Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Overige gegevens

Bestemming exploitatieresultaat

Het college van bestuur stelt voor het resultaat ten laste van het eigen vermogen te brengen. In de toelichting op de geconsolideerde balans is bij de post Eigen vermogen aangegeven welke bestemmingen daarbij zijn benoemd.  

Er is geen statutaire bepaling inzake de winstbestemming.