Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

9.7 Aansluitingen enkelvoudige en geconsolideerde vermogenspositie

Het enkelvoudige en geconsolideerde eigen vermogen is in het verslagjaar als volgt afgenomen:

bedragen x € 1.000

   

Eigen vermogen jaarrekening 31-12-2020

enkelvoudig

verbonden partijen zonder kapitaalsbelang

geconsolideerd

- enkelvoudig

244.668

  

- verbonden partijen zonder kapitaalsbelang

 

2.584

 

- geconsolideerd

  

247.252

Resultaat 2021

   

- enkelvoudig

-5.385

  

- verbonden partijen zonder kapitaalsbelang

 

106

 

- geconsolideerd

  

-5.279

Eigen vermogen per 31-12-2021

   

- enkelvoudig

239.283

  

- verbonden partijen zonder kapitaalsbelang

 

2.690

 

geconsolideerd

  

241.973

Het verschil tussen enkelvoudig en geconsolideerd eigen vermogen en resultaat bestaat uit de verbonden partijen zonder kapitaalsbelang (2 stichtingen). De samenstelling van eigen vermogen en resultaat van deze partijen is opgenomen in het ‘Overzicht verbonden partijen’.