Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

6.11 Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven

Per 1 januari 2016 is de Wet modernisering belastingplicht overheidsondernemingen van kracht. Uitgangspunt in deze jaarrekening vormt toepassing van de in deze wet opgenomen subjectvrijstelling (artikel 6b lid 1 Vpb), inhoudende een gehele vrijstelling van belastingplicht voor het lichaam als zodanig. Voor de jaren 2016 tot en met 2018 is een vrijstelling verkregen. Omdat de feiten en omstandigheden in 2019,2020 en 2021 niet noemenswaardig zijn veranderd, gaat de universiteit ervan uit dat ook over de jaren 2019 tot en met 2021 deze vrijstelling van toepassing is.

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Radboud University Holding B.V. en haar twee deelnemingen vormen samen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.  Per balansdatum is geen vordering latente belastingen opgenomen aangezien omtrent de omvang van de compensabele verliezen onzekerheid bestaat. Tevens is het onzeker of deze compensabele verliezen toekomstig ooit gerealiseerd zullen worden. Mede daarom is in de resultatenrekening 2021 geen post vennootschapsbelasting opgenomen.