Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

5.5 Liquide middelen

bedragen x € 1000,-

  
 

31-12-2021

31-12-2020

Bank- en girorekeningen

75.573

57.575

Deposito rekeningen

0

0

Kas

19

19

Totaal

75.592

57.594

De liquide middelen zijn in 2021 met circa € 18,0 miljoen toegenomen. Zie voor een nadere toelichting het geconsolideerde kasstroomoverzicht. Een deel van de publieke liquide middelen  ad € 29,2 miljoen wordt “in de schatkist” aangehouden. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de universiteit.