Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

1. Aanpassingen in de organisatie

Ontvlechting Radboud Universiteit en Radboudumc

Vanaf 1 januari 2021 zijn beide organisaties ondergebracht in een eigen stichting. De universiteit blijft in de Stichting Radboud Universiteit (voorheen Stichting Katholieke Universiteit SKU) en wordt bestuurd door het bestaande college van bestuur. Het Radboudumc valt onder de nieuw opgerichte Stichting Radboud universitair medisch centrum, en wordt bestuurd door de bestaande Raad van Bestuur. Beide stichtingen hebben een eigen Raad van Toezicht gekregen. Dit is een uitvloeisel van het ‘besluit tot splitsing’ van 11 december 2020.

Het idee achter de ontvlechting is dat beide organisaties apart slagvaardiger kunnen reageren op veranderingen en maatschappelijke ontwikkelingen. De bestuurders van beide instellingen onderstrepen dat de ontvlechting geen gevolgen heeft voor de onderlinge samenwerking.

Daniël Wigboldus, voorzitter van het College van Bestuur, verwoordde in zijn nieuwjaarsrede de meerwaarde van de ontvlechting: ‘Als twee afzonderlijke stichtingen hebben we nu meer ruimte om onze eigen koers te varen als universiteit in de universitaire context, en als academisch centrum in de context van de gezondheidszorg. Tegelijkertijd zijn we meer dan ooit verbonden met de medische faculteit. Het lijkt wellicht tegen-intuïtief, maar dankzij de ontvlechting hebben we nu meer ruimte om samen te werken op inhoud.’

Herinrichting en kwaliteitsverbetering ondersteunende functies

In 2021 is de herinrichting van de ondersteuning van de universiteit bijna voltooid – een uitvloeisel van twee operaties. De eerste is het in 2016 gestarte programma Kwaliteitsverbetering Ondersteunende Functies, waarbij voor alle ondersteunende functies een verbeteragenda wordt geïmplementeerd in de bestaande organisatie. De doorlichting van Informatisering, Automatisering en de Universiteitsbibliotheek geschiedde vanwege covid-19 met name online en is succesvol en volgens planning verlopen. In september 2021 startte de doorlichting van de kolom Algemene Zaken die in maart 2022 afgerond wordt. 

De tweede operatie is de Doorontwikkeling Radboud Services (DORS), waarin een nieuwe organisatiestructuur en een nieuw besturingsmodel voor de ondersteunende diensten wordt ontwikkeld. Dit resulteerde in 2020 in een nieuw model voor Radboud Services, met als resultaat zes divisies en een bedrijfsbureau. In 2021 werd de divisie Information & Library Services (ILS) in de steigers gezet, die in januari 2022 van start ging. De voormalige eenheden Universiteitsbibliotheek, Informatiemanagement en het ICT-servicecenter zijn omgevormd tot vier nieuwe afdelingen: User Support, Innovation & Projects, Collection & Publication Services én IT Services. ​

Met ILS wil directeur Iwan Holleman de brug versterken tussen de informatiekolom en het onderzoek en onderwijs. ‘De ambitie van ILS is om alle niveaus van de data-, informatie- en kennispiramide te ondersteunen, samen met de andere onderdelen van de informatiekolom.’ Holleman noemt als voorbeelden de ondersteuning van het gebruik van bijzondere erfgoedcollecties, datamanagement, open science én online samenwerking van studenten en medewerkers. Ook wil hij met de krachtenbundeling bijdragen aan de maatschappelijke impact van de universiteit. ‘Wij helpen de volgende generatie studenten een plek in de maatschappij te vinden. En werken indirect mee aan baanbrekend onderzoek. Zoals die eerste foto van het zwarte gat, die de hele wereld overging. Het gevoel dat je bijdraagt aan dat soort spectaculaire ontwikkelingen, daar gaan we voor bij ILS.’

Gerard van Assem, directeur van Radboud Services, wijst op de meerwaarde van de nieuwe organisatie: de betere afstemming van de ondersteunende taken, en een centrale aansturing van voorheen versnipperde taken, zoals de portiersdiensten. De nieuwe structuur zorgt voor meer helderheid en efficiency, aldus Van Assem. ‘De betere afstemming van taken gaat samen met het gegroeide onderling vertrouwen tussen de afdelingen, centraal en decentraal.’ 

‘De betere afstemming van taken gaat samen met het gegroeide onderling vertrouwen tussen de afdelingen, centraal en decentraal.’

Gerard van Assem, directeur Radboud Services

Zo is het beheer van onderwijszalen en studiewerkplekken nu in één hand gebracht, bij de divisie Campus & Facilities. ‘Hierbij worden centraal en decentraal steeds meer geïntegreerd’, benadrukt Van Assem. ‘Op welke plek de aansturing ligt is van ondergeschikt belang, als het maar slim gebeurt.’

Samenhangend beleid sport en cultuur

De in 2020 ingezette weg om cultuur en sport op de campus organisatorisch bij elkaar te brengen, heeft in 2021 geleid tot de eerste stappen. Zo heeft de cultuurproducent een plaats gekregen bij de afdeling Sports van de divisie Campus & Facilities, waarmee ondersteuning van culturele studentenorganisaties en het beheer van de theaterzaal samenkomen met de ondersteuning van sportverenigingen en het beheer van sportfaciliteiten. Ook wordt er gewerkt aan ‘Living Labs’ op gebied van cultuur en sport, voor zowel ontmoeting en activiteit als voor onderwijs en onderzoek.

Met het samenhangend beleid benadrukt de universiteit de bijdrage van cultuur en sport aan het welbevinden van medewerkers en studenten: een gezonde, gelukkige en vitale academische gemeenschap is cruciaal voor de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Bovendien komen opgedane vaardigheden bij beoefening en organisatie van culturele en sportieve activiteiten van pas in onderwijs en onderzoek, aldus het visiedocument Cultuur en Sport van de Radboud Universiteit.

Met activiteiten op het gebied van cultuur en sport profileert de universiteit zich als maatschappelijke partner en wil zij de verbinding aangaan met stad en regio. Betekenisvolle relaties met culturele instellingen bieden volop kansen voor onderwijs, onderzoek en levenslang leren. De universiteit ziet daarnaast tal van kansen voor valorisatie, bijvoorbeeld door onderzoeksresultaten zichtbaar te maken met behulp van culturele uitingen (boeken, tentoonstellingen, festivals, et cetera). Grote sportevenementen, zoals de Vierdaagse en de Zevenheuvelenloop, vestigen de aandacht op Nijmeegse onderzoek naar sport en bewegen. Ze dienen bovendien als ‘Living Labs’, waar een breed publiek op een laagdrempelige manier kan bijdragen aan de wetenschap.

Sportdag tijdens introductie/Foto Dick van Aalst