Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

9.13 Overige toelichtingen enkelvoudig

    • Voor de niet uit de balans blijkende regelingen wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans. Enkelvoudig hebben de verplichtingen inzake nieuwbouwprojecten een omvang van € 11,1 miljoen.

    • Het aantal fte’s enkelvoudig en geconsolideerd is gelijk. Bij de verbonden partijen zijn geen medewerkers in dienst. Zie ook de toelichting op het aantal fte’s hierna in paragraaf 10.

    • De rijksbijdrage Academisch Ziekenhuis wordt verstrekt aan het Radboudumc, waarin de faculteit der Medische Wetenschappen is gepositioneerd.

    • Het aantal werknemers per 31 december 2021 bedraagt 5.886 fte (2020: 5.603 fte).