Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

8. Enkelvoudige staat van baten en lasten 2021

bedragen x € 1000,-

   
 

Realisatie 2021

Begroting 2021

Realisatie 2020

Baten

   

Rijksbijdragen (excl. werkplaatsfunctie)

379.167

349.394

338.120

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

1.836

0

0

College-, cursus-, les- en examengelden

40.370

47.133

45.077

Baten werk i.o.v. derden

211.580

221.158

191.303

Overige baten derden

39.934

43.973

37.677

Baten interne dienstverlening

0

-5.954

1.840

Totaal baten

672.887

655.704

614.017

Lasten

   

Personele lasten

503.774

487.387

462.431

Afschrijvingen

34.343

34.725

31.414

Huisvestingslasten

32.974

30.342

31.018

Overige lasten

107.528

114.786

89.953

Totaal lasten

678.619

667.242

614.816

Saldo baten en lasten

-5.732

-11.537

-799

Financiële baten

-125

-10

-125

Vennootschapsbelasting

0

0

0

Resultaat deelnemingen

472

5

550

Exploitatieresultaat

-5.385

-11.542

-374