Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

6.6 Personele lasten

bedragen x € 1000,-

      
 

2021

2020

 

Exclusief Faculteit der Medische Wetenschappen

Faculteit der Medische Wetenschappen

Totaal

Exclusief Faculteit der Medische Wetenschappen

Faculteit der Medische Wetenschappen

Totaal

Bruto lonen en salarissen

241.170

122.298

363.468

222.743

116.648

339.391

Sociale lasten

31.181

13.403

44.584

27.404

12.783

40.187

Pensioenlasten

38.981

16.753

55.734

32.789

15.979

48.768

Lonen en salarissen

311.332

152.454

463.786

282.936

145.410

428.346

Dotatie/vrijval personele voorzieningen

7.969

0

7.969

5.555

0

5.555

Personeel niet in loondienst

10.242

5.026

15.268

10.577

4.794

15.371

Overige personele lasten

6.838

10.052

16.890

5.928

9.587

15.515

Overige personele lasten

25.049

15.078

40.127

22.060

14.381

36.441

Totaal personele lasten

336.381

167.532

503.913

304.996

159.791

464.787

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Bruto lonen en salarissen

De bruto lonen en salarissen zijn ten opzichte van 2020 met €  24,1 miljoen toegenomen. Dit betreft:

  • Radboud Universiteit: toename € 18,4 miljoen:

bedragen x € 1 miljoen

 

Lonen en salarissen

 

hoger aantal fte's (gemiddeld)

8,3

CAO stijging

3,4

Reservering vakantiedagen

0,9

Periodieken

2,2

Overig

3,6

Totaal

18,4

  • Faculteit der Medische Wetenschappen: toename € 5,7 miljoen. Belangrijkste posten zijn:

bedragen x € 1 miljoen

 

Lonen en salarissen

 

hoger aantal fte's (gemiddeld)

1,2

CAO stijging

2,1

Periodieken

0,7

Overig

1,7

Totaal

5,7

Sociale lasten

De toename van de sociale lasten ad € 4,4 miljoen wordt voor € 3,8 miljoen verklaard door de Radboud Universiteit, exclusief Faculteit der Medische Wetenschappen. Dit komt door een stijging van de post salarissen (zie boven) en een stijging van de  premiedruk van 12,3 naar 12,9 procent. De toename bij de medische faculteit is € 0,6 miljoen, veroorzaakt door hogere salarislasten (zie boven), bij een gelijk blijvende premiedruk (11,0 %).

Pensioenlasten

De stijging van de pensioenlasten ad € 7,0 miljoen wordt voor € 6,2 miljoen verklaard door de Radboud Universiteit, exclusief medische faculteit door een stijging van de salarislast en een stijging van de premiedruk van 14,7 naar 16,2 procent. De stijging bij de medische faculteit is € 0,8 miljoen door de medische faculteit (a.g.v. hogere salarislast, zie hierboven) en een gelijkblijvende premiedruk ad 13,7 procent.

Dotatie/vrijval personele voorzieningen

Er is een stijging van de lasten (ad € 2,4 miljoen) ten opzichte van 2020, met name door:

- hogere dotatie transitiegelden                               € 0,4 miljoen
- hogere dotatie WNU                                                 € 0,7 miljoen
- hogere dotatie reorganisatie/herstructurering   € 0,8 miljoen
- hogere dotatie jubilea                                              € 0,5 miljoen
Totaal                                                                             € 2,3 miljoen

Personeel niet in loondienst

De kosten van personeel niet in loondienst dalen per saldo met € 0,1 miljoen, waarbij er bij de Radboud Universiteit een daling ad € 0,3 miljoenen  bij het Radboudumc een stijging van € 0,2 miljoen te zien is.

Overige personeelslasten

De totale kosten stijgen met € 1,4 miljoen, waarbij er bij de Radboud Universiteit een stijging ad € 0,9 miljoen en bij het Radboudumc ad € 0,5 miljoen te zien is.

