Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De meerwaarde van onze campus

Onze (digitale) campus moet een duurzame en veilige plek zijn die uitnodigt tot studeren, (samen)werken en ontmoeten. Een deel van het 2022 was dat fysiek ‘ontmoeten’ weer onmogelijk. Inmiddels ervaren in snel schakelen, verliep het digitale onderwijs voortvarend. Maar in onze onderwijsvisie is interactie tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten essentieel voor het leerproces. We zijn dan ook bijzonder blij dat we in september iedereen weer mochten verwelkomen op campus. Wij nemen de lessen die we hebben geleerd uit de coronacrisis ten aanzien van hybride werken mee in de verdere vormgeving van de (digitale) campus.

1. Ontwikkelingen campus

De implementatie van het campusplan, waarin hybride werken is opgenomen en duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt is, verloopt volgens planning.

Implementatie campusplan

Het eerste grote project, de nieuwe huisvesting van de faculteit der Letteren en de faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen op de locatie waar nu het Spinozagebouw staat, is in voorbereiding. Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan het Programma van Eisen, dat begin 2023 wordt aangeboden aan het College van Bestuur.

Op een aantal plaatsen op de campus inventariseren we hoe we werkomgevingen zodanig kunnen aanpassen dat ze bijdragen aan duurzaam gebruik voor mens (activiteitgericht, gezond) en klimaat (voorkomen leegstand, verhogen bezettingsgraad). Het College van Bestuur heeft gevraagd om een transitieplan voor bijbehorende veranderingen in de werkomgeving; dat plan wordt nu ontwikkeld. De pilots met een nieuwe manier van werken laten zien dat het zoeken is naar de juiste vormen, maar er zijn zwaarwegende redenen om de ontwikkeling door te zetten.

De bezetting van de gebouwen op de campus was al voor corona laag. Sindsdien heeft hybride werken een nog grotere vlucht genomen en is de bezetting in bepaalde gebouwen verder gedaald. Tegelijkertijd is er ruimtetekort. Er ligt een mooie uitdaging om beide in samenhang op te lossen. Inmiddels lopen er diverse pilots (InWork in het Berchmanianum, en een pilot in het Huygensgebouw).

Gebiedsvisie

We werken samen met het Radboudumc, de HAN en de gemeente aan een Gebiedsvisie voor het campusterrein. Zo kunnen we in samenhang afspraken maken over de ontwikkeling van het terrein. De Gebiedsvisie is een uitwerking van de Omgevingsvisie van de gemeente Nijmegen. In de Gebiedsvisie werken we de ambities uit voor campus Heijendaal. We bekijken hoe veel science park en hoe veel woningen er moeten komen, hoe we gebieden beter met elkaar kunnen verbinden, en hoe we functies elkaar kunnen laten versterken.

2. Wij investeren in een veilige digitale campus

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging heeft nadrukkelijk de aandacht. Alle universiteiten hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over het gewenste volwassenheidsniveau op dat gebied. Dit niveau wordt jaarlijks getoetst via een externe audit. De externe auditor gebruikt een normenkader dat is ontwikkeld door SURF, maar de instellingen moeten zelf hun informatiebeveiliging operationeel en beleidsmatig op orde brengen.

De externe audit over 2022 laat over de hele linie een beperkte verbetering zien ten opzichte van 2021 voor wat betreft de getoetste beveiligingsmaatregelen. Wat opvalt is dat er aanzienlijke verschillen zijn in hoe de diverse omgevingen en afdelingen scoren en welke voortgang is geboekt. In 2022 zijn de voorbereidingen gestart om met behulp van een externe partij Radboudbreed een significante verbetering te realiseren in 2023.

In 2022 is een stuurgroep Informatiebeveiliging ingesteld met vertegenwoordigers van bedrijfsvoering, onderwijs en onderzoek, en voorgezeten door Agnes Muskens. Deze stuurgroep gaat het programma informatiebeveiliging aansturen, beleid vaststellen en prioriteren. Het mitigeren van de grootste risico’s heeft momenteel prioriteit. Een project daarvoor dat al loopt (onderdeel van het programma) is multifactor-authenticatie; dit willen we voor alle diensten van de universiteit invoeren. Daarnaast is het Security Operations Center inmiddels meer dan een jaar operationeel en functioneren de eerder geïmplementeerde anti-phishing maatregelen goed, zoals is aangetoond bij het afslaan van een forse phishing-aanval op één van de faculteiten in december.

Kennisveiligheid

De Radboud Universiteit wil kennisveiligheid(sbeleid) nadrukkelijker verankeren binnen de organisatie. Het doel hiervan is om internationale samenwerking op een veilige manier te laten plaatsvinden, met oog voor zowel de kansen als de risico’s die ermee samenhangen. De huidige situatie wordt in kaart gebracht aan de hand van het kader Kennisveiligheid van de Universiteiten van Nederland (UNL) en de Nationale Leidraad Kennisveiligheid. Meer informatie is te vinden in het hoofdstuk 'Onze organisatie: in beweging.'

