Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

7. Enkelvoudige balans per 31-12-2021 na resultaatbestemming

bedragen x € 1.000,-

   
 

Verwijzing

31-12-2021

31-12-2020

Activa

   

Vaste activa

   

Materiële vaste activa

9.2

363.066

367.047

Financiële vaste activa

9.3

2.210

4.813

Totaal vaste activa

 

365.276

371.860

Vlottende activa

   

Voorraden

9.4

315

194

Vorderingen

9.5

18.874

17.442

Liquide middelen

9.6

65.925

48.403

Totaal vlottende activa

 

85.114

66.039

Totaal activa

 

450.390

437.899

Passiva

   

Eigen vermogen

9.7

239.283

244.668

Voorzieningen

9.8

27.548

26.269

Langlopende schulden

9.9

7.639

7.973

Kortlopende schulden

9.10

175.920

158.989

Totaal passiva

 

450.390

437.899

Vorderingen: inclusief rekening courant verhouding meegeconsolideerde deelnemingen ad  k€ 162 negatief.