Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

1. Nieuwe bouwontwikkelingen

Twee nieuwe gebouwen geopend

In januari betrokken de eerste studenten en medewerkers van de Faculteit Sociale Wetenschappen hun nieuwe huisvesting, het Maria Montessorigebouw. De officiële opening van deze nieuwe architectonische blikvanger centraal op de campus was op 27 mei en werd vanwege corona een online festiviteit. Via een videoverbinding werd onder meer informatie gedeeld over het duurzame karakter van de nieuwbouw.

De sociale faculteit was hiervoor grotendeels gehuisvest in een reeks gebouwen aan de Thomas van Aquinostraat, het markante binnenstraatje dat bijna geheel is gesloopt. Het veel opener karakter van Maria Montessori is onder meer een stimulans voor ontmoeting. Een ander winstpunt is de vergroening van de omgeving. Dankzij het veel kleinere ruimtebeslag van het nieuwe gebouw, in vergelijking met de gesloopte complexen, is veel ruimte vrijgekomen – en benut – voor het versterken van het parkachtige karakter van de campus.

De tweede vernieuwing betreft de nieuwe digitale tentamenlocatie aan de Comeniuslaan. Hier geen nieuwbouw, maar een renovatie van de voormalige onderkomens van diverse beleidsafdelingen en het universiteitsbestuur, dat voortaan het Comeniusgebouw heet. Na een complete metamorfose is de binnenzijde nu voorzien van diverse tentamenruimtes verspreid over twee gebouwen (in totaal ruim negenhonderd plekken), met een goed klimaatsysteem, uitstekende ICT-voorzieningen, duurzame verlichting én een aansluiting op het hybride energienet op de campus.

Comeniusgebouw /Foto: Dick van Aalst

Gerben Smit, directeur van Campus & Facilities, noemt de nieuwe digitale toetsfaciliteit een verbetering voor studenten én medewerkers. Voor studenten gelden nu nóg betere omstandigheden om tentamens af te leggen, terwijl de faciliteit voor de medewerkers het werk kan verlichten. ‘Bijvoorbeeld door het snellere nakijken. Als je bent ingewerkt heeft het jarenlang effect en kan het de werkdruk verminderen’, aldus Smit.

‘Als je bent ingewerkt in de nieuwe digitale toetsfaciliteit heeft het jarenlang effect en kan het de werkdruk verminderen.’

Gerben Smit, directeur Campus & Facilities

Dit jaar is de aanzet gegeven voor het nieuwe campusplan, met nieuwbouw, renovaties en programma’s die een doorkijkje bieden naar 2040. Aan de orde komen plannen om de levendigheid en het gebruik van de campus te versterken, met bijvoorbeeld nieuwe projecten voor studentenhuisvesting en bedrijvigheid.

Aandacht voor kamernood internationale studenten

Bij de start van het nieuwe collegejaar 2021-2022 was 10,8 procent van de studenten een internationale student, en dat is exclusief 160 exchange studenten. De toename van het aantal internationale studenten zorgt voor een krapte op de kamermarkt – een landelijk fenomeen -, mede veroorzaakt door de verminderde doorstroom van (afgestudeerde) studenten naar andere kamers of huizen.

De Radboud Universiteit ziet het als haar verantwoordelijkheid om voor deze bijzondere doelgroep te bemiddelen in huisvesting. 90 procent van de internationale studenten maakt daarvan ook dankbaar gebruik. Maar het huidig contingent van SSH& dat beschikbaar is voor deze doelgroep – 1.044 kamers – is te krap, reden voor extra stappen. In december 2021 zijn plannen ontvouwd voor nieuwe studentencomplexen, de helft te realiseren door SSH& (ook bedoeld voor ‘reguliere’ studenten) en te realiseren binnen de campus en elders in de stad.

Inmiddels is het thema studentenhuisvesting twee keer per jaar thema van bestuurlijk overleg met de gemeente Nijmegen, de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en de SSH&. Ook wordt nu jaarlijks twee keer overlegd met studentenorganisaties, stichting huurteams en particuliere verhuurders. De universiteit neemt bovendien maatregelen om de instroom in te dammen. Zo worden internationale studenten opgeroepen om niet naar Nijmegen te komen als je vier weken voor aanvang geen accommodatie hebt (gevonden). Deze oproep gaat sowieso naar elke student die zich na 1 mei aanmeldt. Ook worden na deze datum de wervingsevenementen gestopt.

Aandacht voor toegankelijkheid

De Radboud Universiteit hanteert het uitgangspunt dat haar gebouwen geen drempels mogen opwerpen voor minder validen. Voor nieuwbouw en grootschalige verbouw geldt als uitgangspunt het Keurmerk Integrale Toegankelijkheidstandaard (ITS), een initiatief van de Nederlandse koepelorganisatie voor mensen met beperkingen. Indien dit in specifieke gevallen niet toereikend is, worden aanvullende maatregelen getroffen, waarvoor een persoonsgebonden budget beschikbaar is. Na sondering van de directeuren bedrijfsvoering van de faculteiten, initieert de divisie Campus & Facilities in samenspraak met de bedrijfsarts de nodige extra aanpassingen, op maat voor de inviduele medewerker of student.