Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

5.7 Voorzieningen

bedragen x € 1000,-

       
 

Stand 31-12-2020

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Stand 31-12-2021

Korter dan 1 jaar

Langer dan 1 jaar

Personele voorzieningen

       

Wnu voorziening

5.611

2.839

-2.619

0

5.831

2.190

3.641

Voorziening langdurig zieken

1.921

1.449

-1.556

0

1.814

1.517

297

Transitiegelden

1.668

1.187

-1.245

0

1.610

912

698

Reorganisaties en herstructurering

515

1.310

-154

-36

1.635

1.084

551

Sabbatical leaves/ educatief verlof

2.072

191

-124

-20

2.119

250

1.869

Seniorenregeling

1.681

323

-544

-40

1.419

510

909

Jubilea

4.221

766

-244

0

4.743

227

4.516

Subtotaal

17.689

8.065

-6.487

-97

19.171

6.690

12.481

Overige voorzieningen

       

Sloopkosten/ asbestverwijdering

7.956

1.065

-2.127

-650

6.244

862

5.382

Voorzieningen huisvesting overig

721

1.662

-184

0

2.199

1.649

550

Subtotaal

8.677

2.727

-2.311

-650

8.443

2.511

5.932

Totaal

26.366

10.792

-8.798

-747

27.614

9.201

18.413

De aansluiting van de staat van baten en lasten met de mutaties in de balanspost voorzieningen (in € 1000,-)  is als volgt:

bedragen x € 1000,-

   

 Balans

dotatie

vrijval

saldo

personele voorzieningen

8.065

-97

7.968

overige voorzieningen

2.727

-650

2.077

Subtotaal

10.792

-747

10.045

project voorzieningen (zie 5.9)

429

-969

-540

Totaal

11.221

-1.716

9.505

    

Exploitatie

Referentie/paragraaf

 

totaal

personele voorzieningen

6.5

 

7.968

    

overige voorzieningen

   

sloop/asbest

6.8

415

 

huisvesting overig

6.8

1.662

 

overige voorzieningen

6.9

-540

 
   

1.537

Totaal

  

9.505

Personele voorzieningen

WNU (Werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten)

Deze voorziening omvat de verplichtingen uit hoofde van de wettelijke en de bovenwettelijke WW-uitkeringen en is bepaald op basis van de maximale uitkeringsrechten voor reeds ingegane uitkeringen. Er wordt geen rekening gehouden met potentiële werkloosheidsuitkeringsrechten voor toekomstige instroom.

Tevens zijn de lasten uit individuele ontslagregelingen opgenomen.

Langdurig zieken

Deze voorziening is getroffen ter afdekking van toekomstige uitgaven in verband met per balansdatum bekende langdurige ziektegevallen.

Transitievergoeding

Deze voorziening is gevormd voor de uit de Wet arbeidsmarkt in balans voortvloeiende verplichtingen. Sinds 1 juli 2015 is de werkgever verplicht om bij het einde van iedere arbeidsovereenkomst die tenminste twee jaar heeft geduurd, een transitievergoeding aan de werknemer te betalen. Met ingang van 1 januari 2020 geldt deze verplichting ook voor arbeidsovereenkomsten met een looptijd van korter dan twee jaar.

Reorganisatie en herstructurering

Dotaties aan deze voorziening vinden plaats betreffende de door eenheden voorgestelde, aan medewerkers bekendgemaakte en door het college van bestuur goedgekeurde herstructureringen en reorganisaties.

Onttrekkingen vinden plaats op basis van deze goedgekeurde plannen.

Sabbatical leaves/educatief verlof

Deze voorziening beoogt de afdekking van gemaakte afspraken over toekomstige sabbatical leaves en educatief verlof van decanen en leden van het college van bestuur.

Seniorenregelingen

De voorziening seniorenregelingen is gevormd voor medewerkers die gebruikmaken van de cao-regelingen voor senioren. De voorziening is per individuele werknemer bepaald, waarbij de toekomstige uitkering contant is gemaakt. Hierbij is een rekenrente gehanteerd van 0,0 procent (2020: 0,0 procent). Daarnaast is, evenals voorgaand jaar, rekening gehouden met een indexering van 2,5 procent en een kans van vertrek, overlijden en arbeidsongeschiktheid (gecombineerd in totaal 0,8 procent; 2020: 0,8 procent).

De meeste deelnemers nemen deel aan een regeling welke per 31 december 2013 beëindigd is voor nieuwe deelname, waardoor de omvang van de voorziening jaarlijks verder afneemt. Bestaande deelnemers behouden hun rechten. Hiertegenover staat geringe instroom door een in 2019 gestarte nieuwe regeling (vitaliteitspact), wat leidt tot een dotatie van k€ 323.

Jubilea

Deze voorziening dient ter afdekking van toekomstige werkgeversverplichtingen ten aanzien van beloningen in het kader van een langdurig dienstverband (jubilea). De voorziening is per individuele werknemer bepaald, waarbij de toekomstige uitkering contant is gemaakt tegen een rekenrente van 0,0 procent (2020: 0,0 procent). Daarnaast is, evenals voorgaand jaar, rekening gehouden met een indexering van 2,5 procent.

Overige voorzieningen

Asbestsanering

Dit betreft een voorziening voor asbestsanering verbonden aan gebouwen waarvoor toekomstige renovatie of sloop voorzien wordt (al dan niet in relatie tot nieuwbouw). Het gaat dan met name om het voormalige Bestuursgebouw, het Spinozagebouw, het Linnaeusgebouw, het Erasmusgebouw en het UBC. De voorziening is lager dan voorgaand jaar, met name door de uitvoering van sloopwerkzaamheden Thomas van Aquinostraat.

Overige voorzieningen

Dit betreft de voorziening voor verlenging van contracten van promovendi in de eerste geldstroom.

Overige voorzieningen huisvesting

Dit betreft voornamelijk voorzieningen gevormd ten behoeve van uitgaven inzake incidenteel achterstallig onderhoud

en maatregelen inzake brandwerende scheidingen en legionellapreventie. Hiervoor zijn in 2021 aanvullende dotaties gedaan om de voorzieningen toereikend te laten zijn voor de uit te voeren werkzaamheden om aan de wettelijke verplichtingen/voorschriften te kunnen blijven voldoen.