Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

5.6 Eigen vermogen

Het negatieve resultaat over 2021 ad € 5,3 miljoen is ten laste van het eigen vermogen gebracht. Het eigen vermogen ad € 242,0 miljoen bestaat uit de volgende onderdelen:

bedragen x € 1.000

        
 

Saldo 31-12-2020

Mutaties

Saldo 31-12-2021

Saldo 31-12-2019

Mutaties

Saldo 31-12-2020

 

Bestemming exploitatiesaldo 2021

Overige mutaties 2021

Bestemming exploitatiesaldo 2020

Overige mutaties 2020

Algemene reserve

227.752

-10.059

-231

217.462

230.044

-449

-1.843

227.752

Bestemmingsreserve publiek

        

- Faculteiten

36

3.205

0

3.241

65

-29

0

36

- Overige eenheden

2.923

170

0

3.093

2.833

90

0

2.923

 

2.959

3.375

0

6.334

2.898

61

0

2.959

Bestemmingsfonds publiek

        

- Profileringsfonds

3.330

0

0

3.330

3.330

0

0

3.330

- Decentrale arbeidsvoorwaarden

566

105

231

902

566

0

0

566

 

3.896

105

231

4.232

3.896

0

0

3.896

Subtotaal publieke reserves

234.607

-6.579

0

228.028

236.838

-388

-1.843

234.607

Bestemmingsreserve privaat

        

- Faculteiten

6.323

510

0

6.833

6.784

-461

0

6.323

- Overige eenheden

6.322

790

0

7.112

6.695

-373

0

6.322

Subtotaal private reserves

12.645

1.300

0

13.945

13.479

-834

0

12.645

Totaal eigen vermogen

247.252

-5.279

0

241.973

250.317

-1.222

-1.843

247.252

Algemene reserve

De algemene reserve dient, behalve als weerstandsvermogen, met name ter financiering van de gebouwen, infra­structuur en apparatuur.

Bestemmingsreserve publiek overige eenheden

Dit betreft een reservering voor toponderzoek (€ 0,1 miljoen), het botenhuis (€ 2,4 miljoen),  middelen Neerlandistiek (€ 0,3 miljoen) en het vermogen van het Donders Institute (€ 0,3 miljoen). Het botenhuis betreft een reserve voor een nog op te richten botenhuis (afstemming met de gemeente Nijmegen loopt nog) voor de boten van de studenten roeivereniging Phocas. Deze bedragen zijn gereserveerd voor de genoemde bestemming. Het College van Bestuur besluit over inzet van deze middelen.

Bestemmingsfonds publiek

Een bestemmingsfonds is het deel van het vermogen dat wordt afgezonderd, omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de universiteit zou zijn toegestaan, waarbij deze beperking door derden is aangebracht. Er zijn twee bestemmingsfondsen:

Profileringsfonds. Dit betreft een centraal fonds voor ondersteuning van studenten die door bijzondere omstandigheden hun studie niet binnen de voorgeschreven tijd kunnen voltooien, bijvoorbeeld door bestuurswerkzaamheden of omdat ze een toptalent in sport of cultuur zijn. De gerealiseerde kosten hiervan bedroegen in 2021 circa € 1,17 miljoen. Omdat de kosten binnen de begroting (€ 1,24 miljoen) vallen, is de reserve niet gemuteerd.

Een overzicht van het aantal aanvragen, toekenningen en uitgekeerde bedragen:

Vergoedingen 2021

     

bedragen x € 1

     
 

Aangevraagd

Toegekend

Uitgekeerd

Gem. hoogte

Gem. duur

Tegemoetkoming studievertraging (WHW 7.51, 1e en en 2e lid)

     

overmacht

184

179

284.349

1.589

5,2 maanden

bestuursmaanden

863

850

870.784

1.024

3,4 maanden

toptalenten in sport of cultuur

5

5

14.257

2.851

9,3 maanden

Ondersteuning vanwege niet voldoen aan nationaliteitsvereiste (WHW 7.51d, 1e lid)

     

beurzen voor inkomende niet-EER studenten

1.709

53

865.487

16.330

12 maanden

Ondersteuning in verband met internationalisering (WHW 7.51d, 2e lid)

     

beurzen voor uitgaande studenten

114

114

39.629

348

1,1 maanden

Totaal generaal

2.875

1.201

2.074.507

  
  • Bestemmingsfonds arbeidsvoorwaardengelden. Over de inzet van deze middelen zijn met het lokaal overleg afspraken gemaakt. In 2021 is per saldo € 0,3 miljoen toegevoegd aan het fonds.

Bestemmingsreserves privaat

Dit betreft het private deel van het universitair vermogen en is voornamelijk ontstaan uit positieve resultaten met betrekking tot contractonderwijs. Het College van Bestuur besluit over inzet van deze middelen.