Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

5.1 Materiële vaste activa

Afschrijvingstermijnen

  • Op terreinen wordt niet afgeschreven.

  • Investeringen in gebouwen worden wat betreft het bouwkundige casco afgeschreven in zestig jaar, de afbouw in dertig jaar en de technische voorzieningen in vijftien jaar.

  • Renovaties worden afgeschreven op basis van de verwachte economische levensduur (variërend van tien tot dertig jaar).

  • Voor terreinvoorzieningen en wegen (waaronder riolering en gas-, water- en elektrische leidingen) geldt een afschrijvingstermijn van dertig jaar.

  • Voor sportterreinen en technische infrastructuur bedragen de afschrijvingstermijnen respectievelijk tien en vijftien jaar.

  • Voor inventaris en apparatuur wordt afgeschreven op basis van de verwachte economische levensduur (variërend van drie tot twintig jaar).

  • Transportmiddelen worden in vijf tot tien jaar afgeschreven.

  • Voor informatiesystemen bedraagt de afschrijvingstermijn acht jaar.

Gebouwen en terreinen

Op balansdatum is € 3,9 miljoen geïnvesteerd in projecten in uitvoering:

bedragen x € 1 miljoen

 

Huisvestingsplan bèta faculteit

0,8

Radboud Universiteit diversen

3,1

Totaal

3,9

Gedurende het boekjaar zijn de volgende afgeronde bouwprojecten ad € 93,6 miljoen in gebruik genomen:

bedragen x € 1 miljoen

 

RU

 

Maria Montessori gebouw

73,1

Terrein Heyendaal Zuid

3,0

Faciliteit digitaal toetsen

9,6

Migratie regeltechniek

1,1

Voorbereiding laboratoria

0,7

Huygens gebouw

0,7

Aanpassingen bibliotheek

0,8

Verhuizing instituut bèta faculteit

0,5

Overig

4,1

Totaal

93,6

Verhuur

Een gedeelte van de materiële vaste activa wordt aan derden verhuurd.