Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

4. Governance

Nieuw besturingsmodel

In 2021 stelde het college van bestuur het nieuwe besturingsmodel vast. Het besturingsmodel beschrijft hoe de besturing van de universiteit, en daarbinnen de faculteiten en eenheden, is ingericht. Dit beteft de structuur van de universitaire organisatie, de taakverdeling en de werkwijze.

Zo is in het besturingsmodel eenduidig vastgelegd wat de taken en verantwoordelijkheden van het college van bestuur zijn, ook in relatie tot de Raad van Toezicht en de rol van de medezeggenschap. In het besturingsmodel is ook de wijze van organisatie van onderwijs en onderzoek binnen de faculteiten en eenheden opgenomen.

De vaststelling van het besturingsmodel vormt het sluitstuk van een intensief meerjarig proces waarbij faculteiten en de medezeggenschap nauw betrokken zijn geweest. Directe aanleiding om het besturingsmodel opnieuw te beschrijven van de Instellingstoets Kwaliteitszorg van enkele jaren eerder. In de begrotingsgesprekken voor 2022 hebben alle faculteiten en eenheden een plan ingediend en met het college van bestuur besproken hoe zij in de komende jaren aanpassingen zullen doorvoeren om geheel aan het nieuwe besturingsmodel te kunnen voldoen.

Planning & Control-cyclus

Startpunt van de universitaire planning & control-cyclus is de beleidsbrief in het voorjaar, waarin de inhoudelijke en financiële kaders voor het nieuwe begrotingsjaar worden vastgesteld. In het najaar leggen de faculteiten en overige eenheden hun (meerjaren)begroting (inclusief beleidsvoornemens) voor aan het college van bestuur en vinden de begrotingsgesprekken plaats. Het college legt de universitaire begroting en de bestuurlijke agenda voor aan de medezeggenschap. Die heeft instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de universitaire begroting. De begroting wordt vervolgens goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Via het jaarverslag legt de universiteit verantwoording af over het afgelopen jaar. Hiervoor wordt dezelfde procesgang gevolgd: de eenheden stellen hun eigen jaarverslag op, waarna de faculteiten hun jaarverslag voorleggen aan het college. Na het voeren van de jaarverslaggesprekken wordt het universitaire jaarverslag ter informatie voorgelegd aan de medezeggenschap en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Tijdens het jaar wordt periodiek zicht gehouden op de ontwikkeling van een aantal kengetallen, onder andere op het gebied van onderwijs, onderzoek, medewerkers, studenten en financiën. Zo nodig wordt op basis van deze gegevens tussentijds bijgestuurd. Het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek van de Radboud Universiteit wordt uitgevoerd binnen zeven faculteiten. Het faculteitsbestuur leidt en beheert de faculteit en bepaalt de koers die de faculteit als geheel vaart. De decaan fungeert als voorzitter van het bestuur en wordt ondersteund door de secretaris; deze bereidt ook de vergaderingen voor. De student-assessor woont de vergaderingen bij als adviseur.

Decanen

 • Faculteit der Filosofie, Theologie & Religiewetenschappen Decaan: Christoph Lüthy (vanaf juli: Heleen Murre-van den Berg)

 • Faculteit der Letteren Decaan: Margot van Mulken

 • Faculteit der ManagementwetenschappenDecaan: Tom Elfring

 • Faculteit der Medische Wetenschappen Decaan: Jan Smit

 • Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde & Informatica Decaan: Lutgarde Buydens (vanaf december: Sijbrand de Jong)

 • Faculteit der Rechtsgeleerdheid Decaan: Piet Hein van Kempen

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen Decaan: Michiel Kompier

Medezeggenschap en opleidingscommissies

Studenten en medewerkers dragen bij aan de kwaliteit van bestuurlijke besluiten door een actieve rol te spelen in de medezeggenschap op universitair (centraal) niveau, facultair (decentraal) niveau en op het niveau van de opleidingen. De universiteit biedt leden van de medezeggenschap en opleidingscommissies verschillende trainingen om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun rol.

Gezamenlijke Vergadering: 

50 jaar medezeggenschap in 2021, 150e overlegvergadering

50 jaar medezeggenschap aan de Radboud Universiteit viel op 5 juli 2021 samen met de 150ste overleg-vergadering van de Gezamenlijke Vergadering (GV) met het College van Bestuur.

De coronapandemie heeft het academisch raadsjaar 2021 sterk gedomineerd, maar ondanks het digitaal vergaderen blikt de centrale medezeggenschap met tevredenheid terug op een vruchtbaar raadsjaar.

In 2021 hebben er zes overlegvergaderingen plaatsgevonden. Bij de bespreking van de ‘algemene gang van zaken’ in juli 2021 en het Jaarplan en de begroting 2022’ in november heeft bespreking plaatsgevonden in aanwezigheid van een afvaardiging van de Raad van Toezicht.

In 2021 worden de wijzigingen in de Planning & Control cyclus goed zichtbaar in zowel de Beleidsbrief 2022 als in het Jaarplan en Begroting 2022. Aan de hand van een vast format vindt er een duidelijke koppeling plaats tussen beleid en de middelen die ermee gemoeid zijn. Met het oog op de instemmingsbevoegdheid van de Universitaire Gezamenlijke Vergadering (UGV)1 op de hoofdlijnen van de begroting is er naar het oordeel van de medezeggenschap dan ook sprake van een noemenswaardige verbetering.
Daarnaast is de UGV ook erg ingenomen met het collegebesluit om met ingang van 2022 premasterstudenten via het interne allocatiemodel ook te bekostigen. 

