Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Missie, visie, strategie en kernwaarden

Onze missie

De Radboud Universiteit draagt bij aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen.

Onze visie

De Radboud Universiteit is een bijzondere universiteit die voortkomt uit de katholieke emancipatiebeweging uit het begin van de twintigste eeuw. Overeenkomstig deze traditie voelen medewerkers en studenten zich betrokken bij elkaar, bij de samenleving en bij de wereld. We richten ons op de zorg voor elkaar en de wereld om ons heen en blijven ons inzetten voor de emancipatie van sociale en culturele minderheden. We willen van betekenis zijn. We laten ons daarbij leiden door wetenschappelijke vragen én maatschappelijke uitdagingen.

Onze strategie

Onze strategie ‘A Significant Impact’ uit 2019 beschrijft hoe we onze missie en visie in praktijk brengen.

Onderzoek en onderwijs zijn aan de Radboud Universiteit nauw met elkaar verweven. Onze wetenschappers en studenten verkennen en verleggen de grenzen van kennis en kunde en geven hier betekenis aan. We stimuleren de vorming van studenten tot deskundige, betrokken, kritische en zelfbewuste academici die met verstand van zaken vanuit verantwoordelijke posities richting geven aan de samenleving. We zijn actief op een breed palet van samenwerkende wetenschapsdisciplines en stellen vragen rond de relatie tussen wetenschap, samenleving en zingeving. Daarnaast bieden we ruimte voor open discussie over maatschappelijke en ethische thema’s.

We staan voor de kwaliteit en vrijheid van onderwijs en onderzoek; onafhankelijk en toegankelijk. We stimuleren een open intellectueel klimaat, waarin we elkaar inspireren en uitdagen. Waarin de talenten en kwaliteiten van ieder individu tot bloei kunnen komen. Op basis van zorgvuldig, integer en transparant wetenschappelijk handelen verleggen we de grenzen van onze kennis. Daarbij hebben we de moed en verantwoordelijkheid om onze bevindingen en ideeën steeds weer kritisch te bezien. We reflecteren op ons eigen handelen en bieden ruimte voor bezinning.

De strategie kan worden samengevat in zes doelen:

 1. Ons onderzoek is van hoge wetenschappelijke en internationaal erkende kwaliteit, waarbij samenwerken aan de basis ligt en we de grenzen van onze kennis verleggen.

 2. Kwaliteit, bindingen persoonlijk contact in ons onderwijs zorgen ervoor dat studenten zich ontwikkelen tot kritisch denkende academici die vanuit verantwoordelijke posities een maatschappelijke bijdrage leveren.

 3. Vanuit een multi- en interdisciplinaire benadering dragen wij bij aan het oplossen van uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken.

 4. Wij zijn een inclusieve universiteit, die sociale veiligheid hoog in het vaandel heeft staan, waar medewerkers en studenten elkaar inspireren en uitdagen en die investeert in de continue ontwikkeling van medewerkers en studenten.

 5. Onze(digitale)campus is een duurzame en veilige plek die uitnodigt tot studeren, (samen)werken en ontmoeten.

 6. Wij zetten in op een sterke en evenwichtige financiële positie om de continuïteit van onderwijs en onderzoek inclusief ondersteuning te waarborgen.

Onze kernwaarden

De kernwaarden van de Radboud Universiteit liggen ten grondslag aan onze missie, visie en strategie. Deze kernwaarden zijn leidend in alles wat we doen.

Verbonden

 • zijn onze studenten en medewerkers met elkaar en met de wereld om hen heen;

 • zijn ons onderzoek en onderwijs;

 • zijn onze wetenschapsdisciplines;

 • is de universiteit van vandaag met haar traditie, voortgekomen uit de katholieke emancipatiebeweging.

Nieuwsgierig

 • naar de wereld;

 • naar de ander;

 • naar onszelf.

Reflectief

 • op ons denken;

 • op ons handelen;

 • op het maatschappelijk debat en de wereld om ons heen.