Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

6.8  Huisvestingslasten

bedragen x € 1.000,-

  
 

2021

2020

Huur

1.108

1.386

Verzekeringen

539

496

Energie en water

5.754

4.713

Schoonmaakkosten

6.916

6.267

Heffingen

3.795

3.408

Overige huisvestingslasten

13.027

12.848

Dotatie voorziening sloopkosten/asbestverwijdering

1.065

89

Vrijval voorziening sloopkosten/asbestverwijdering

-650

-409

Dotatie voorzieningen huisvesting overig

1.662

0

Vrijval voorziening huisvesting overig

0

-2

 

33.217

28.794

De huisvestingslasten zijn in 2021 per saldo met € 4,4 miljoen gestegen ten opzichte van 2020. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een hogere dotatie aan de voorziening huisvesting overig van €1,7 miljoen en aan de voorziening sloopkosten/asbestsanering ad € 1,0 miljoen. Tevens zijn de kosten van energie en water € 1,0 miljoen hoger.

Deze stijging kent een twee oorzaken (naast de stijging bij Radboudumc van € 0,3 miljoen):

  • Door hogere gas en electra prijzen en meer volume gas (+ 8 %), door meer koudere dagen;

  • De universiteit betaalt ongeveer 2 keer zoveel aan energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie (ODE). De hoofdoorzaak hiervan is de ontvlechting. Het effect hiervan is dat er veel minder volume tegen lagere belastingtarieven (in verband met staffel) belast wordt. Het Radboudumc brengt met ingang van 2021 21 % BTW in rekening over de energiebelasting.