Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

5.10 Niet in de balans opgenomen regelingen

Rechten inzake Faculteit der Medische Wetenschappen/Radboudumc

Mocht de medische faculteit worden ontvlochten uit het Radboudumc en weer worden ingebed in de universiteit, dan zal het vermogen weer terugvloeien naar de Radboud Universiteit. De presentatie als een niet uit de balans blijkend recht, met een omvang van € 88,3 miljoen ultimo 2021, is conform de wettelijke verslagleggingsregels.

Uitgaven sloop en asbestsanering

Voor zover er sprake is van een concreet voornemen neemt de Radboud Universiteit de verwachte uitgaven voor asbestsanering van gebouwen als voorziening op. Voor de niet in deze voorziening opgenomen gebouwen is eind 2017 door een externe deskundige een inventarisatie uitgevoerd van het asbest dat in bestaande bouwwerken aanwezig is. Per gebouw is hierbij de specifieke situatie beoordeeld. Mede op basis van ervaringscijfers zijn de totale toekomstige uitgaven voor asbestsanering en gerelateerde sloopkosten geraamd. Deze raming van niet in de voorziening opgenomen uitgaven van asbestsanering (en gerelateerde sloopwerkzaamheden) bedraagt per balansdatum circa € 6,4 miljoen. Dit bedrag heeft betrekking op de periode na 2025.

Verplichtingen nieuwbouwprojecten

De per balansdatum niet uit de balans blijkende contractueel aangegane verplichtingen inzake nieuwbouwprojecten hebben een omvang van € 11,1 miljoen (voor 2022 € 11,1 miljoen).

Overige verplichtingen inkoopcontracten

Met betrekking tot overige inkoopcontracten (waaronder onderhoud, ICT, beveiliging, schoonmaak et cetera) zijn verplichtingen aangegaan ad circa € 78,8 miljoen voor de jaren 2022-2029. Hiervan heeft € 42,5 miljoen betrekking op 2022, € 33,8 miljoen op de periode 2023 t/m 2026 en voor 2027 en verder is de verplichting € 2,5 miljoen.

Stichting Studenten Huisvesting Nijmegen (SSH&)

De Radboud Universiteit staat garant voor de ‘afname’ van 79 zelfstandige wooneenheden op de campus voor de tijdelijke huisvesting van (buitenlandse) gasten, (gast)docenten en onderzoekers. Deze garantstelling is afgegeven aan de SSH& en beloopt jaarlijks maximaal € 0,7 miljoen. Tevens staat de universiteit garant bij de SSH& voor de afname van 800 studentenkamers inzake “short stay”. Het maximale risico hiervoor bedraagt € 3,8 miljoen.

Contractaansprakelijkheid bij projecten

In een aantal gevallen is de Radboud Universiteit aansprakelijk voor het totale projectbudget bij onderzoeksprojecten waarvoor zij penvoerder (lead contractor) is.

Lease-/licentieovereenkomsten

In het kader van de normale bedrijfsvoering heeft de Radboud Universiteit voorts huur- en leaseovereenkomsten en licentieovereenkomsten afgesloten. De verplichtingen inzake huur van multifunctionals zijn € 0,8 miljoen eind 2021, waarvan € 0,6 miljoen voor 2022 en € 0,2 miljoen voor 2023.

Aansprakelijkheid fiscale eenheid omzetbelasting

De Radboud Universiteit vormt een fiscale eenheid met haar dochtermaatschappij Radboud University Holding B.V. , Campus Detachering B.V. en de VOF UBA. Alle rechtspersonen binnen deze eenheid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor elkaars omzetbelastingschulden.