Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

9.15 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Bestemming exploitatieresultaat

Het college van bestuur stelt voor het resultaat ad k€ 5.279 negatief ten laste van het eigen vermogen te brengen. In de toelichting op de geconsolideerde balans is bij de post Eigen Vermogen aangegeven welke bestemmingen daarbij zijn benoemd.  

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening 2021 is vastgesteld door het college van bestuur van de Radboud Universiteit op 5 april 2022.

College van bestuur:

  • Daniël Wigboldus, voorzitter

  • Agnes Muskens, vicevoorzitter

  • Han van Krieken, rector magnificus

Goedkeuring jaarrekening

De jaarrekening is goedgekeurd door de Raad van toezicht van de Radboud Universiteit op 29 april 2022.

Raad van Toezicht

  • Merel van Vroonhoven, voorzitter

  • Valerie Frissen, lid

  • Mario van Vliet, lid

  • Paul Morshuis, lid