Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

6.5  Overige baten derden

bedragen x € 1000,-

  
 

2021

2020

Externe dienstverlening

7.171

7.592

Congressen, leergangen, studiedagen, lezingen

599

388

Sponsoring

24

24

Verhuur

2.605

2.619

Bijdragen

1.794

1.445

Parkeergelden

891

551

Subsidie

2.727

2.402

Externe dienstverlening aan Radboudumc

1.554

2.062

Detachering personeel

1.297

3.524

Overig 'overige baten'

8.341

6.710

Restauratieve dienstverlening

1.518

1.492

Opbrengsten Radboud Sportcentrum

2.690

2.582

Patiëntenzorg tandheelkunde en geneeskunde

9.128

7.928

Totale overige baten

40.337

39.318

Verhuur opbrengsten

Dit betreft voornamelijk de aan de HAN verhuurde panden.

Externe dienstverlening

De post ‘Externe dienstverlening’ betreft met name dienstverlening van Radboud Services (onder andere ICT-diensten, doorbelastingen kosten aan SSH& en HAN), management- en beheersvergoedingen, gebruik van apparatuur door derden en opbrengsten inzake congressen, leergangen en studiedagen.

Detachering

De daling van de detacheringsbaten is grotendeels bij Campus Detachering B.V. te zien die in t.o.v. 2020 een groot deel van de externe omzet (€ 2,2 miljoen) zag wegvallen, omdat er in 2021 geen dienstverlening meer plaatsvindt aan het Radboudumc.

De post ‘Overig overige baten’ betreft onder meer bijdragen aan leerstoelen, verkoop van boeken en dictaten,  verkopen van de campuswinkel, reclame, inschrijfgelden, verhuur van materialen, subsidies en projectopbrengsten die geen betrekking hebben op onderwijs en onderzoek.

De stijging wordt vooral veroorzaakt door de baten pro rata regeling (€ 0,7 miljoen).