Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

5.4 Vorderingen

bedragen x € 1000,-

  
 

31-12-2021

31-12-2020

Debiteuren

6.644

5.000

Personeel

339

554

Overige vorderingen

4

4

Bama compensatie

161

359

Vorderingen op gelieerde ondernemingen

0

2.356

Subtotaal

7.148

8.275

Vooruitbetaalde kosten

6.181

6.764

Vennootschapsbelasting

463

851

Verstrekte voorschotten

48

3

Overige overlopende activa

6.093

4.066

Overlopende activa

12.786

11.684

Voorziening wegens oninbaarheid

-126

-261

Totaal

19.808

19.698

Debiteuren

De stijging van de post debiteuren ad €1,6 miljoen wordt mede veroorzaakt doordat de vorderingen op het Radboudumc (per 31 december 2021 € 0,8 miljoen) met ingang van 2021 niet meer als vorderingen op gelieerde onderneming zijn opgenomen maar onder debiteuren zijn  gerubriceerd.

BaMa-compensatie

In 2021 is het laatste gedeelte van de BaMa-compensatie (een compensatie van OCW vanwege de invoering van de bachelor-master structuur) onder de vorderingen opgenomen.

Overige overlopende activa

De stijging van deze post is vooral veroorzaakt door de hogere subsidie  inzake Healthy Brain (€ 1,0 miljoen) en Radboud Excellence Initiatieve (€ 0,5 miljoen).