Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

5.2 Financiële vaste activa

bedragen x € 1.000,-

    
 

Boekwaarde 31-12- 2020

Investeringen 2021

Resultaat 2021

Boekwaarde 31-12- 2021

Deelnemingen

77

 

-71

6

Leningen aan deelnemingen en verbonden partijen

 

Verstrekte leningen

Mutaties 2021

 

Langlopende leningen aan deelnemingen

317

  

317

Voorziening leningen aan deelneming

-317

  

-317

Overige leningen

7

 

-6

1

Totaal leningen

7

 

-6

1

Langlopend gedeelde kaskorting/bama

145

 

-145

0

Totaal

229

 

-222

7

Tabel invoegen

Deelnemingen

Het resultaat deelnemingen betreft het aandeel van Radboud University Participations B.V. in het resultaat 2020  van tf2 Devices BV.

Leningen aan deelnemingen

Radboud University Participations B.V. heeft in 2015 twee converteerbare leningen voor in totaal € 86.000 (looptijd tot 1 januari 2020, rente 8 procent) verstrekt aan Secmatix B.V. In 2016 is een aanvullende lening verstrekt van € 75.000 en in 2017 ook (totaal € 236.000). De verschuldigde rente over 2021 over de hierboven genoemde leningen is conform contractuele afspraken toegevoegd aan de hoofdsom van de leningen, waardoor de stand ultimo 2021 € 317.000 bedraagt. Gezien de financiële positie van Secmatix B.V. is ultimo 2021 een voorziening getroffen voor de totale vordering.

Langlopende gedeelte Bachelor en Master invoering (BaMa)

In 2021 is het langlopende deel van de BaMa-compensatie (een compensatie van OCW vanwege de invoering van de bachelor-masterstructuur) geheel afgelost. Het kort lopende deel (minder een jaar) is opgenomen onder de vorderingen.