Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

5.8 Langlopende schulden

bedragen x € 1.000

      
 

Bedrag lening 31-12-2020

Bedrag mutatie

Bedrag aflossing

Bedrag boekwaarde 31-12-2021

> 1 jaar en < 5 jaar

> 5 jaar

Lening Parochie van de Heilige Geest/Bisdom ’s-Hertogenbosch

1.126

0

0

1.126

0

1.126

Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

6.847

0

-334

6.513

1.336

5.177

Nederlandse Orde van Advocaten

0

156

-13

143

143

0

Totaal

7.973

156

-347

7.782

1.479

6.303

Lening Parochie van de Heilige Geest/Bisdom 's-Hertogenbosch

De langlopende schuld betreft een renteloze eeuwigdurende lening van de Parochie van de Heilige Geest/Bisdom ’s-Hertogenbosch ad € 1,1 miljoen. Deze lening is in 2008 ontstaan naar aanleiding van de verkoop van de Studentenkerk aan de Prof. Van Weliestraat in Nijmegen door de Parochie van de Heilige Geest. Deze heeft het bedrag van € 1,1 miljoen beschikbaar gesteld aan de Radboud Universiteit voor de verbouwing van de Studentenkerk aan de Erasmuslaan 9 voor de duur dat dit pand als Studentenkerk wordt gebruikt.

Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

Dit betreft de langlopende renteloze vooruit ontvangen huur van de HAN  voor de huisvesting van het onderdeel Sport en Bewegen. Op 1 juli 2018 is het resterende bedrag voor de gerealiseerde nieuwbouw door de HAN voldaan, waardoor de schuld ontstaat. Deze schuld valt vanaf 1 juli 2017 in 25 jaar vrij ter dekking van de daaraan gerelateerde afschrijvingen. Onder de kortlopende schulden staat ultimo 2021 een bedrag van € 0,3 miljoen verantwoord.

Nederlandse Orde van Advocaten

Met ingang van 2021 is een renteloos financieringsvoorschot van € 300.000 van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)  aan de VOF UOBA verwerkt als langlopende schuld. Het aandeel van de universiteit hierin is 52 %, dus € 156.000. In de Ontwikkel- en Uitvoeringsovereenkomst tussen  de vennootschap en de NOvA van 12 juni 2020 is bepaald dat de terugbetaling van het restant € 275.000 zal geschieden bij beëindiging van deze overeenkomst maar uiterlijk op 1 maart 2027. Deze terugbetaling kan worden verrekend met de NOvA met een eventuele vordering uit hoofde van de implementatiekosten Fase 3 uit deze overeenkomst. De vordering ontstaat bij lager dan in het contract gedefinieerde gemiddelde aantallen stagiaires tussen 1 maart 2021 en 1 maart 2027.