Bezoldiging College van Bestuur en Raad van Toezicht

Het fiscaal loon en de toekomstige beloningen (pensioenpremie werkgeversgedeelte) van de leden van het college van bestuur bedragen:

bedragen x € 1.000

  
 

2021

2020

 

Fiscaal loon

Pensioenpremie werkgever

Fiscaal loon

Pensioenpremie werkgever

Prof. dr. D.H.J.Wigboldus

177

24

171

22

Prof. dr. J.H.J.M. van Krieken

177

24

172

22

Mw. drs.W.L.M. de Koning-Martens RA

73

10

179

22

Totaal

427

58

522

66

Overzicht declaraties en facturen leden college van bestuur over 2021

bedragen x € 1

   
 

Prof.dr. D.H.J. Wigboldus

Mw.Drs. W.L.M. de Koning-Martens

Prof.dr. J.H.J.M van Krieken

 

Voorzitter

Vice-voorzitter

Rector Magnificus

Representatiekosten

   

- Waarvan als VOV

2.400

1.000

2.400

Reiskosten binnenland

14.427

8.362

13.184

Reiskosten buitenland

-

-

158

Overige kosten

10.950

-

-

Totaal

27.777

9.362

15.742

In artikel 2.2 lid 1 WNT is bepaald dat partijen met betrekking tot de leden, onderscheidenlijk voorzitters, van de hoogste toezichthoudende organen van een rechtspersoon of instelling als bedoeld in artikel 1.2, onderdelen f, g en h en artikel 1.3, geen bezoldiging overeenkomen die per kalenderjaar meer bedraagt dan 10 respectievelijk 15 procent van de voor de rechtspersoon of instelling geldende norm. Art. 1.3 van de WNT bepaalt dat de artikelen 2 en 4 van de WNT van toepassing zijn op de in bijlage 1 bij de WNT opgenomen rechtspersonen of instellingen.

In onderstaande tabel zijn de bezoldigingen van de Raad van Toezicht, die ten laste komen van de Radboud Universiteit verantwoord.

bedragen x € 1

  
 

2021

2020

Leden Raad van Toezicht

  

Mw.Ir.M.W.L. van Vroonhoven MBA, voorzitter

29.718

0

Mw. Prof. dr. D.C. van den Boom

16.491

2.855

Mw. prof. dr. V.A.J. Frissen

20.900

2.855

Drs. P.A. Morshuis RC

20.900

13.750

Prof.dr.mr.J.E. Soeharno

0

0

Prof.dr.M. van Vliet

14.086

0

Totaal

102.095

19.460

WNT-verantwoording 2021

bedragen x € 1

   

2021

Prof. dr. D.H.J. Wigboldus

Prof. dr. J.H.J.M. van Krieken

Mw. drs. W.L.M. de Koning-Martens RA

Functiegegevens

Voorzitter college van bestuur

Rector magnificus

Vicevoorzitter college van bestuur

Aanvang en einde functievervulling in 2021

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/5

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

1,0

Dienstbetrekking

ja

ja

ja

Bezoldiging

   

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

185.446

185.309

76.718

Beloningen betaalbaar op termijn

23.554

23.691

9.745

Subtotaal

209.000

209.000

86.463

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

209.000

209.000

86.463

-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totale bezoldiging

209.000

209.000

86.463

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2020

Prof. dr. D.H.J. Wigboldus

Prof. dr. J.H.J.M. van Krieken

Mw. drs. W.L.M. de Koning-Martens RA

Functiegegevens

Voorzitter college van bestuur

Rector magnificus

Vicevoorzitter college van bestuur

Aanvang en einde functievervulling in 2019

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

1,0

Dienstbetrekking

ja

ja

ja

Bezoldiging

   

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

179.278

179.269

185.936

Beloningen betaalbaar op termijn

21.722

21.731

21.814

Subtotaal

201.000

201.000

207.750

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

201.000

201.000

Totale bezoldiging

201.000

201.000

207.750

Toezichthoudende topfunctionarissen (bedragen x € 1)

    

Gegevens 2021

      
 

Ir.M.W.L. van Vroonhoven MBA

Mw. Prof. dr. D.C. van den Boom

Mw. prof. dr. V.A.J. Frissen

Drs. P.A. Morshuis RC

Prof.dr.mr.J.E. Soeharno

Prof.dr.M. van Vliet

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Aanvang en einde functie-vervulling in 2021

20/1 - 31/12

1/1 - 15/10

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

20/1 - 14/3

30/4 - 31/12

Bezoldiging

      

