Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

6.9  Overige lasten

bedragen x € 1.000,-

  
 

2021

2020

Verlies verkoop overtollige activa

505

65

Verbruik grond- en hulpstoffen

26.044

19.625

Uitbestede diensten aan derden

38.270

27.254

Reis en verblijfkosten

3.319

3.117

Kosten transportmiddelen

95

112

Kantoorkosten

1.241

1.169

Drukwerk

2.198

1.851

Diverse overige lasten

5.785

5.468

Communicatiekosten

1.483

1.408

Inkomensoverdrachten (excl. ziekenhuis werkplaatsfunctie)

5.647

4.864

Vrijval overige voorzieningen

-969

-1.087

Dotatie overige voorzieningen

429

2.406

Inventaris en apparatuur en leermiddelen

28.378

24.495

Computeraccesoires

19

0

Totaal

112.445

90.748

De overige lasten zijn met € 21,5 miljoen toegenomen. De stijging doet  zich vooral voor bij:

  • Verbruik grond- en hulpstoffen (€ 6,4 miljoen) door meer O&O projecten, voornamelijk door een inhaalslag ten opzichte van 2020.

  • Uitbestede diensten derden (€ 11,0 miljoen). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door meer ICT projecten (€ 3,1 miljoen) en de modelmatige toerekening van meer kosten bij de medische faculteit (€ 6,4 miljoen).

  • Inventaris en apparatuur (€ 3,9 miljoen). Dit wordt vooral veroorzaakt door meer ICT projecten (€ 0,7 miljoen) en het project roadmap uNMR (€ 3,1 miljoen).

Daar staan lagere kosten als gevolg van een daling van de dotatie aan de overige voorziening ad € 2,0 mln tegenover.

Kosten boeken

De kosten van aangeschafte (elektronische) boeken en tijdschriften worden rechtstreeks ten laste van het resultaat gebracht. In 2021 ging het om een bedrag van € 6,7 miljoen.

De accountants- en advieskosten in 2021 van PwC en overig (alle bedragen zijn inclusief BTW)

  

bedragen x € 1

      
 

2021

2020

Accountants en advieskosten

Pricewaterhouse Coopers Accountants N.V.

Overig

Totaal

Pricewaterhouse Coopers Accountants N.V.

Overig

Totaal

honoraria voor adviesdiensten op fiscaal terrein

76.090

7.457

83.547

193.340

83.565

276.905

honoraria voor andere controleopdrachten

107.783

0

107.783

107.706

7.877

115.583

honoraria voor andere niet-controlediensten

14.837

110.668

125.505

54.025

12.100

66.125

honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening

335.170

1.580

336.750

351.782

3.722

355.504

Totaal

533.880

119.705

653.585

706.853

107.264

814.117

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door externe onafhankelijke accountants, zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. Deze honoraria hebben betrekking op het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2021, ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht.