maatschappij neemt toe. In het onderwijs komt er meer invloed van het maatschappelijk veld op de inhoud van opleidingen. In het onderzoek ligt de nadruk steeds meer op samenwerking in publiek-private consortia voor het binnenhalen van de 2e en 3e geldstroom. De universiteit wordt gevraagd de maatschappelijke impact van onderzoek en innovatie zichtbaarder te maken.

Risico

Beheersmaatregelen

Risico score

Trend

Doel-

stelling

Bekostiging onderzoek

Door toenemende concurrentie (m.n. in het SSH-domein) bestaat het risico dat de omvang van de 2e en 3e geldstroom terugloopt. Hierdoor kunnen de kwaliteit en kwantiteit van onderzoek onder druk komen te staan.

Naast goede subsidieondersteuning in de breedte, versterkt de universiteit de wervingskracht door te kiezen voor een beperkt aantal inter- en multidisciplinaire strategische thema’s, die aansluiten bij nationale en internationale (EU) maatschappelijke prioriteiten. De wetenschappers worden bij hun aanvragen ondersteund door research support officers in de faculteiten en op centraal niveau.

Midden

Kans

midden

Impact midden

1, 3, 6

Instandhouding onderzoeksfaciliteiten

Door onvoldoende langlopende (> 10 jaar) onderzoeksfinanciering bestaat het risico dat de universiteit onvoldoende in staat is hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten zoals de HFLM-Felix en de scanfaciliteiten binnen het Donders Institute te continueren waardoor de kwaliteit van onderzoek in gevaar komt en talentvol personeel niet kan worden behouden.

De universiteit borgt dat in grote subsidies zoals zwaartekracht, groeifondsaanvragen en roadmapprogramma’s, langlopende financiering voor grootschalige infrastructuur wordt opgenomen. Ook maken de onderzoeksinstituten een meerjarenbegroting, waarin belangrijke investeringen in apparatuur worden opgenomen.

Midden

Kans

midden

Impact midden

1, 3, 5, 6

Samenwerkingsverbanden

Enerzijds is er het risico dat de universiteit door onvoldoende aansluiting bij (inter)nationale samenwerkingsverbanden kansen op het gebied van onderwijs en onderzoek mist. Waar in Nederland enkele sterke samenwerkingsverbanden bestaan tussen universiteiten, werkt de Radboud Universiteit op andere wijze samen met andere universiteiten.

Anderzijds bestaat het risico dat bij partners zich incidenten voordoen of dat ze failliet gaan, waardoor de universiteit reputatie- en financiële schade lijdt.

De universiteit participeert in diverse internationale samenwerkingsverbanden zoals via het netwerk The Guild en meer specifiek met een selectief aantal universiteiten zoals Glasgow. Tevens is de Radboud Universiteit penvoerder van het Europese samenwerkingsverband NeurotechEU.

Op nationaal niveau werkt de universiteit samen met andere universiteiten. De universiteit is regionaal actief via onder meer Economic Board, Health Valley en Novio Tech Campus. De universiteit werkt intensief samen met het Radboudumc. In 2020 en 2021 verstevigde de universiteit de samenwerking met Maastricht University. Verder houdt de universiteit vast aan haar eigen interne gedragscodes en regelgeving om zo het risico op financiële- en reputatieschade zo gering mogelijk te houden.

Midden

Kans

midden

Impact midden

1, 2, 3, 6

Kwaliteit van onderwijs en onderzoek

Binnen en buiten Nederland heeft de universiteit te maken met concurrentie. Dat betreft de positie in de keuzegids, rankings en het aantrekken van de beste studenten en medewerkers. Het risico is dat de universiteit deze concurrentieslag onvoldoende wint, waardoor de financiële continuïteit en kwaliteit van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke impact onder druk komen te staan.

De universiteit wil een aantrekkelijke werkgever blijven en investeert in een aantrekkelijke groene campus met voorzieningen voor wonen, sport en cultuur.

De universiteit stelt de Radboud Research Facilities ter beschikking voor het midden- en kleinbedrijf, innovatieve bedrijven, startende ondernemers en overheden.

Midden

Kans

laag

Impact midden

1, 2, 3, 4, 5, 6

Huisvesting

De komende jaren investeert de universiteit stevig in onderhoud, renovatie en nieuwbouw.

Risico

Beheersmaatregelen

Risico score

Trend

Doel-stelling

Vastgoedontwikkeling

Het risico bestaat dat vastgoedprojecten meer kosten dan begroot en/of langer duren dan gepland en/of dat niet (volledig) aan de functionele eisen wordt voldaan. Dit kan tot gevolg hebben dat (beoogde) gebruikers van het vastgoed niet optimaal ondersteund worden waardoor de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke impact onder druk komt te staan.

De universiteit hanteert duidelijke financiële kaders waarbinnen de planvorming en realisatie van vastgoed plaatsvindt alsmede meerjarige investeringsplannen (MIP). Regelmatig vinden evaluaties plaats om leerpunten vast te stellen.

Begin 2022 wordt het campusplan opgeleverd, waarin tien jaar vooruit wordt gekeken. Hierbij is externe expertise ingeschakeld om interne doorrekeningen te toetsen en te challengen. De campusvisie vormt hiervoor de basis.

Midden

Kans

midden

Impact midden

1, 2, 3, 5, 6

Covid-19

In 2020 is de universiteit en de rest van de wereld geconfronteerd met de uitbraak van covid-19. De noodzakelijke maatregelen van de rijksoverheid tegen verspreiding van het virus, hebben verstrekkende gevolgen voor de universiteit.

Risico

Beheersmaatregelen

Risico score

Trend

Doel-stelling

Covid-19

Door covid-19 loopt de universiteit risico’s zoals studenten en medewerkers die getroffen worden door het virus, een afname van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek door thuiswerken en online-onderwijs, toegenomen werkdruk door o.a. wijzigingen in roosters en werkzaamheden en toegenomen kosten en de afname van inkomsten met name van catering en sportfaciliteiten.

De universiteit volgt de richtlijnen van het RIVM. Er zijn maatregelen om online-onderwijs te faciliteren en ondersteunen, wanneer dit nodig is. Waar mogelijk wordt fysiek onderwijs aangeboden. Met de NPO middelen onderwijs en onderzoek wordt de opgelopen vertraging van onderzoekers en studenten, zoveel mogelijk beperkt. Werkdruk staat standaard op de bestuursagenda en de universiteit maakt geld vrij vanuit de eigen reserves voor werkdrukverlaging. De financiële uitgangspositie van de universiteit is robuust. Door de (lumpsum) overheidsfinanciering en de liquiditeits- en solvabiliteitspositie op de korte en middellange termijn, worden geen liquiditeitsproblemen verwacht en is de continuïteit van de universiteit als geheel niet in gevaar.

Midden

Kans

midden

Impact midden

1, 2, 3, 4, 5, 6