Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

6. Kennisveiligheid

De Radboud Universiteit wil kennisveiligheid(sbeleid) nadrukkelijker verankeren binnen de organisatie. Het doel hiervan is om internationale samenwerking op een veilige manier te laten plaatsvinden, met oog voor zowel de kansen als de risico’s die ermee samenhangen.

Om zicht te krijgen op hoe het is gesteld met de kennisveiligheid, risico’s en de weerbaarheid is een eerste verkennend onderzoek bij vier afdelingen gedaan. Hierbij is de kwetsbaarheidsanalyse methodiek gebruikt als leidraad. Het onderzoek richtte zich op het inventariseren van de kernbelangen van de Radboud Universiteit, op de vraag of deze belangen voldoende beschermd zijn, en welke maatregelen/acties er nodig zijn.

Daarnaast is de aanpak voor de nadrukkelijkere verankering van kennisveiligheid aan de Radboud Universiteit bepaald. De huidige situatie wordt in kaart gebracht aan de hand van het kader Kennisveiligheid van de Universiteiten van Nederland (UNL) en de Nationale Leidraad Kennisveiligheid. Op basis van deze kaders wordt bekeken wat de implicaties zijn voor onze organisatie, het onderwijs en het onderzoek. Er komt een voorstel voor de inrichting van de organisatiestructuur en de vormgeving van de governance / besluitvormingsstructuur voor welke soort samenwerking en/of kennisveiligheidsrisico op welk niveau advies of akkoord nodig is. Tevens staan het creëren van de noodzakelijke randvoorwaarden, informatievoorziening en een bewustwordingscampagne en inbedding van kennisveiligheid in risicomanagementbeleid en -processen van de Radboud Universiteit op de agenda.

Op deze manier werkt de Radboud Universiteit toe naar een institutionele verankering van kennisveiligheid in 2023, waarbij 2022 een transitiejaar is.

De opdracht wordt uitgevoerd door een programmagroep kennisveiligheid met een brede samenstelling. De programmagroep is in de transitiefase het eerste aanspreekpunt voor kennisveiligheid en zal ook eventuele kennisveiligheidsissues bespreken indien deze zich voordoen. Deze taak wordt overgenomen door de staande organisatie als deze is ingericht.