Ook in 2021 blijft de hoge (ervaren) werkdruk bij het personeel de onverdeelde aandacht houden van de Ondernemingsraad. Ondanks de vele initiatieven die inmiddels zijn ontwikkeld, blijft de (ervaren) werkdruk hoog. Mede door dieper in te zoomen op de uitkomsten van de tussentijdse personeelsenquêtes, de HR kengetallen en de audit van tijdelijke contracten tracht de OR beter inzicht te krijgen in de oorzaken van de (ervaren) werkdruk en zicht te krijgen op de daadwerkelijke toename van het aantal vaste contracten. Ook de Universitaire Studentenraad spreekt bezorgdheid uit over de aanhoudende werkdruk, omdat dit op termijn een negatief effect kan hebben op de kwaliteit van het onderwijs. 

Versterkt door de gevolgen van COVID-19 is er onverminderd blijvend aandacht voor het studentenwelzijn. Het project studentbegeleiding heeft weliswaar vertraging opgelopen, maar mede op aandringen van de USR is de Well Being Week wel opnieuw georganiseerd.
De USR is blij met de tijdelijke verlaging van het BSA met 6.5 EC. Een verlaging die enigszins tegemoet komt aan de negatieve gevolgen van de coronapandemie voor studenten.  

Door de USR wordt de internationale studentengemeenschap ook op centraal niveau steeds beter vertegenwoordigd. Ook dit jaar is er immers weer een internationale studente voor de USR 2021-2022 verkozen.   

In 2021 is meerdere keren met het college gesproken over de nieuw voorgestelde Gedragscode en het GEM-model (Gebruiker – Eigenaar – Model). Verschillende standpunten en inzichten zijn uitgewisseld.
Onder de Gedragscode ressorteren de volgende drie regelingen:
1) Regeling alcohol- en drugsgebruik

2) Regeling persoonlijke relaties op de werkvloer
3) Regeling Social Media.
In 2022 worden de gesprekken over de Gedragscode en het GEM-model voortgezet.

In 2021 zijn verder nog onder meer het Besturingsmodel, Ombudsfunctionaris voor personeel, de Notitie Thuiswerken met de Regeling Hybride Werken, de Groene Autoluwe Campus, het Energiebeleidsplan 2021-2025, de vervolgnotitie proctorio, de Regeling Toptalenten in Sport en Kunst, de Instellingscollegelden 2022-2023, de criteria Beurzenprogramma RES, het Extern onderzoek ten behoeve van de Reorganisatie van de schoonmaakdiensten, de reorganisatie van Information Services, de Jaarverslagen van de vertrouwenspersonen, SIEM (Security Information and Events Monitoring System) en de verlofstuwmeren met het college besproken.

Met de komst van een nieuwe vicevoorzitter van het college in januari 2022 en de benoeming van de secretaris van de universiteit per 1 september 2021 ziet de Gezamenlijke Vergadering uit naar het komend (medezeggenschaps)jaar. 

Samenstelling centrale medezeggenschap

 • Ondernemingsraad (OR);

  • waarvan de 21 leden om het jaar worden gekozen door de medewerkers.

 • Universitaire Studentenraad (USR);

  • waarvan 8 leden jaarlijks gekozen worden door de studenten;

  • en 6 leden benoemd worden door de koepels van studentenorganisaties.

 • Universitaire Gezamenlijke Vergadering (UGV), die bestaat uit:

  • de 21 leden van de OR;

  • de 8 gekozen leden van de USR;

  • 4 leden namens het wetenschappelijk personeel van het Radboudumc.

Decentrale medezeggenschap

Studenten en medewerkers oefenen hun medezeggenschap uit in de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV), samen met het faculteitsbestuur. De FGV heeft – anders dan bij andere universiteiten – instemmingsrecht op de integrale onderwijs- en examenregeling, bespreekt de begroting en het jaarverslag, en overlegt over alle hoogleraarsbenoemingen aan de faculteit. Bij het faculteitsbestuur zit een studentassessor, die ook op bestuurlijk niveau de stem van de student kan laten horen.

Samenstelling decentrale medezeggenschap

De decentrale medezeggenschap bestaat per faculteit uit drie raden:

 • Onderdeelcommissie (OC);

  • waarvan de vijf tot vijftien leden om het jaar worden gekozen door de medewerkers.

 • Facultaire Studentenraad (FSR);

  • waarvan vier tot acht leden jaarlijks worden gekozen door de studenten.

 • Facultaire Gezamenlijke Vergadering, die bestaat uit:

  • de leden van de OC;

  • de leden van de FSR.

Opleidingscommissies

Iedere opleiding heeft een opleidingscommissie (OLC), met zowel docent- als studentleden. De OLC adviseert de decaan over belangrijke onderwijszaken betreffende de opleiding. Op basis van onderwijsevaluaties doet de commissie aanbevelingen om het onderwijsprogramma te verbeteren. Onderwerpen die binnen de commissie aan bod komen, zijn bijvoorbeeld het studiemateriaal, de moeilijkheidsgraad van tentamens en het functioneren van docenten. De studentleden van de OLC’s worden gekozen tijdens de universitaire studentenraadsverkiezingen, die jaarlijks in mei plaatsvinden. Het Donders Instituut, de Radboud Docenten Academie, Radboud Services en het Bestuursbureau hebben ieder een eigen Onderdeelcommissie.

Organogram