Bezoldiging

29.718

16.491

20.900

20.900

0

14.086

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

29.718

16.491

20.900

20.900

3.092

14.086

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

Totale bezoldiging

29.718

16.491

20.900

20.900

0

14.086

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

      

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

      

Gegevens 2020

      
  

Mw. Prof. dr. D.C. van den Boom

Mw. prof. dr. V.A.J. Frissen

Drs. P.A. Morshuis RC

  

Functiegegevens

 

Lid

Lid

Lid

  

Aanvang en einde functievervulling in 2020

 

17/10 - 31/12

17/10 - 31/12

1/1 - 31/12

  

Bezoldiging

      

Bezoldiging

 

2.855

2.855

13.750

  

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

 

4.174

4.174

20.100

  

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

 

nvt

nvt

nvt

  

Totale bezoldiging

 

2.855

2.855

13.750

  

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

      

Toelichting op de vordering wegens onver-schuldigde betaling

      

Toelichting WNT

Het normenkader rondom de” Wet normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semi publieke sector” (WNT) is bekrachtigd in het Besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 december 2016, nr. 2016-0000691366, houdende vaststelling van beleidsregels inzake de toepassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector met ingang van 1 januari 2017. De Radboud Universiteit voldoet aan de afbouwregeling in de WNT-norm.

De Wet normering topinkomens is van toepassing op de Radboud Universiteit. De voor de universiteit geldende klasse-indeling voor het onderwijs is G.

Het daarbij horend bezoldigingsmaximum bedraagt € 209.000.

De complexiteitspunten zijn per criterium als volgt:

                                                                                                                      2021       2020     

  • Driejaars gemiddelde van de totale baten per kalenderjaar             10           10

  • Driejaars gemiddelde van het aantal bekostigde studenten               4             4          

  • Het gewogen aantal onderwijssoorten                                                   5             5          

Totaal aantal complexiteitspunten                                                             19           19

Aantal fte’s per 31 december 2021

De fte’s per 31 december 2021 zijn inclusief het personeel van de Faculteit der Medische Wetenschappen (FMW), waarvoor bij het OBP (ondersteunend en beheerspersoneel) en een deel van het WP (wetenschappelijk personeel) verdeelsleutels zijn gehanteerd. Ook de personele kosten van deze faculteit zijn in de cijfers van de Radboud Universiteit opgenomen. Er zijn geen medewerkers in dienst van buitenlandse vestigingen en/of buitenlandse deelnemingen.

 

Exclusief FMW

FMW

Totaal

 

fte's

%

fte's

%

fte's

%

2021

      

WP

2.154

55%

1.198

60%

3.352

57%

OBP

1.741

45%

793

40%

2.534

43%

totaal

3.895

100%

1.991

100%

5.886

100%

 

Exclusief FMW

FMW

Totaal

 

fte's

%

fte's

%

fte's

%

2020

      

WP

1.968

54%

1.184

60%

3.152

56%

OBP

1.671

46%

780

40%

2.451

44%

totaal

3.639

100%

1.964

100%

5.603

100%

 

Exclusief FMW

FMW

Totaal

 

fte's

%

fte's

%

fte's

%

verschil

      

WP

186

1%

14

0%

200

1%

OBP

70

-1%

13

0%

83

-1%

totaal

256

0%

27

0%

283

0%

De stijging met 283 fte doet zich vooral  bij de universiteit (256 fte), zonder medische faculteit  en in minder mate bij medische faculteit (27 fte). De stijging is het grootst bij het WP (+200 fte). Bij het OBP is sprake van een stijging van 83 fte.

De stijging doet zich bij alle functie categorieën WP voor. De stijging van het aantal promovendi (50 fte), onderzoekers (41 fte), docenten (28 fte), universitaire hoofddocenten (24 fte) en universitaire docenten (32 fte)  veroorzaakt de stijging in het totaal aantal fte’s WP (186  fte) bij de Radboud Universiteit, exclusief medische faculteit.

Het aantal fte's ondersteunend en beheerspersoneel (OBP) bij de Radboud Universiteit, exclusief medische faculteit is ook gestegen: met 70 fte's. Bij de medische faculteit is een kleine stijging te zien, zowel bij het aantal WP (+14 fte) als bij het OBP (+ 13 fte).