Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

9.2 Aansluiting enkelvoudige en geconsolideerde balans inzake materiële vaste activa

bedragen x € 1.000

   
  

31-12-2021

31-12-2020

Enkelvoudig

 

363.066

367.047

Verbonden partijen

   

- gebouwen en terreinen

 

0

0

- inventaris

 

0

0

Totaal verbonden partijen

 

0

0

Geconsolideerd

 

363.066

367.047

Een toelichting op de mutaties is opgenomen in de toelichting op de geconsolideerde balans.