3. Duurzaamheid op de campus

Duurzaamheidsplan ILS

De divisie Information & Library Services (ILS) heeft in 2022 een eigen duurzaamheidsplan opgesteld. Het plan geeft weer hoe het ILS kan bijdragen aan een klimaatneutrale, circulaire, inclusieve en gezonde campusomgeving. De doelen en maatregelen bestrijken het verduurzamen van de ILS-bedrijfsvoering, het vergroenen van de IT-middelen en de bijdrage die het ILS kan leveren door het inzetten van ICT.

In november is een campagne van start gegaan die studenten én medewerkers oproept om hun oude privé-gegevensdragers in te leveren bij het ICT Servicepunt in de Centrale Bibliotheek. De gegevensdragers worden duurzaam afgevoerd door D-Two, de vaste partner van de Radboud Universiteit.

Duurzaam eten en drinken

In 2022 is er op verschillende manieren gewerkt aan een duurzamer voedsel- en drankenaanbod. Eerder werden de lunches al standaard vega(n) aangeboden; nu zijn de hot en cold bites dit ook. Er is ingezet op een verdere afbouw van dierlijke zuivel door plantaardige melk aan te bieden in de MAAS koffieautomaten. Daarnaast is er meer suikervrije frisdrank beschikbaar, bieden de catering en de Coffee Corners duurzame koekjes aan van De Koekfabriek en wordt, om voedselverspilling tegen te gaan, de Too Good To Go-app naar meer locaties uitgebreid. Na een succesvolle pilot in het Huygensgebouw is in mei de Billie Cup geïntroduceerd bij alle Coffee Corners, ter vervanging van de wegwerpbekers. De Billie Cup is een herbruikbare en inwisselbare beker die zorgt voor minder wegwerpafval en meer circulariteit op de campus. De introductie van de Billie Cup en de herintroductie van serviesgoed hebben in 2022 geleid tot een afname van 165.511 wegwerpbekers.

Groene, autoluwe campus

Vanuit de samenwerking binnen Duurzaam Bereikbaar Heijendaal zijn er in 2022 nieuwe stappen gezet om mobiliteit te verduurzamen. Zo zijn er deelfietsen en -scooters beschikbaar op de campus (wat het aantal autoritten kan verminderen), zijn in het najaar weer E-bike probeerweken gestart die binnen no-time vol zaten en worden ketenreizen gestimuleerd, waarbij een aantal werknemers gaat ervaren hoe het is om te parkeren op afstand en dan de trein naar Heijendaal te nemen. Er is een begin gemaakt met het ontwikkelen van een campusbrede Mobility as a service (MaaS) app. Bewustwording over duurzaam reizen is gecreëerd met een campusbrede campagne ‘Ik reis… naar de campus’, en met een campagne over de bewuste afweging om wel of niet te vliegen. Ook is een start gemaakt met afspraken Zero Emissionzone Stadslogistiek (invoering 2025), en is er een pilot gedraaid met een vrachtfiets van GoLo bike voor emissievrije transportcatering.

Verder is er uitwerking gegeven aan de vorig jaar vastgestelde visie op het gebied van biodiversiteit. Daartoe is een plan gemaakt voor de groen-blauwe structuur. Dit plan beoogt de komende jaren het aantal plant- en diersoorten te doen toenemen. Het wordt de komende tijd omgezet in actieplannen voor onder meer beheer, onderhoud, inrichting en bouw.

Bij huisvestingsvragen kijken we steeds meer naar de duurzaamheidsaspecten. Zo wordt – in plaats van sloop van het Spinozagebouw ten behoeve van nieuwbouw – gekozen voor circulaire renovatie en uitbouw. Voor het Maria Montessorigebouw is het Energielabel A+++ behaald.

Inkoop

In 2022 is veel aandacht besteed aan het implementeren van het inkoopbeleid ‘Inkopen met Impact’ met focus op bewustwording van medewerkers van de verborgen impact van inkoop. In alle Europese aanbestedingen wordt duurzaamheid sinds dit jaar meegewogen als een van de gunningscriteria. Bij sommige aanbestedingstrajecten, zoals voor meubilair, starten we met het vastleggen van duurzaamheidsambities van het project. Hierbij zal worden ingezet op circulariteit. In 2022 worden voor enkele productgroepen circulariteitsstrategieën opgesteld die de nodige invloed zullen hebben op de inkoop van bijvoorbeeld IT-middelen, voedsel, dranken en inrichting. Voorbeelden van inkoopprojecten en aanbestedingen waar duurzaamheid een belangrijke weegfactor is zijn verder de reisagent, bloemen, bouwprojecten en interieurbeplanting as a service. Verder vullen sinds dit jaar alle leveranciers een nieuw ontwikkelde Optimal Planet Scan in, om zicht te krijgen op hun eigen duurzaamheidsscore.

Energie

Het afgelopen jaar hebben we de uitrol van ons hybride energienet op de campus afgerond. Nu is 85% van het gebouwoppervlak aangesloten, ook aan de oostkant. Zo kunnen we onze afhankelijkheid van gas beperken en de energiekosten verlagen.

In de toekomst zullen we ons net koppelen aan het net van het Radboudumc. We kunnen nu al warmte en koude uitwisselen tussen onze eigen gebouwen; straks kan dat ook met het Radboudumc. We zijn ook van plan om de studentenhuisvesting op de campus aan te sluiten op het hybride systeem.